WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

с.49-51. Положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності Використовується для організації обліку доходів та відображення їх у звітності
9 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Наказ Мінфіну України №318 від 31.12.99р.// Бухгалтерський облік і аудит, №12. - с.51-55. Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформацією про витрати підприємства та розкриття її у звітності, зокрема: визнання витрат, склад витрат, розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності Використовується для організації обліку витрат та відображення їх у звітності
Продовження табл. 1.1.
8 Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затв. Наказом МФУ від 25.11.2002 №989 // Бухгалтерія. - 2003, №1-2. - с.19-30. В статті висвітлено та акцентовано увагу на основні (найбільш вагомі) зміни в стандартах бухгалтерського обліку Використано для написання 3 розділу роботи
Таблиця 1.2.
Літературні джерела, використані при написанні дипломної роботи
№ Джерело Короткий зміст Використання для удосконалення обліку, аналізу і аудиту
1 2 3 4
1 Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства. - К.: Либідь, 2002 р. - 384 с. В книзі висвітлено основні напрямки фінансового стану підприємства Використовується при аналізі доходу
2 Бажин И.И. Информационные системы менеджмента. - М.: ГУ-ВШЭ, 2000. - 688 с. Книга відображає нову інформаційну концепцію менеджменту як триєдність нового інструменту роботи - комп'ютера, нової методології управління, яке базується на системному підході, теорії і методах прийняття рішень, математичному моделюванні і впровадження в практику менеджменту. Використовується для написання 5 розділу дипломної роботи
3 Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: навчально-методич-ний посібник /під ред. С. Ф. Голова. - Дніпропетровськ: Баланс-клуб, 2001 р. - 832 с. В посібнику розглядається методика бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності згідно з П(С)БО Використано розділ 7"облік доходів витрат та фінансових результатів с.399-439
4 Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/ Ф.Ф. Бутинець та ін., за ред. роф... Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2002. Розкриваються суттєві питання організації обліку на підприємствах громадського харчування: патентування та ліцензування діяльності, особливості обліку і документування операцій, порядок ціноутворення та ін. На числових прикладах проілюстровано порядок заповнення калькуляційних карток і розрахунків цін на готову продукцію та товари. Використано для обліку доходів і витрат від реалізації власної продукції покупних товарів
Продовження табл. 1.2
5 Габрук О. Коментарі до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.12.02 №349 // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003, №2. - с. 36-42. У роботі автор коментує зміни прийняті до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", зокрема, зміни складових об'єкту оподаткування Використовується при написанні 3 розділу дипломної роботи
6 Головко Т. Методика аналізу фінансової звітності підприємства. - К.: Компас, 2000 р. У роботі автор розкриває структуру та принципи формування фінансової звітності, на умовному прикладі показує порядок застосування методики аналізу показників фі-нансової звітності для оцінки діяльності підприємства Використовується в аналізі доходу
7 Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора: Навч. Посіб. - К.: Киїф. Нац. Торг-економ. Ун-т, 2002. - 132 с.
Економічний аналіз: Навчальний посібник // За ред. Проф.Ф.Ф. Бутинця. - Житомир ПП "Рута", 2003.-680с. Висвітлено теоретичні та практичні питання основних задач контролю в умовах комп'ютеризації і застосування ПЕОМ
Автор розглядає питання інформаційного забезпечення та організацію і методику аналізу діяльності підприємств Використано для написання розділу 5 дипломної роботи
Використано для аналізу доходів і витрат від реалізації
9 Зятковський І.В. Фінанси підприємства: навч. Посібник. - 2-е вид., перероб. та допов. - К.: Кондор. - 2003. - 364 с. У посібнику узагальнено теоретичний і практичний досвід у сфері фінансів промислових підприємств. Використано при написанні розділу 1 роботи
10 Економічний аналіз /За ред. М. Г. Чумаченко. - К.: КНЕУ, 2001 р. Ґрунтовано висвітлено методику вивчення господарських процесів, проведення фінансового аналізу Використано для аналізу фінансового стану
11 Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. Посіб. - К.: МАУП, 2000. - 152 с. У посібнику подається система методичних і прикладних відомостей з фінансового аналізу як складової сучасного менеджменту Використовується для написання розділу 1 і 4 дипломної роботи, зокрема для аналізу доходів і витрат від реалізації
Продовження табл. 1.2
12 Информационные системы бухгалтерского учета: Учебник для вузов/ под ред. Подольского В.И. - М.: 1998, изд. "Аудит", Розглянуто актуальні проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві. Особлива увага приділена загальній методології створення
комп'ютерних бухгалтерських інформаційних систем, технології обробки облікової інформації Використовується для написання розділу 5 дипломної роботи
15 Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: навч. Посібник:/ за ред. Проф. Г.Г. Кірейцева. - К.: ЦУЛ, 2002. - 496 с. Автором розглядається цілий комплекс питань, пов'язаних з управлінням фінансами підприємства в ринкових умовах господарювання Використано при написанні 1 розділу
Дипломної роботи
16 Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000. - 424 с. Автори розглядають предмет і методи аналізу господарської діяльності підприємства (економічного аналізу). Використано для аналізу основних показників діяльності та фінансового стану
17 Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - Изд. 4-е, исправл., доп. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 208 с. В книзі розглядаються сучасні методи фінансового аналізу підприємств, зокрема способи оцінки і аналізу фінансової стійкості, платоспроможності і кредитоспроможності на основі нових форм бухгалтерської звітності Використовується для розробкиметодики аналізу фінансового стану на досліджуваному підприємстві
18 Сопко В. Бухгалтерський облік: навч. Посібник. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: КНЕУ, 2000р. - 578 с. В книзі розкриваються теоретичні і методичні основи бухгалтерського обліку в Україні на основі національних стандартів Використовується в обліку затрат, доходів і фінансових результатів
19 Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів: ЛБІ НБУ, 2000 р. Розглядаються теоретичні основи економічного аналізу як системи знань про предмет, зміст, роль та завдання в умовах ринкової економіки, його види, мета і технічні прийоми.
Висвітлена методика аналізу господарсько-фінансової діяльності промислового підприємства, зокрема ринку

 
 

Цікаве

Загрузка...