WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

інвестиційної діяльності;
4) визначається рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності;
5) визначається чистий рух грошових коштів за звітний період та їх залишок; на кінець року.
Джерелами інформації для складання Звіту про рух грошових коштів є Баланс, Звіт про фінансові результати, Примітки до фінансових звітів (Балансу / Звіту про фінансові результати), Головна книга, аналітичні дані окремих рахунків бухгалтерського обліку.
На рух коштів можуть впливати надзвичайні події. Тому у Звіті про рух грошових коштів наводяться дані спочатку без врахування надзвичайних подій, далі рух коштіввід надзвичайних подій, потім чистий рух коштів в результаті кожного виду діяльності.
В кінці звіту визначається залишок грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного року.
На основі прикладу складаємо Звіт про рух грошових коштів.
Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування 10,1 тис.грн. на:
- збільшення амортизації необоротних активів - 6,6 тис.грн. (Звіт про фінансові результати, рядок 260);
- збільшення забезпечень витрат персоналу - 0,6 тис.грн. (Баланс рядок 400);
- прибуток від нереалізованих курсових різниць - 1,1 тис.грн. (рядок 450 Приміток до фінансових звітів);
- прибуток від неопераційної діяльності - 13,0 тис.грн. У прибуток від не-операцшної діяльності включається дохід від участі в капіталі 10,0 тис.грн. і дохід від реалізації необоротних активів 10,0 тис.грн. та вираховується собівартість реалізованих необоротних активів 7,0 тис.грн.
Отже, прибуток від звичайної діяльності збільшується на суму амортизації необоротних активів та на збільшення забезпечень і зменшується на величину прибутку від нереалізованих курсових різниць та від неопераційної діяльності. До прибутку також треба додати нараховані відсотки за банківський кредит 4,0 тис.грн. (Звіт про фінансові результати рядок 140).
Таким чином прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах становитиме: 10,1 + 6,6 + 0,6 - 1,1 - 13,0 + 4,0 = 7,2 тис.грн.
Далі за даними Балансу визначається зміна в оборотних активах:
- виробничі запаси зменшились на 0,5 тис.грн. (3,5 - 4,0). Однак, збільшення запасів на 100 грн. (внесок до статутного капіталу) не пов'язано з рухом грошових коштів, тому ця сума не враховується при визначенні змін у залишках виробничих запасів: (3,5 - 0,1) - 4,0 = -0,6 тис.грн.;
- товари зменшились на 29,6 тис.грн. (30,4 - 60,0);
- дебіторська заборгованість зросла на 12,6 тис.грн. (17,6 - 5,0);
- інша поточна дебіторська заборгованість зросла на 0,1 тис.грн. (0,3 - 0,2). Зменшення оборотних активів зумовило збільшення надходження грошових
коштів (0,6 + 29,6 = 30,2 тис. грн.), а збільшення оборотних активів - зменшення надходження грошових коштів (12,6 + 0,1 = 12,7 тис. грн.).
Змін у витратах майбутніх періодів не було.
Зміни у поточних зобов'язаннях визначаються за даними IV розділу пасиву Балансу, але при цьому не враховуються зміни у зобов'язаннях з податку на прибуток, короткострокові кредити банків та зобов'язання за розрахунками з учасниками. У нашому випадку змін у заборгованості з податку на прибуток не було, оскільки нарахована сума податку у звітному періоді була погашена.
Таким чином, у поточних зобов'язаннях відбулись такі зміни:
- кредиторська заборгованість зросла на 101,0 тис.грн. (105,2 - 4,2);
- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом зменшились на 2,1 тис.грн. (14,5- 16,6);
- поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування зменшились на 0,3 тис.грн. (2,1-2,4);
- поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці зменшились на 0,8 тис.грн. (4,0-4,8);
- інші поточні зобов'язання зменшились на 3,4 тис.грн. (3,0 - 6,4).
Збільшення поточних зобов'язань зумовлює збільшення надходження грошових коштів (101,0 тис. грн.), а зменшення поточних зобов'язань - зменшення грошових коштів (2,1 + 0,3 + 0,8 + 3,4 = 6,6 тис. грн.).
Грошові кошти від операційної діяльності будуть становити:
7,2 + 30,2 - 2,7 + 101,0 - 6,6 = 119,1 тис.грн.
Для визначення чистого руху коштів від операційної діяльності необхідно вирахувати сплачені відсотки 4,0 тис.грн. та сплачений податок на прибуток 2,5 тис.грн. Оскільки руху коштів від надзвичайних подій не було, то чистий рух грошових коштів від операційної діяльності становитиме:
119,1 - 4,0 - 2,5 = 112,6 тис.грн.
Для визначення руху грошових коштів від інвестиційної діяльності необхідно проаналізувати зміни у складі капітальних та фінансових інвестицій. Відповідно до аналітичних даних про зміни в статті Балансу "Основні засоби" за звітний період відбулась реалізація необоротних активів з урахуванням прибутку від їх реалізації на суму 10,0 тис.грн. (55-56 операція). У звітному періоді відбулося збільшення необоротних активів, які пов'язані з рухом грошових коштів на суму 20,3 тис.грн. Отриманий від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу ксерокс вартістю 1000 грн. у Звіті про рух грошових коштів не враховується. У звітному періоді було здійснено придбання за грошові кошти фінансових інвестицій на суму 30,5 тис.грн.
Виходячи з цього, можна визначити чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності: 10,0 - 30,5 - 20,3= -40,8 тис.грн. Отже, в результаті інвестиційної діяльності грошові кошти зменшились на 40,8 тис.грн.
Для визначення руху грошових коштів від фінансової діяльності необхідно розглянути зміни у складі власного і позикового капіталу. За звітний період загальна сума внесків учасників в погашення заборгованості з неоплаченого капіталу становила 6,1 тис.грн., проте з рухом грошових коштів було пов'язано 5,0 тис.грн. У звітному періоді також була отримана позика у розмірі 20,0 тис.грн. Таким чином, чистий рух коштів від фінансової діяльності становить: 20,0 + 5,0 = 25,0 тис.грн.
Для визначення чистого руху грошових коштів за звітний період необхідно врахувати чистий рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності: 112,6 - 40,8 + 25,0 = 96,8 тис.грн.
Для узгодження залишку грошових коштів на початок і кінець звітного періоду слід врахувати прибуток від курсових різниць, що становить 1,1 тис.грн.
На основі прикладу заповнюємо Звіт про рух грошових коштів .
2.3. Звіт про власний капітал
Звіт про власний капітал - це звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Зміст і форма Звіту про власний капітал та загальні вимоги до розкриття його статей

 
 

Цікаве

Загрузка...