WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції - Курсова робота

Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції - Курсова робота

законом створена Аудиторська палата України, яка функціонує як незалежний, самостійний орган на засадах самоврядування.
Варто врахувати ті зміни, які відбулися в аудиті за кордоном, і ті особливості, які випливають зі змісту аудиту в Україні. Необхідно визнати, що не всі вищі навчальні заклади 3-го і 4-го рівців акредитації мають достатнє кадрове забезпечення для підготовки аудиторів. Аудиторська палата України і Спілка аудиторів України, а також зацікавлені міністерства і відомства повинні розробити кваліфікаційні вимоги (модель) спеціаліста-аудитора. Відповідно необхідно розробити навчальний план і програми, за якими повинна відбуватися підготовка аудиторів в тих ВНЗ 4-го рівня акредитації, які мають дня цього необхідну методичну базу і відповідне кадрове забезпечення.
З прийняттям 1997 р. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" створено правові основи для формування підсистеми муніципального контролю.
Завдяки вказаним заходам в Україні були окреслені визначальні елементи системи контролю, функціонування яких, в основному, забезпечує контроль економічних відносин в ключових секторах національного господарства.
Існуюча в теперішній час в Україні система контролю і, відповідно, контролюючих органів сформувалася па фундаменті командно - адміністративної системи, при якій, внаслідок сильної централізації управлінських структур, увага зверталася на політичні функції контролю і його масовість, що негативно позначалося на компетентності та об'єктивності. Тому в останнє десятиріччя в колишньому СРСР, а зараз і в Україні, все сильніше стали проявляться поряд з суб'єктивними і об'єктивні фактори, які вплинули на зниження якості контрольної діяльності.
Система контролю розвивалася і продовжує розвиватися в Україні, як правило, екстенсивним методом, тобто шляхом формування нових органів державного контролю.
Реалізація другого стану передбачає завершення процесу становлення контролю та окреслює перспективи подальшого розвитку і удосконалення системи контролю в Україні, а саме:
" створення підрозділів фінансового контролю у складі існуючих судів або спеціальних фінансових судів в структурі судової гілки влади з мстою завершення формування системи державного контролю;
" розробка та практичне впровадження інфраструктури муніципального контролю як підсистеми, що забезпечує можливість саморегулювання економічних відносин у сфері місцевого самоврядування та комунальному секторі національного господарства;
" доповнення мережі фахових аудиторів та аудиторських фірм іншими різновидами незалежного контролю, зокрема, розв'язання проблем споживчого контролю, створення інфраструктури громадського фінансового контролю, а також врегулювання контролю економічних відносин між засобами масової інформації, громадськими організаціями, політичними партіями тощо та їх контрагентами в Україні і за кордоном, зокрема щодо фінансових санкцій у їх взаємних стосунках з органами державної влади та місцевого самоврядування;
" розмежування сфер компетенції та повноважень щодо здійснення контролю вказаними суб'єктами, а саме - конкретне, визначене у законодавчому порядку проведення межі між сферами економіки, які контролюються органами державної влади і місцевого врядування та інституціями громадського суспільства;
" розробка концептуальних та організаційно-методичних засад контролю процесів дотримання національної економічної безпеки, самодостатності та ефективності використання ресурсів у всіх сферах економіки і досягнення на цій основі сталого економічного розвитку національного господарства;
" послідовне формування координаційних інституті у складі кожної системи контролю та суспільно-господарській сфері загалом;
" розробка з урахуванням зарубіжного досвіду державних стандартів, нормативів та норм незалежного контролю
1. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО.
Контроль і ревізія витрат виробництва за елементами затрат і статтями калькуляції.
Під час контролю і ревізії витрат ревізору слід керуватися Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318.
При цьому ревізору слід встановити, чи всі операційні витрати за відповідний звітній період віднесені на витрати виробництва за такими елементами (мал. 1) :
- матеріальні витрати;
- витрати на оплату праці;
- відрахування на соціальні заходи;
- амортизація;
- інші операційні витрати;
- інші затрати (за видами витрат).
Мал.1 Групування витрат операційної діяльності за економічними елементами
Групування витрат операційної діяльності за економічними елементами
Матеріальні витрати Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Амортизація Інші операційні витрати
Сировина та інші матеріали Заробітна плата за окладами і тарифами Відрахування на пенсійне забезпечення Сума нарахованої амортизації: Витрати на відрядження
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби Премії та заохочення Відрахування на соціальне страхування а).основних засобів Витрати на послуги зв'язку
Паливо та енергія
Компенсаційні витрати Страхові внески на випадок безробіття б).нематеріальних активів Витрати на виплату матеріальної допомоги
Будівельні матеріали
Запасні частини Оплата відпусток Відрахування на індивід. страхування персоналу в).інших необоротних активів Плата за розрахунково - касове обслуговування
Тара і тарні матеріали
Допоміжні та інші матеріали Інші витрат на оплату праці Відрахування на інші заходи
Рахунки класу 8 "Витрати за елементами" призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного року.
Досліджуючи витрати за елементами, є можливість встановити не тільки загальну суму затрат, а і їхню структуру, питому вагу окремих затрат, розмір доходу. Крім того по елементний поділ витрат може бути успішно використаний під час аналізу витрат виробництва для визначених факторів, що позитивно чи негативно впливають на ефективність виробництва. Поелементне групування витрат є підставою для складання кошторисів.
Крім наведеної класифікації за елементами, для контролю за складом витрат у місцях їх проведення й визначення собівартості за видами вироблюваної продукції потрібно знати, на який вид продукції і коли їх віднести. Собівартість реалізованої продукціїскладається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загально виробничих витрат та понаднормативних виробничих витрат .
До виробничої собівартості продукції належать ( додаток 1 ):
- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати;
- загально виробничі витрати.
За умов ринкової економіки перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції встановлюється самим підприємством.
Контролю підлягають правильність віднесення загально виробничих витрат до постійних і змінних (мал. 2).
Мал. 2 Змінні і постійні загально виробничі витрати
Мал. 2 показує, що витрати на обслуговування й управління виробництвом змінюються прямо пропорційно зміні

 
 

Цікаве

Загрузка...