WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу - Контрольна робота

Облік власного капіталу - Контрольна робота


Контрольна робота
Облік власного капіталу
1. Поняття капіталу підприємства. Характеристика власного капіталу (визначення, структура та призначення).
2. Облік власного капіталу.
2.1. Облік статутного капіталу.
2.1.1. Облік статутного капіталу акціонерного товариства.
2.1.2. Облік неоплаченого капіталу.
2.2. Облік інших складових власного капіталу.
2.2.1. Облік пайового капіталу.
2.2.2. Облік додаткового капіталу.
2.2.3. Облік резервного капіталу.
2.2.4. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
2.2.5. Облік вилученого капіталу.
Під капіталом в бухгалтерському обліку розуміють сукупність майнових засобів, що призначені для господарських цілей, виражена в грошовій одиниці.
Структура капіталу характеризується співвідношенням власних і позикових коштів, які використовуються підприємством в процесі господарської діяльності. Таким чином, капітал поділяється на дві частини: позиковий капітал і власний капітал, або капітал у вузькому розумінні цього слова.
Власний капітал - це загальна вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності і використовуються ним для формування його активів.
Позиковий капітал - це залучені для фінансового розвитку підприємства на оборотній основі грошові кошти або інші матеріальні цінності.
Основні відмінності власного капіталу від позикового наведені нижче (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняння власного та позикового капіталу
Власний капітал Позиковий капітал
Повне або обмежене право голосу, яке залежить від змісту установчих документів Відсутнє право голосу
Право на відшкодування кредитів виникає тільки після виконання зобов'язань по позиковому капіталу Має беззаперечне право вимагати відшкодування кредиту згідно з умовам, записаним у фінансових документах
Виплати здійснюються у вигляді відсотків або дивідендів тільки у тому випадку, якщо підприємство приносить прибуток Виплата передбачених в позикових обов'язках відсотків обов'язкова незалежно від результатів господарської діяльності
Для початку господарської діяльності будь-яке підприємство потребує власних джерел її фінансування. У момент створення підприємства таку функцію виконує його початковий капітал, який за своїм матеріальним складом є сукупністю активів, інвестованих засновниками (учасниками).
На цьому етапі підприємство ще не має зовнішньої заборгованості, тому його власний капітал дорівнює вартості активів підприємства:
Власний капітал = Активи підприємства.
Під час здійснення господарської діяльності підприємство вступає у відносини зі своїми контрагентами (постачальниками, підрядниками), утворюючи при цьому поточні зобов'язання за взаємними розрахунками та заробітною платою, а також перед державою - за податками. Крім поточних зобов'язань підприємство може використовувати довгострокові залучені кошти (кредити, облігаційні позики, тощо).
Саме підприємство є власником усього майна та інших активів, набутих ним на законних підставах. Однак право власності підприємства на набуті ним активи та право власності засновників (учасників) підприємства відрізняються за своїм обсягом, оскільки право вимоги щодо активів підприємства мають також його кредитори. При цьому боргові зобов'язання перед кредиторами підприємства задовольняються за рахунок активів підприємства в першочерговому порядку.
Таким чином, власний капітал підприємства (тобто капітал, який належить власникам підприємства) визначається як різниця між вартістю його майна (активів) і зобов'язаннями підприємства: К = А - З.
Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
Сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітності, показує лише облікову, а не ринкову вартість прав власників підприємства, оскільки цілком залежить від застосованих методів оцінки активів та зобов'язань підприємства.
Крім того, що власний капітал є основним початковим та умовно безстроковим джерелом фінансування господарської діяльності підприємства, а також джерелом погашення збитків підприємства, він є одним з найвагоміших показників, що використовуються при оцінці фінансового стану підприємства, оскільки показує, з одного боку, ступінь фінансової самостійності підприємства (його незалежності від зовнішніх джерел фінансування), а з іншого - ступінь кредитоспроможності підприємства (забезпеченості вимог кредиторів фактично наявним у підприємства капіталом засновників).
Залежно від джерела формування власний капітал можна поділити на вкладений капітал і накопичений капітал.
1. Вкладений капітал - це капітал, внесений власниками підприємства (статутний капітал, пайовий капітал, додатково оплачений капітал). Сума вкладеного капіталу може збільшуватися також унаслідок конвертування боргових зобов'язань підприємства в акції або частки (паї).
2. Накопичений капітал - це капітал, отриманий у процесі діяльності підприємства. Він включає:
Капітал від переоцінки - додатковий капітал, сформований унаслідок дооцінки активів, яка здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством, та відповідно до положень бухгалтерського обліку.
Дарчий капітал - додатковий капітал, отриманий підприємством від інших осіб у вигляді безоплатно одержаних активів (додатково отриманий капітал)
Нерозподілений прибуток - частина чистого прибутку, що не була розподілена між власниками.
За ступенем фіксації власний капітал можна поділити на:
1. Зареєстрований капітал - умовно постійний капітал, сума якого визначається в установчих документах (статутний капітал, пайовий капітал).
2. Незареєстрований капітал - умовно змінний капітал, який включає додатковий капітал та нерозподілений прибуток.
За окремими видами підприємств існують законодавчо закріплені мінімальні розміри зареєстрованого капіталу.
За критерієм персоніфікації зареєстрований капітал є персоніфікованим капіталом (тобто капіталом з визначеними частками та їх власниками), а незареєстрований капітал є неперсоніфікованим (тобто визначеним лише в загальній вартості окремих його елементів та належним усім співвласникам підприємства).
Власний капітал відповідно до П(С)БО 2 "Баланс" включає такі основні елементи (див. мал. 3):
" Статутний капітал.
" Пайовий капітал.
" Додатковий вкладений капітал.
" Іншій додатковий капітал.
" Резервний капітал.
" Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
Крім цих основних складових елементів власного

 
 

Цікаве

Загрузка...