WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

метою отримання прибутку.
Фінансова діяльність - це операції, внаслідок яких відбувається зміна розміру та складу власного та додаткового капіталів.
Надзвичайна подія - це подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вона буде повторюватись періодично або в кожному наступному звітному періоді. Така подія є результатом несподіваних чи непередбачуваних випадків - одержання грошей у вигляді благодійноїдопомоги чи збитків від стихійних лих.
Звіт про фінансові результати заповнюється на основі інформації за рахунками 7, 8 та 9 класів. Для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду послідовно зіставляють доходи і витрати від різних видів діяльності.
На основі прикладу складаємо Звіт про фінансові результати. Для визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції з отриманого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вираховується сума ПДВ: 180,0-30,0 = 150,0 тис. грн. Вира-хувавши з цієї величини собівартість реалізованої продукції, отримаємо валовий прибуток: 150,0 - 129,6 = 20,4 тис. грн.
Для визначення фінансових результатів від операційної діяльності, до валового прибутку додаються інші операційні доходи 1,6 тис.грн. (дохід від реалізації виробничих запасів 0,5 тис. грн. та дохід від зміни курсових різниць 1,1 тис.грн.) та вираховуються адміністративні витрати 11,7 тис.грн., витрати на збут 8,7 тис.грн. та інші операційні витрати 0,5 тис.грн. (собівартість реалізованих запасів 0,4 тис.грн. та визнані економічні санкції 0,1 тис.грн.). Прибуток від операційної діяльності становитиме 1,1 тис. грн.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування враховує дохід від участі в капіталі 10,0 тис.грн., інші доходи 10,0 тис.грн. (дохід від реалізації необоротних активів), а також фінансові витрати 4,0 тис.грн., інші витрати 7,0 тис.грн. (собівартість реалізованих необоротних активів) і становитиме: 1,1 + 10,0 + 10,0 - 4,0 - 7,0 = 10,1 тис. грн.
Податок на прибуток від звичайної діяльності дорівнює: 10,1 х 0,25 = 2,5 тис.грн.
Фінансовим результатом від звичайної діяльності буде прибуток, який дорівнює: 10,1 - 2,5 = 7,6 тис.грн. Оскільки, надзвичайних доходів чи витрат у звітному періоді не було, то чистий прибуток становитиме 7,6 тис.грн.
Отже, у першому розділі Звіту про фінансові результати відображається сума доходів і витрат від усіх видів діяльності підприємства і визначається чистий прибуток або збиток звітного періоду .
У другому розділі Звіту про фінансові результати розкривається інформація про операційні витрати підприємства, понесені в процесі діяльності протягом звітного періоду. Цей розділ заповнюється, як правило, на підставі даних рахунків класу 8 "Витрати за елементами". Підприємства, які не використовують рахунки цього класу, повинні зробити додаткові вибірки по зазначених у звіті елементах.
В нашому випадку в цьому розділі наводиться інформація про елементи адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Вартість придбаних і реалізованих товарів не є елементом операційних витрат. До статті "Інші операційні витрати відносимо: витрати на рекламу 0,9 тис.грн., визнані економічні санкції 0,1 тис.грн., собівартість реалізованих запасів 0,4 тис.грн., витрати за отримані послуги 3,0 тис.грн., суму нарахованих податків, що відносяться до адміністративних витрат 2,0 тис.грн., витрати на відрядження 0,1 тис.грн.
Розділ III "Розрахунок показників прибутковості акцій" Звіту про фінансові результати заповнюється виключно акціонерними товариствами, прості акції або потенційно прості акції яких продаються і купуються на фондових біржах, а також товариствами, що перебувають у процесі випуску таких акцій.
На основі прикладу заповнюємо Звіт про фінансові результати .
2.2. Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів - це звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді.
Зміст, форма та загальні вимоги до розкриття статей Звіту про рух грошових коштів визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів".
Звіт про рух грошових коштів складається з метою надання корис-тувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інфор-мації про зміни, які відбулися у грошових коштах підприємства та їх
еквівалентах за звітний період.
Під грошовими коштами слід розуміти готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. До еквівалентів грошових коштів відносять короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.
В міжнародній практиці існує два методи складання звіту про рух грошових коштів: прямий та непрямий. При використанні прямого методу розкриваються основні валові надходження і витрати. З допомогою непрямого методу чистий прибуток або збиток коригується з врахуванням операцій негрошового характеру, відстрочения, нарахування минулих років, майбутніх надходжень та платежів, статей доходів і витрат, пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.
П(С)БО 4 передбачає використання непрямого методу складання Звіту про рух грошових коштів, в результаті чого чистий прибуток (збиток) трансформується в чисту суму отриманих (витрачених) грошових коштів .
Звіт про рух грошових коштів , згідно П(С)БО 4 складається з трьох розділів:
I. Рух коштів в результаті операційної діяльності.
II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності.
III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності.
У Звіті не відображають негрошові операції, що не потребують використання
грошових коштів або їх еквівалентів - бартерні операції, фінансовий лізинг, а також не відображають внутрішні зміни у складі грошових коштів та їх еквівалентів.
Негрошові операції, пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю, необхідно розкривати у примітках до фінансових звітів.
Складання Звіту про рух грошових коштів проводиться в наступній послідовності:
1) збирається та підготовлюється необхідна інформація;
2) визначається рух грошових коштів в результаті операційної ді-яльності;
3) визначається рух грошових коштів в результаті

 
 

Цікаве

Загрузка...