WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу, а річну - не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.
Для суб'єктів малого підприємництва передбачено складання та подання як квартальної, так і річноїскороченої фінансової звітності, яка включає тільки баланс та звіт про фінансові результати спрощеної форми. Форми звітності та порядок їх заповнення суб'єктами малого підприємництва розглядаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".
Річна фінансова звітність відкритих акціонерних товариств, підприємств-емітентів облігацій, банків, дочірніх товариств, валютних та фондових бірж, інвестиційних фондів, інвестиційних компаній, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній та інших фінансових установ підлягає оприлюдненню через періодичні видання або розповсюдженню у вигляді окремих друкованих видань не пізніше 1 червня наступного за звітним року .
Фінансова звітність повинна бути достовірною - не містити помилок і перекручень, що здатні вплинути на рішення користувачів звітності. Тому всі підприємства перед складанням річної звітності повинні обов'язково проводити інвентаризацію своїх активів та зобов'язань.
Інформація, що подається у фінансових звітах, повинна бути зрозумілою і мати однозначне тлумачення користувачами, при умові, що вони мають відповідні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації. Фінансова звітність повинна надавати користувачам лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття ними рішень і дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їх оцінки, зроблені в минулому.
Звітність повинна забезпечувати можливість порівнювати звіти за різні періоди та різних підприємств. Для забезпечення цього у звітності наводяться дані за поточний та попередній звітні періоди та розкривається в примітках до фінансових звітів інформація про облікову політику підприємства.
Складаючи фінансову звітність, потрібно дотримуватись таких прин-ципів:
o автономності підприємства - кожне підприємство є юридичною особою, яка відокремлена від власників;
* безперервності діяльності - активи і зобов'язання підприємства оцінюються виходячи з припущення, що діяльність цього підприємства триватиме далі;
o періодичності - діяльність підприємства розподіляється на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;
o історичної (фактичної) собівартості - пріоритетність оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
o нарахування та відображення доходів і витрат - фінансовий результат звітного періоду визначається шляхом зіставлення доходів звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності в момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей;
o повного висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
o послідовності - постійне (з року в рік) використання підприємством обраної облікової політики. Зміна останньої повинна бути обґрунтована і розкрита у Примітках до фінансової звітності;
o обачності - методи оцінки, які використовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат, і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
o превалювання змісту над формою - операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
o єдиного грошового вимірника - всі операції підприємства вимірюються та узагальнюються у фінансовій звітності в єдиній грошовій оцінці .
Заповнюючи форми звітності, необхідно пам'ятати про обов'язкові реквізити. Зокрема, потрібно вказати дату, станом на яку або період, за який складається звітність, повну назву підприємства, форму власності підприємства, у віданні якого державного органу перебуває це підприємство, галузь, та вид економічної діяльності підприємства, його юридичну адресу.
Фінансова звітність складається в тисячах гривень з одним десятковим знаком і обов'язково підписується керівником і головним бухгалтером підприємства.
Розглянемо порядок складання річної фінансової звітності на прикладі умовного підприємства роздрібної торгівлі ТзОВ "Альфа" (табл. 1, 2).
2. Характеристика форм фінансової звітності
2.1. Звіт про фінансові результати
У Звіті про фінансові результати відображається інформація про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.
Зміст, форма та загальні вимоги до розкриття статей звіту про фінансові результати визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати".
Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.
Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:
I. Фінансові результати.
II. Елементи операційних витрат.
III. Розрахунок показників прибутковості акцій.
Для більш повної оцінки результатів діяльності підприємства фі-нансові показники у Звіті визначаються та відображаються у розрізі звичайної діяльності та надзвичайних подій. Цей звіт дає можливість користувачам оцінити ділову активність підприємства та його фінансову привабливість без перенасичення інформації випадковими прибутками або збитками. Розмежування показників за видами діяльності дозволяє оцінити прибутковість кожного напрямку діяльності та прийняти рішення щодо пріоритетності того чи іншого напрямку.
Звичайна діяльність - це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операція, що її забезпечує або виникає внаслідок її проведення. Це діяльність, якою займається підприємство на цей час і очікується, що вона буде повторюватися в наступних звітних періодах. Звичайну діяльність поділяють на операційну, фінансову та інвестиційну.
Операційною діяльністю є основна діяльність підприємства та інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Під операційною діяльністю розуміють операції, які пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), і що є головною метою створення підприємства та забезпечує основну частину його доходів.
Інвестиційна діяльність - це придбання та реалізація необоротних активів та фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Це діяльність, пов'язана із вкладенням грошових коштів, майнових та інших цінностей у цінні папери, необоротні активи, цілісні майнові комплекси з

 
 

Цікаве

Загрузка...