WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.
Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Цей звіт містить дані лише за один звітний період, тому для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства, згідно з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 5, повинні додавати до річної звітності Звіт про власний капітал за минулий рік.
У звіті подано у розрізі видів власний капітал підприємства та перелік статей, за якими протягом звітного кварталу можуть відбутися зміни в капіталі. До таких статей належать: зміна облікової політики, виправлення помилок, переоцінка активів, розподіл прибутку, вилучення капіталу тощо.
Звіт про власний капітал заповнюється на основі Балансу, Звіту про фінансові результати і аналітичних даних по окремих рахунках бу-хгалтерського обліку.
На основі прикладу складаємо Звітпро власний капітал. Залишок власного капіталу на початок року переноситься з І розділу пасиву Балансу. Оскільки у звітному періоді коригувань у власному капіталі не було, то скоригований залишок на початок року (рядок 050) буде дорівнювати залишку власного капіталу на початок року (рядок 010). Змін у власному капіталі внаслідок переоцінки необоротних активів не було.
Суму чистого прибутку за звітний період 7,6 тис.грн. переносять зі Звіту про фінансові результати (рядок 220). Отриманий прибуток було розподілено: 0,5 тис. грн. на виплату дивідендів (рядок 140) і 0,5 тис. грн. на поповнення резервного капіталу (рядок 160). Протягом звітного періоду учасниками було погашено заборгованості з капіталу на суму 6,1 тис.грн., яка відображається в рядку 190. Інших змін у власному капіталі не було. Отже, протягом звітного періоду у власному капіталі відбулися такі зміни: резервний капітал зріс на 0,5 тис.грн., нерозподілений прибуток зріс на 6,1 тис.грн. та було погашено заборгованості по внесках до капіталу 6,1 тис.грн. Разом змін в капіталі відбулося на суму 12,7 тис.грн. Залишки власного капіталу на кінець звітного періоду повинні збігатися з даними І розділу пасиву Балансу на кінець звітного періоду.
На основі прикладу заповнюємо Звіт про власний капітал .
2.4. Примітки до річної фінансової звітності
Примітки до звітів є обов'язковою складовою річної фінансової звітності для всіх підприємств, крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва.
У примітках до фінансових звітів необхідно розкривати інформацію про облікову політику підприємства; інформацію, що не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою згідно з положеннями (стандартами); інформацію, яка містить додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості та доречності.
Примітки складаються окремо до кожної з форм звітності.
Зміст приміток визначається Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
У примітках до Балансу подається інформація про оцінку основних засобів, запасів, розкриваються окремі його статті згідно з Положеннями (стандартами) 7 "Основні засоби", 8 "Нематеріальні активи", 9 "Запаси", 10 "Дебіторська заборгованість", 11 "Зобов'язання", 12 "Фінансові інвестиції". Зокрема описується склад необоротних активів, методи їх оцінки, амортизації, перелік та розмір фінансових інвестицій; конкретизуються залишки за видами запасів, методи оцінки запасів; перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості, метод визначення величини резерву сумнівних боргів; розкривається структура власного капіталу на початок і на кінець року, його збільшення і зменшення за рік за даними аналітичного обліку тощо.
У примітках до Звіту про фінансові результати подається інформація про склад і суму витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати"; склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією; склад і суму витрат, які не включені до статей витрат цього звіту, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).
У примітках до Звіту про рух грошових коштів слід наводити інформацію про склад грошових коштів та їхніх еквівалентів; склад статей "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, що об'єднують кілька видів грошових потоків; негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності; наявність значного сальдо грошових коштів та їхніх еквівалентів, що є в наявності у підприємства та недоступні для використання групою, до якої належить підприємство. У разі придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного року потрібно розкрити інформацію про загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу; частину загальної вартості майнового комплексу, що відповідно була сплачена або отримана у формі грошових коштів та їх еквівалентів; суму грошових коштів та їх еквівалентів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані; суму активів (крім грошових коштів та їх еквівалентів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.
У примітках до Звіту про власний капітал всі підприємства повинні розкривати призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного). Особливо це стосується акціонерних товариств, які у примітках повинні подавати інформацію про:
o загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату;
o загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата порівняно з передбаченими величинами;
o загальну суму коштів, одержаних у ході передплати на акції із зазначенням грошових коштів: внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій; вартісної оцінки майна, внесеного як плата за акції із зазначенням кількості акцій; загальної суми іноземної валюти, внесеної як плата за акції із зазначенням кількості акцій та курсу валюти на день її відображення в обліку;
o акції у складі статутного капіталу за окремиим типами і категоріями: кількість акцій та частка неоплаченого капіталу; номінальна вартість акцій; зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу; права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями в тому числі обмежень щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу; акції, що належать самому товариству, його дочірнім та асоційованим підприємствам; перелік засновників та кількость акцій, якими вони володіють; кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частка яких у статутному фонді перевищують 5%; акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами із

 
 

Цікаве

Загрузка...