WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції - Курсова робота

Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції - Курсова робота

витратами за структурними підрозділами, статей витрат та калькуляційної одиниці
Оборотна відомість по рахунку №________ ОВР Призначена для виявлення у процесі ревізії відхилень між фактичними витратами на готову продукцію і обліковими
Відомість перевірки собівартості готової продукції ВСГ Дозволяє проконтролювати правильність віднесення витрат на об'єкти калькулювання в цілому по підприємству та структурних підрозділах
Відомість виявлених порушень ВВП Систематизація виявлених порушень
Нижче наводиться форма вихідних документів:
1. Відомість відхилень фактичних витрат від облікових
Статті витрат Код об'єкта витрат Витрати на виробництво (фактичні) Витрати на виробництво (за даними обліку) Відхилення (+; -)
код назва кількість сума кількість сума кількість сума
КС НС КЗ ВКФ ВСФ ВКО ВСО ВК ВС
ВК(і) = +/- (ВКФ(і) - ВКО(і) );
ВС(і) = +/- (ВСМ(і) - ВСО(і) ), де і - стаття затрат.
2. Оборотна відомість по рахунку №________
Структурний підрозділ Незав. виробн. Обороти по дебету Списане на брак Витрати на готову продукцію, за даними обліку Витрати на готову продукцію, фактично Відхил.
СП НВ Дт Б ВГО ВГФ В
ВГО = НВ + Дт - Б ;
В = +/- (ВГО - ВГФ).
2. Відомість перевірки собівартості готової продукції
Структурн. підрозділ Кальк. одиниця За звітний період Собів. за даними обліку Собів. за даними перевірки Відхилення
Випуск, кількість Сума На одиницю
СП ККО ВК СВ СОП СВО СВП В
В = +/- (СВО - СВП).
Технологічний процес вирішення комплексу задач контролю і ревізії витрат виробництва і калькулювання собівартості зображено на мал. 6.
Мал. 6 Технологічний процес вирішення комплексу задач контролю і ревізії витрат виробництва і калькулювання собівартості.
Додатки
Додаток 1 Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)
Додаток 2 Витрати діяльності
Структурно - логічна схема
1. Дослідження питання формування витрат виробництва за їх елементами,
перевірка правильності і обґрунтованості кошторисів за окремими видами видатків
2. Правильність складання калькуляції собівартості продукції за статтями витрат
3. Вивчення собівартості продукції
4. Пошук резервів зниження собівартості продукції
Перший етап
Групування витрат за економічними елементами
Матеріальні витрати Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Амортизація Інші операційні витрати
Сировина та інші матеріали Заробітна плата за окладами і тарифами Відрахування на пенсійне забезпечення Сума нарахованої амортизації: Витрати на відрядження
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби Премії та заохочення Відрахування на соціальне страхування а).основних засобів Витрати на послуги зв'язку
Паливо та енергія
Компенсаційні витрати Страхові внески на випадок безробіття б).нематеріальних активів Витрати на виплату матеріальної допомоги
Будівельні матеріали
Запасні частини Оплата відпусток Відрахування на індивід. страхування персоналу в).інших необоротних активів Плата за розрахунково - касове обслуговування
Тара і тарні матеріали
Допоміжні та інші матеріали Інші витрат на оплату праці Відрахування на інші заходи
Другий етап
За умов ринкової економіки перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції встановлюється самим підприємством
Третій етап
Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)
(продовження на наступній сторінці)
Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)
Четвертий етап
Скорочення втрат від браку;
Зменшення непродуктивних витрат;
Зменшення нестач від псування цінностей;
Зменшення втрат від незавершеного виробництва;
Інше.
?
Висновок
В умовах ринку основними аспектами виробничо - господарської діяльності підприємства є облік затрат, доходів і фінансових результатів.
Затрати на виробництво промислової продукції охоплюють усі матеріальні, трудові та грошові витрати, пов'язані з виробничо - господарською діяльністю.
Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартість продукції допомагають виявити невикористані резерви, непродуктивні витрати і втрати.
Під час контролю і ревізії витрат ревізору слідкеруватися Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318.
Досліджуючи витрати за елементами, є можливість встановити не тільки загальну суму затрат, а і їхню структуру, питому вагу окремих затрат, розмір доходу. Крім того по елементний поділ витрат може бути успішно використаний під час аналізу витрат виробництва для визначених факторів, що позитивно чи негативно впливають на ефективність виробництва. Поелементне групування витрат є підставою для складання кошторисів.
Собівартість - грошове вираження суми витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції, робіт, послуг. У собівартості відображені всі сторони діяльності підприємства.
Зниження собівартості продукції - визначальний фактор у формуванні прибутку. Тому під час ревізії слід встановити причини відхилень фактичної собівартості від прогнозованої, виявити резерви зниження собівартості продукції, розробити рекомендації щодо мобілізації внутрішніх резервів її зниження і усунення причин, що призвели до подорожчання продукції.
Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загально виробничих витрат та понаднормативних виробничих витрат .
За умов ринкової економіки перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції встановлюється самим підприємством.
При перевірці собівартості продукції потрібно проаналізувати її структуру, звернути увагу на статті калькуляції, які займають найбільшу питому вагу в загальній сумі витрат виробництва продукції підприємства чи мають найбільші відхилення від нормативних показників.
Комп'ютеризація контролю витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції займає важливе місце полегшенні роботи ревізора.
Основу контрольно - ревізійної роботи складає контроль за достовірністю витрат, пов'язаних із виготовленням продукції, визначенням собівартості продукції і рентабельності підприємства, а також виявлення резервів для подальшого розвитку виробництва.
Виходячи з цього, завдання контролю і ревізії витрат на виробництво в умовах комп'ютеризації роботи ревізора передбачає наступні види робіт:
- перевірку первинних облікових даних та повноти їх відображення в регістрах бухгалтерського обліку;
- контроль обліку витрат у місцях їх виникнення;
- контроль правильності ведення аналітичного обліку витрат по об'єктах, замовленнях і договорах;
- перевірку правильності обліку і розподілу непрямих витрат;
- контроль правильності віднесення витрат майбутніх періодів;
- контроль зведеного обліку витрат виробництва;
- контроль обліку витрат на рахунках бухгалтерського обліку;
- перевірку відповідності даних про витрати виробництва в аналітичному, синтетичному обліку та звітності.

 
 

Цікаве

Загрузка...