WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота


Дипломна робота
Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ "Колоінвест")
ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП.............................................................................................................5
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи обліку і аудиту грошових коштів.........................8
1.1. Економічна сутність грошових коштів і розрахунків.................................8
1.2. Організація бухгалтерського обліку касових операцій і
безготівкових розрахунків...................................................................................10
1.3. Аудит грошових коштів.................................................................................25
1.4. Нормативно-законодавча база.......................................................................32
РОЗДІЛ 2. Характеристика базового підприємства................................................35
2.1 .Загальна характеристика ПВТФ "Колоінвест"............................................35
2.2.Формування облікової політики на ПВТФ "Колоінвест"...........................40
2.3.Організаційно-технологічні особливості ПВТФ "Колоінвест" та
їх вплив на організацію бухгалтерського обліку грошових коштів.................47
РОЗДІЛ 3. Бухгалтерський облік та аудит грошових коштів на ПВТФ
"Колоінвест"...............................................................................................................55
3.1.Документальне оформлення руху грошових коштів...................................55
3.2.Аналітичний та синтетичний облік грошових коштів.................................61
3.3.Удосконалення організації бухгалтерського обліку на фірмі.....................65
3.4.Організаційні процедури проведення аудиту грошових коштів на
ПВТФ "Колоінвест"..............................................................................................68
ВИСНОВКИ................................................................................................................75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................................79
ДОДАТКИ...................................................................................................................82
Додаток А. Фінансова звітність ПВТФ "Колоінвест" за 2002-2005роки….......
Додаток Б. Наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову
політику і Статут ПВТФ "Колоінвест"…………………………………………..
Додаток В. Типова форма договору про повну матеріальну відповідальність
і посадова інструкція касира фірми "Колоінвест"………………………………
Додаток Д. Форми первинних документів щодо руху грошових коштів………
Додаток Ж. Реєстри синтетичного і аналітичного обліку грошових коштів
на фірмі "Колоінвест"……………………………………………………………..
Додаток З. Звіт касира ПВТФ "Колоінвест".…………………………………….
Додаток К. Ілюстративний матеріал………………………………………………
АНОТАЦІЯ
Дипломна робота виконана на тему "Організація бухгалтерського обліку і аудиту грошових коштів на підприємстві" на матеріалах Коломийської приватної виробничо - торгової фірми "Колоінвест". Метою роботи є вивчення порядку організації бухгалтерського обліку і особливостей аудиту грошових коштів.
При написанні роботи використовувалась нормативно-законодавча база, а саме закони, положення, постанови та інструкції, що стосуються даної теми.
У дипломній роботі висвітлюється сутність грошових коштів і розрахунків, порядок документального оформлення операцій з ними, процедури проведення аудиторської перевірки, а також розкривається потреба і значимість аудиту грошових коштів і розрахунків в сучасних умовах господарювання.
ANNOTATION
Degree work is executed on the theme "The organization of record-keeping and audit of money facilities at an enterprise" according to the materials of the Kolomyia private production and trading firm "Koloinvest". The purpose of degree work is studding the order of organization of record-keeping and features of audit of money facilities.
While writing degree work the normatively-legislative base, namely laws and other instructions which are up to this theme, were used.
In this degree work the essence of money facilities and calculations, the order documentary registration of operations with them, the procedures of conduction of public accountant verification are covered, and also a necessity and meaniningfulness of audit of money facilities and calculations in the modern terms of m?nage are opened up.
ВСТУП
В умовах переходу України до ринкової економіки виникають нові форми власності і форми господарської діяльності, які вимагають підготовки нового кадрового потенціалу. Сучасна економічна система, яка тільки встановлюється і поступово розвивається, вимагає такої підготовки економічних кадрів, які б досконало розуміли закономірності ринкових відносин, швидко і безпомилково орієнтувалися в господарській обстановці, своєчасно давали обґрунтовані рекомендації щодо прийняття оптимальних управлінських рішень.
Важливим елементом нової економічної системи повинен стати бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати сучасними підприємствами. Тільки добре налагоджена система обліку зможе своєчасно забезпечити органи управління необхідною і достовірною інформацією для проведення якісно обґрунтованого аналізу і забезпечення надійного контролю за господарською діяльність і зміцненням фінансового стану.
Бухгалтерський облік являє собою упорядковану і регламентовану систему збирання, вимірювання, обробки і передавання інформації про господарюючий суб'єкт користувачам для прийняття управлінських рішень. Він охоплює всі засоби господарства і джерела їх утворення, всі господарські процеси і результати діяльності.
Бухгалтерський облік відображає господарські операції систематично і забезпечує суцільне і безперервне спостереження. Основними ознаками бухгалтерського обліку є: юридична доказовість, безперервність, вартісне вимірювання, двоїсте (подвійне) відображення стану та змін господарських операцій та процесів. Виходячи з цього, бухгалтерський облік виконує інформаційну і контрольну функції. Одним із елементів господарських засобів є засоби у сфері обігу, складовою частиною яких є грошові кошти. Грошові кошти, необхідні підприємству для нормальної виробничо-господарської діяльності, в процесі свого існування.
Предметом бухгалтерського обліку грошових коштів є процеси документального оформлення руху коштів в касі підприємства та на рахунках в банку, господарські операції пов"язані з надходженням і видатками грошових коштів.
Актуальність теми теми даної роботи полягає в тому, що грошові кошти відіграють важливу роль в виробничо-господарській діяльності підприємства. Так, за допомогою грошових коштів підприємство в процесі своєї діяльності може

 
 

Цікаве

Загрузка...