WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку
ПЛАН
Вступ
1. Фінансова звітність: призначення і склад, вимоги при складанні
2. Характеристика форм фінансової звітності
2.1. Звіт про фінансові результати
2.2. Звіт про рух грошових коштів
2.3. Звіт про власний капітал
2.4. Примітки до річної фінансової звітності
2.5. Якісні характеристики фінансових звітів
3. Концептуальна основа удосконалення бухгалтерської фінансової звітності в процесі переходу до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО)
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Тема даної курсової роботи: "Бухгалтерстька фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку".
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, новий План рахунків і Інструкція про його застосування спрямовані на організацію фінансового обліку та фінансової звітності. Управлінський облік підприємства мають розробляти самостійно та застосовувати з врахуванням конкретних умов діяльності підприємства з метою одержання необхідної обліково-економічної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень.
Фінансова звітність розрахована на потреби користувачів в умовах ринкової економіки. Показники фінансової звітності мають деталізуватись, розкриватись та контролюватись підсистемою управлінського обліку та внутрішнього контролю. Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. В 2000 році сталися принципові зміни в організації і веденні бухгалтерського обліку в Україні, які випливають із вимог міжнародних стандартів. Здійснено перехід підприємств і організацій на нову методологію бухгалтерського обліку господарських операцій, доходів, витрат і фінансових результатів та на нову систему бухгалтерського обліку. Цей перехід вимагає від бухгалтерських служб підприємств і організацій ґрунтовної самостійної професійної перепідготовки бухгалтерів та пристосування бухгалтерських регістрів до вимог нової системи бухгалтерського обліку.
Успішне застосування в практиці роботи підприємств, організацій та установ України національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нового Плану рахунків та Інструкції про його застосування може бути здійснене тільки на основі докорінної перебудови старої системи бухгалтерського обліку. А це потребує відповідної перепідготовки бухгалтерських служб підприємств. Без належної перепідготовки бухгалтерів перехід на нову систему бухгалтерського обліку приведе до серйозних помилок у здійсненні облікових записів, до недостатньої точності та об'єктивності фінансової звітності.
Перехід в 2000 році народного господарства України на нову систему бухгалтерського обліку за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які розроблені на основі міжнародних стандартів, та на новий План рахунків бухгалтерського обліку пов'язаний з необхідністю вирішення ряду проблем нової методології бухгалтерського обліку, наближення вітчизняного бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів та якості.
В даній курсовій роботі плануємо розглянути такі питання як: особливості фінансової звітності, характеристика основних форм звітності,
1. Фінансова звітність:
призначення і склад, вимоги при складанні
На підставі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Складання звітності є завершальним етапом облікового процесу. Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів визначаються П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Фінансова звітність являє собою звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів та містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Метою складання фінансової звітності є подання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття ними рішень щодо придбання, продажу та володіння цінними паперами, участі в капіталі підприємства, оцінки якості управління та здатності своєчасно виконувати свої зобов'язання; забезпеченості зобов'язань підприємства, регулювання діяльності підприємства тощо.
Користувачами фінансової звітності можуть бути фізичні та юридичні особи, які потребують інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства для прийняття рішень. Такими особами можуть бути власники, засновники підприємств, трудові колективи цих підприємств, органи державної статистики, інші органи виконавчої влади та користувачі відповідно до законодавства.
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.
Залежно від звітного періоду фінансову звітність поділяють на річну та проміжну (квартальну, піврічну). Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року. Річна звітність передбачає складання фінансової звітності за календарний рік.
Перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства.
Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим ніж 12 місяців, але не більше як 15 місяців.
Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.
Фінансова звітність підприємств включає:
o баланс (ф. № 1);
* звіт про фінансові результати (ф. № 2);
o звіт про рух грошових коштів (ф. № 3); " звіт про власний капітал (ф. № 4);
o примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5).
Фінансова звітність подається підприємствами не пізніше 25 числа наступного місяця за звітним кварталом, а річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком.
Квартальна фінансова звітність, на відміну від річної, передбачає складання лише двох форм: балансу та звіту про фінансові результати.
Підприємства, які мають дочірні підприємства, складають консолі-довану фінансову звітність.
Консолідована фінансова звітність являє собою фінансову звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.
Таку звітність подає власникам головне підприємство щоквартально у визначені ними

 
 

Цікаве

Загрузка...