WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

інші витрати непомірно зросли за 2002 рік у відношенні до 2001 року. Цей ріст склав 341%, або 21,7 тис. грн. (9,0 тис. грн. - у 2001 році, і 30,7 тис. грн. - у 2002 році).
Отже, згідно до даних описаних вище, збиток за 2002 рік дещо знизився у відношенні до 2001 року і склав 14,7 тис. грн., тоді як у 2001 році він складав 27,4 тис. грн. На отримані збитки досліджуваного підприємства не вплинули навіть скорочення штату підприємства та відповідно зниження фонду оплати праці. Витрати на оплату праці за 2002 рік знизились на 2,2 тис. грн. або на 12%.Основні аналітичні показники фінансового стану КП "Казка" наведено в табл..2.2.
Таблиця 2.2.
Оцінка основних аналітичних показників фінансового стану КП "Казка" за 2001-2002 роки.
Показники Критичне значення На 31.12 На 31.12
2001 2002
1 2 3 4
Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах Збільшення 0,32 0,43
Частка основних виробничих засобів в активах Зменшення 0,03 0,05
Коефіцієнт автономії
-2,1 -2,6
Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів >0,1 1,01 1,02
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,35 0,01 0,00
Коефіцієнт ліквідності швидкої
0,13 0,08
Коефіцієнт оборотності запасів Збільшення 3,3 2,9
Коефіцієнт оборотності обігових коштів Збільшення 1,6 2,2
Отже, основні аналітичні показники табл. 2.2. твердять, що в загальному фінансовий стан підприємства в 2002 році погіршився у порівнянні з 2001 роком.
Так, з 8 коефіцієнтів приведених в табл. 2.2., лише 3 відповідають нормативам (частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах та коефіцієнт маневреності власних обігових коштів, коефіцієнт оборотності обігових коштів), який збільшився на 0,11.
Значення ж інших показників погіршились по різних причинах.
Так, частка основних виробничих фондів в активах збільшилась на 0,02, при оптимальному постійному зменшенні цього показника. Але не дивлячись на збільшення частки основних засобів в активах їх частка залишається досить малою. Але цей показник вказує на те, що КП "Казка" працює на орендованих основних засобах або на таких, які майже вичерпали свій робочий ресурс.
Коефіцієнт автономії при критичному значенні дорівнює (-2,1) та (-2,6), що свідчить про велику ступінь залежності підприємства від позичкових коштів.
Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів свідчить про високу частку обігових коштів у власному капіталі. Так, при граничному значенні даного коефіцієнта в 0,1, а також його збільшенні при покращенні маневреності, цей показник складає 1,01 та 1,02 відповідно в 2001 та 2002 році. Це говорить про те, що досить велика частка власного капіталу використовується в якості обігових коштів.
Коефіцієнт ліквідності абсолютної характеризує підприємство як таке, що не готове негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Про це свідчить відхилення даного показника від його критичного значення на 0,2 як в 2001 році, так і в 2002 р.
2.2. Облікова політика
На підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", який вступив в дію з 01.01.2000 р. на КП "Казка" затверджено наказ про облікову політику.
Наказом визначено:
Господарські операції підприємства відображати в бухгалтерському обліку, базуючись на вимогах Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Забезпечити дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, упорядкування і надання у встановленні терміни фінансової звітності на основі бухгалтерського обліку, облік здійснювати за допомогою спрощеної форми обліку.
Проводити інвентаризацію всіх рахунків бухгалтерського обліку і перенести залишки на рахунки згідно з Планом рахунків та вести бухгалтерський облік відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємстві створити постійно діючу інвентаризаційну комісію в складі:
1. Керівника
2. Головного бухгалтера
3. Менеджера
Інвентаризацію по запасах здійснювати один раз на квартал.
Надати право підпису бухгалтерських документів із повною відповідальністю головному бухгалтеру.
Призначити відповідальних:
- за видачу дозволу на реалізацію продукції, майна і цінностей підприємства Остафійчука Анатолія Миколайовича - менеджер, Остафійчука Андрія Миколайовича - головний бухгалтер;
- за видачу доручень на одержання ТМЦ Остафійчука Андрія Миколайовича - головний бухгалтер;
- за облік і збереження бланків суворої звітності Остафійчука Андрія Миколайовича - головний бухгалтер;
- за здійснення виробничого контролю Остафійчука Анатолія Миколайовича - менеджер.
Призначити матеріально відповідальних осіб:
- за грошові цінності, бланки суворої звітності Остафійчука Андрія Миколайовича - головний бухгалтер;
- за товарні цінності Маркевич Лілію Юріївну - зав. Виробництвом;
- за виробничі запаси Маркевич лілію Юріївну - зав. Виробництвом.
Недоліком цього наказу є те, що по підприємству не визначено:
- систему обліку доходів і витрат;
- методи нарахування амортизації;
- методи оцінки вибуття запасів;
- робочий план рахунків.
?
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАСНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОКУПНИХ ТОВАРІВ
3.1. Організація обліку доходів, витрат та результатів діяльності.
Процес визначення прибутку в новій системі обліку включає два основні кроки:
1. Правильне визнання доходів, що відносяться до звітного періоду;
2. Визнання витрат, що пов'язані з отриманням визнаних доходів.
Облік доходів та витрат здійснюється з дотриманням принципу нарахуваня та відносності доходів та витрат.
Відносно цього принципу, для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьомудоходи та витрати відображаються в обліку та звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей.
Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід", дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Відображення в обліку виручки є збільшенням активу (дебіторська заборгованість - актив, який свідчить про отримання грошей у майбутньому). Списання простроченої кредиторської заборгованості є зменшенням зобов'язань і одночасно збільшує дохід.
Для обліку доходів та витрат новим Планом рахунків передбачені 7, 8, 9 класи. Ці рахунки є "операційними", тобто такими, які сальдо мати не повинні.
Доходи обліковуються на класі 7 "Доходи і результати діяльності". Доходи від основної операційної діяльності обліковуються на рахунку 70 "Доходи від реалізації", доходи від іншої операційної діяльності - на рахунку 71 "Інший операційний дохід", доходи від інвестиційної діяльності - на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі"; доходи від фінансової діяльності - на рахунку 73 "Інші фінансові доходи", доходи від іншої діяльності - на рахунку 74 "Інші доходи". За кожним з

 
 

Цікаве

Загрузка...