WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

мінімум двома змінами в бухгалтерському рівнянні. Для того, щоб зберегти рівність, операція, яка змінює активи, також змінює заборгованість або капітал. У зв'язку з цим виділяють чотири типи операцій:
?
№ Тип операції Актив Пасив
1 Операція одночасно збільшує актив та пасив (видана позика зараховується на поточний рахунок клієнта) + +
2 Операція одночасно зменшує актив та пасив (видача готівки на виплату заробітної плати з поточного рахунку клієнта) - -
3 Операція зумовлює диверсифікацію тільки активів (видача позики клієнту готівкою) + -
4 Операція зумовлює диверсифікацію тільки пасивів (перерахування коштів з поточного рахунку клієнта на депозитний рахунок) - +
Використання цього бухгалтерського рівняння також дозволяє візуально, за загальними даними балансового звіту, визначити платоспроможність банку. Свідченням того, що банк платоспроможний, є превалювання його сукупних активів над сукупними обов'язками. Різниця між банківськими активами і зобов'язаннями складає реальну величину власного капіталу банку. Банк є платоспроможним, якщо величина його власного капіталу більша, ніж 0. Неплатоспроможний банк - це такий банк, який має нульову чи негативну величину власного капіталу.
Баланс - це основна форма синтетичного обліку. Синтетичний облік дозволяє отримувати агреговану і систематизовану бухгалтерську інформацію щодо фінансового стану банку і контролювати правильність відображення операцій в бухгалтерському обліку. Реалізація зазначених цілей досягається через складання банками різних видів балансів, що відрізняються як за формою та змістом, так і за датою і термінами надання та цільовим призначенням (додаток С.2.).
Сальдовий баланс складається за залишками рахунків на певну дату, а обігово-сальдовий містить як залишки, так і обіги за рахунками. За терміном і датою надання баланси підрозділяють на щоденні та щомісячні.
Під пробними балансами розуміють проміжні, або робочі баланси. Складання звітного щоденного або щомісячного балансу відбувається в декілька етапів, які відрізняються характером узагальнення бухгалтерської інформації,
Звітний баланс складається за структурою плану рахунків, тобто включає три частини.
Проміжний баланс має форму односторонньої вертикальної таблиці, в якій дані розташовані по мірі зростання номерів бухгалтерських рахунків IV порядку. Розмежування балансових рахунків на активні та пасивні не передбачено, можливе виділення підсумків за розділами (рахунки II порядку) та групами (рахунки III порядку).
Цей баланс включає всі види бухгалтерських рахунків. Його основне призначення контроль за правильністю відображення операцій в бухгалтерському обліку. У той же час проміжний баланс не придатний для здійснення аналізу, використання в управлінні.
Сальдовий - щоденний і щомісячний - баланс складається за однаковою формою. У ній передбачено надання інформації за залишками окремо за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат та позабалансовими рахунками на звітний період.
Активні та пасивні рахунки відображаються окремо, у чіткій послідовності, за балансовими рахунками - на рівні рахунків IV порядку, груп, розділів та за позабалансовими рахунками - на рівні рахунків IV порядку та груп.
У п'ятому класі "Капітал банку" залишок рахунку № 5900 "Результат поточного року" формується один раз у кінці року і повинен дорівнювати різниці між сумами шостого класу "Доходи" та сьомого класу "Витрати". У випадку від'ємного результату сума п'ятого класу зменшується. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз у кінці року.
Залишки за рахунками надаються також окремо в розрізі операцій з резидентами та нерезидентами, а всередині їх - за видами валют: національна вільноконвертована, неконвертована валюти.
Обігово-сальдовий баланс за структурою не відрізняється від сальдового. За змістом, крім залишків за рахунками на звітну дату, він містить обіги за звітний період.
Пробні, сальдові та обігово-сальдові баланси в основному призначені для внутрішнього менеджменту та подання Національному банку України. Для зовнішніх користувачів передбачено балансовий звіт.
До інших форм синтетичного обліку належать: обігово-сальдові відомості, перевірочні відомості, касові журнали тощо. Вони відрізняються ступенем узагальнення інформації і використовуються для звірки даних аналітичного та синтетичного обліку.
Особливістю статистичної звітності комерційних банків є подання цієї інформації до Національного банку України відповідно до чинних Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України, затверджених постановою Правління НБУ від 12.12.97 р. № 436 з урахуванням доповнень до них. Технологія Національного банку України, застосована для збирання й аналізу звітної інформації, вже в самій своїй побудові орієнтована на використання комп'ютерної техніки. Ефективність такої технології принципово залежить від рівня автоматизації роботи в банку, особливо якщо він має розгалужену мережу філій.
Згідно з вимогами НБУ звітна інформація комерційних банків передається у вигляді файлів економічних показників за відповідною схемою. Існує три джерела створення зазначених файлів:
1. автоматично за даними програмних комплексів автоматизованих банківських систем "Операційний День Банку";
2. автоматично за допомогою іншого програмного забезпечення;
3. за допомогою текстових редакторів на підставі регістрів бухгалтерського обліку та інших документів.
Перед відправкою файлів економічних показників на основі даних, що містяться у файлах, за допомогою автоматизованого робочого місця АРМ "Статзвітність" Національного банку України генеруються і роздруковуються відповідні форми звітності, які підписують відповідальні працівники і зберігають в архіві. Це безумовно стосується місячної, квартальної та річної звітності, а такожщоденних файлів економічних показників.
"Національний банк України зобов'язав банки України забезпечити виконання вимог, які встановлені Інструкцією про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 12.11.2002 р. № 431, починаючи з 2003 р. Вказана Інструкція визначає порядок складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України, яка відображує фінансовий стан банку на кінець останнього дня кварталу та результати його діяльності за цей самий період.
Проміжна фінансова звітність складається банками - юридичними особами щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року у формі звітів "Баланс", "Звіт про фінансові результати" та приміток "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках" [26, с.48 ]."
Порядок складання та подання звітності відокремленими структурними підрозділами (філіями) ТАС-Комерцбанк визначає самостійно. Проміжна фінансова звітність банку складається на підставі даних бухгалтерського обліку банку з урахуванням відповідних коригувань.
Банки юридичні особи подають проміжну фінансову звітність на паперових носіях територіальним управлінням Національного банку

 
 

Цікаве

Загрузка...