WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шляхи зародження та проблеми розвитку аудиту в Україні - Курсова робота

Шляхи зародження та проблеми розвитку аудиту в Україні - Курсова робота

відповідальність за фінансові звіти; обсяг аудиту; етика; планування; робота, виконана іншими аудиторами; документація; очевидність аудиту; висновок і звіт.
Стосовно МНА 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" розглянемо зміст кожної рубрики стандарту.
Вступ - розглядається загальна мета аудиту та основні принципи, які є визначальними для професійної значущості аудиту і застосовуються при аудиті фінансової звітності.
Мета аудиту - встановити достовірність фінансової звітності.
Відповідальність за фінансові звіти - визначається відповідальність за достовірність фінансової звітності управлінського апарату об'єкта. Це стосується точності й адекватності бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю принципам облікової політики,спрямованої на захист активів і пасивів суб'єкта господарювання.
Обсяг аудиту - інформація, необхідна для оцінки фінансової звітності. Для цього аудитору необхідно вивчити систему обліку і внутрішнього аудиту, розібратися в оцінці ризиків контролю, що дасть змогу визначити типи потенційних помилок, фактори ризику, методи перевірки.
Етика - вказується на потребу додержання основних правил етики професійного аудитора, визначених Міжнародною федерацією бухгалтерів. Зокрема, аудитор має бути
Таблиця 1
Орієнтовний перелік міжнародних норм аудиту (МНА), їх зміст та використання під час проведення аудиту
Найменування норм
Зміст норм
Використання норм
МНА 1 "Мета і
Визначено мету аудиту,
При вирішенні організацій
основні прин -
його предмет і організаційні
питань проведення
ципи проведен -
принципи
аудиту
ня аудиту"
МИ А 2 "Обо
Конкретизовано обов'язки
При складанні організацій -
в'язки аудитора
аудитора перед клієнтом
ної документації догонірнодокументації
перед клієнтом"
(замовником)
МНА 3 "Основ -
Викладено принципи, перед
У всіх видах аудиторської
ні принципи ре -
бачені законодавством і нор -
діяльності
гулювання ау -
мативними документами, що
диту"
регулюють аудиторську ді -
яльність
МНА 4 "Плану -
Порядок організації і пла -
При складанні поточних і
вання аудиту"
нування аудиторської ді -
річних планів діяльності ау -
яльності
аудиторської організації
МНЛ 5 "Вико -
Методика використання
При проведенні комісійного
ристання мате -
висновку (акта) аудитора
аудиту на підприємстві
ріалів іншого
з інших питань, які вирішу -
(кілька аудиторів)
аудитора"
ють для одного замовника
МНА 6 "Оцінка
Можливий ризик помилок
При виборі методики з ме -
ризику і внут -
при проведенні аудиту,
тою запобігання неправиль -
рішній кон -
внутрішній контроль
ним висновкам
троль аудиту"
результатів аудиту
МНА 7 "Кон -
Методичні рекомендації до
На всіх стадіях аудиту
троль якості ро -
контролю роботи аудитора
боти аудитора"
МНА 8 "Ауди -
Обгрунтування доказів
У процесі проведення ауди -
торські докази"
результатів аудиторського
торського ддддддаааааааааадослідженндодослідження, об
дослідження
дослідження
МНА 9 "Доку -
Характеристика докумен -
У процесі проведення ауди -
ментація ауди -
тації, яка застосовується в
торських робіт
ту"
аудиті
МНА 10 "Вико -
Зміст внутрішнього аудиту,
Для дослідження результа -
ристання резуль -
що провадиться на підпри -
тів інвентаризації, тематич -
татів внутріш -
ємстві замовника, та поря -
них ревізій, при проведенні
нього аудиту"
док використання
внутрішнього аудиту
його зовнішнім аудитом
МНА 11 "По -
Характеризують типові по -
При визначенні методик
милки аудиту"
милки аудиторів та дають
проведення аудиту
рекомендації щодо запобі -
гання їм
МНА 12 "Аналі -
Методика виконання аналі -
Для процедур економічного
тичні процеду -
тичних процедур у ауди -
аналізу,
ри аудиту"
торському дослідженні
на всіх
стадіях аудиторського дос
дослідження
Продовження табл. 2
Найменунання норм
Зміст норм
Використання норм
МІ1А 13 "Синте -
Рекомендації до узагаль -
При оформленні результатів
тичні процедури
нення аудитором викона -
аудиту у машинограмах, таб
аудиту"
ної роботи
лицях, відомостях
МІ1А 14 "Інша
Характеризують інформа -
При складанні кон'юнктур
інформація з фі -
цію разом з фінансовою
них оглядів на достовірність
нансової діяль -
звітністю
інформації керівництва під -
ності, яка підля -
приємств, корпорацій із оп -
гає аудиту"
рилюдненими фінансовими
звітами
МИЛ 15 "Аудит
Методичні рекомендації
Для дослідження проектної
при електронній
щодо проведення аудиту в
документації з створення
обробці даних"
умовах автоматизованої
АС01, використання авто -
системи обробки інфор -
матизованого банку даних
мації (ЛС01)
(АБД)
МНЛ 16 "Техні -
Методика проведення ау
При дослідженні баз даних
ка проведення
диту з використанням нор-
АСОІ для аудиту фінансо -
аудиту з вико -
мативно-довідкоиої і фак -
во-господарської діяльності
ристанням ком -
тографічної інформації
п'ютерів"
АС01
МНА 17 "Конт -
Взаємний контроль опера
При складанні актів вивірян -
рагенти замовни -
цій і документів при про
ня взаєморозрахунків з контр
ка і аудит"
веденні аудиту
агентами, банками та ін.
МНА 18 "Вико -
Види експертиз (технічні,
При залученні експертів з
ристання виснов -
графічні, екологічні, това -
окремих питань фінансово-
ків експертів при
рознавчі та ін.), зміст і
господарської діяльності
аудиті"
призначення їх
МНА 19 "Ауди -
Методичні прийоми несу-
Для застосування теорії ймо-
торська вибірка"
цільного статистичного дос -
вірності
лідження
МНА 20 "Вплив
Достовірність початкових
Для автоматизації інформа -
електронної об -
і вихідних даних бухгал -
ційного забезпечення аудиту
робки даних на
терського обліку, передба -
у реальному масштабі часу
оцінку облікових
чених проектною докумен -
систем і внутріш
тацією із створення АС01;
нього контролю"
використання даних бух -
галтерського обліку для
внутрішнього контролю на
підприємстві
МНА 21 "Події,
Визначають відповідаль -
При внесенні змін до вис -
які відбулися у
ність аудитора після скла -
новку аудитора або при ро -
замовника після
дання висновку за даними
зробці додаткових рекомен -
складання балан -
балансу і подіями, які ви -
дацій

 
 

Цікаве

Загрузка...