WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

в Україні [8].
Операції на рахунку в банку підлягають суцільній перевірці. Джерелами даних для аудиту операцій є виписки з особових рахунків, прикладені до них виправдовувальні документи і записи в облікових регістрах за рахунком 31 "Рахунки в банках".
Основними напрямками перевірки банківських операцій на розрахунковому та валютному рахунках підприємства є:
" перевірка фактичної кількісної наявності відкритих в організаціях розрахункових та валютного рахунків, законність та необхідність їх відкриття, в яких банках вони відкриті;
" чи всі суми, наведені у витягах банку, підтверджені правильно оформленими оправдальними документами, вказаних у них;
" перевірка своєчасності зарахування і списання грошових коштів на рахунках організації в банку.[33]
Врешті решт з вищенаведеного бачимо, що типовими порушення, які виявляються при аудитігрошових коштів є:
" відсутні підтвердження наданої інформації про суттєві зміни у грошових коштах та їх еквівалентах;
" неправильно складений Звіт про рух грошових коштів, внаслідок чого неможливо дати правильну оцінку спроможності підприємства створюватии грошові кошти у процесі здійснення грошових потоків;
" неправильне відображення розмірів видів діяльності (операційної, інвестиційної та фінансової);
" неправильно застосований метод прямого і непрямого складання показників щодо операційної, фінансової та інвестиційної діяльності;
" Звіт про рух грошових коштів не відповідає Балансу та Звіту про фінансові результати.
1.4. Нормативно-законодавча база.
Касові операції (надходження готівки до каси і видача з неї) здійснюються на підставі Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні [8] - найважливіший закон згідно якого ведуться всі касові операції. Основний Закон, що регулює організацію бухгалтерського обліку Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" [1] та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" також висвітлюють питання про рух грошових коштів.
Ст. 34 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" [6] визначає, що у статті Балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображають кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом 1 року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів і відображати як необоротні активи.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" [7] є нормативною основою для складання найважливішої форми фінансової звітності яка має назву Звіт про рух грошових коштів. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей. Така інформація дає користувачам фінансової звітності можливість зіставляти, оцінювати і прогнозувати грошові потоки підприємства; досліджувати спроможність підприємства погасити зобов'язання та сплатити дивіденди; виявляти причини різниці між прибутком і грошовими надходженнями та видатками; аналізувати грошові та негрошові аспекти операцій підприємства.
З метою контролю за наявним зверненням був прийнятий цілий ряд нормативних документів, що регулюють порядок ведення касових операцій на підприємствах, вимоги яких необхідно дотримуватись при проведенні операцій з готівкою, порядок їхньої організації і документального оформлення. Основними з них є Інструкція з організації роботи з наявним зверненням установ банків України [11], Наказ Держкомстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" [17], Інструкція "Про порядок виготовлення, збереження і застосування типових форм первинного обліку ДО-1 і М-20" [12]. Обіг готівки в Україні регулюється також нормативними та законодавчими документами, які я навела нижче.
В Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" говориться, що підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахунки (розрахункові операції) зі споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за готівку, зобов'язані здійснювати такі розрахунки через належним чином зареєстровані реєстратори розрахункових операцій. А також йде мова про порядок та правила застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" [5]вказує порушення, які тягнуть за собою застосування штрафної санкції у розмірі двократного розміру виявленої понадлімітної готівки.
Права, обов"язки і завдання, які покладаються на членів інвентаризаційної комісії та загальні принципи інвентаризації визначені в Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів, документів та розрахунків. [10]
При прийманні готівки в касу підприємства касири керуються Правилами визначення плaтоспроможності банкнот і монет. [18]
Порядок встановлення лімітів залишку готівки в касі регулюється Інстукцією Національного банку України № 4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" [13] та Інструкцією про організацію роботи з готівкового обліку установами банків України. [15]
Аудиторська діяльність зокрема регламентується Законом України "Про аудиторську діяльність" [2.4]. Цей закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю, з метою захисту інтересів власника.
Відповідно до Інструкції №3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" [14] банки відкривають своїм клієнтам рахунки: розрахункові, поточні, позикові, депозитні, бюджетні і субрахунки.
При різноманітних формах власності і підприємницької діяльності Положення про безготівкові розрахунки грунтується на принципах вільного вибору суб'єктами форм розрахунків, закріплення ї сторонами у договорах, угодах чи окремих домовленостей, і невтручання установ банків у ці договірні відносини. Дане Положення визначає загальний регламент щодо організації, форм розрахунків, стандартів документів і документообороту, які впроваджуються в господарський оборот в Україні з метою забезпечення в найбільш короткий час компенсації виробникам продукції, що поставляється, виконаних робіт і наданих послуг у грошовій формі, прискорення обігу коштів.
Аналіз нормативно-правових актів з

 
 

Цікаве

Загрузка...