WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

зменшаться на суму, необхідну для покриття цих збитків. При цьому, підприємство-інвестор зазнає втрат від участі в капіталі.
Якщо ж інвестиції підприємства у статутний капітал іншого підприємства не перевищують 25% його загального обсягу, то отримані від таких інвестицій доходи належать до інших фінансових доходів. До інших фінансових доходів належать також отримані дивіденди, відсотки, доходи від фінансової оренди (наданих в оренду майнових об'єктів з правом їх викупу орендаторами) та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, отриманих за методом участі в капіталі).
В умовах ринкових відносин велике значення має спроможність підприємства працювати прибутково. Саме прибуток стає основним чинником, який впливає на можливість забезпечення фінансування багатьох програм підприємства., пов'язаних з розширенням потужностей, підвищенням якості продукції, зміцненням конкурентної позиції, виходом на нові ринки тощо.
В Україні діють дві різних систем обліку фінансових результатів: бухгалтерська і податкова, тому існують два підходи до визначення отриманого підприємством прибутку.
Згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку прибуток підприємства формується за фінансовими результатами його операційної та фінансова і інвестиційна діяльності.
У розрізі таких видів діяльності досліджуються показники доходів, витрат і фінансових результатів:
- дохід, витрати і фінансові результати від основної діяльності;
- дохід, витрати і фінансові результати від іншої операційної діяльності;
- дохід, витрати і фінансові результати від іншої звичайної діяльності;
- дохід, витрати і фінансові результати від звичайної діяльності;
- дохід, витрати і фінансові результати від надзвичайної діяльності.
1.2 Моніторинг нормативно-правової бази та спеціальної
літератури
Донедавна весь комплекс питань, що стосуються планування, обліку доходів, витрат і фінансових результатів в громадському харчуванні, було дуже ретельно досліджено у загальнотеоретичному і методологічному плані, опубліковано серйозні дослідження з теорії і практики, зокрема обліку доходів.
У зв'язку з реформуванням бухгалтерського обліку і прийняттям Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, внесено докорінні зміни до складу і формування витрат підприємств торгівлі та громадського харчування.
Порядок формування чистого прибутку (збитку) згідно П(С)БО З наведено на рис.1.2.
Дохід від реалізаці продукції (товарів, робіт,
послуг)
- ПДВ , акцизний збір, інші вирахування з доходу =
= Чистий дохід - Собівартість реалізованої продукції = Валовий прибуток(збиток)
Інші фінансові доходи
Інші операційні доходи
Дохід від участі в капіталі
Інші доходи
Фінансові витрати
Адміністративні витрати,
витрати на збут
Витрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат
від операційної діяльності
Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
Надзвичайні доходи
Податок на прибуток
Фінансовий результат від звичайної діяльності
Надзвичайні витрати
Фінансовий результат від надзвичайної діяльності
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий прибуток
1.2. Модель формування фінансових результатів за П(С)БО 3.
Огляд нормативної бази з теми дослідження наведено в табл..1.1., а літературних джерел у табл.. 1.2.
Таблиця 1.1.
Економіко-правовий аналіз чинної нормативної бази з обліку, аналізу
та аудиту реалізації та доходів
№ Нормативний документ Короткий зміст Використання в обліку, аналізі та аудиті
1 2 3 4
1 Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України №996-XIV від 16.07.99 р., із змінами і доповненнями // Галицькі контракти. - 1999. - №36. Законом визначено організаційні засади обліку і фінансової звітності в Україні, зокрема:
- мету фінансової звітності;
- склад та елементи фінансової звітності;
- якісні характеристики фінансової звітності;
- принципи підготовки фінансової звітності;
- розкриття інформації у фінансовій звітності При складанні звітності дотримуються основних вимог та принципів визначених законом
2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Наказ Мінфіну України №87 від 31.03.99 р.// Бухгалтерський облік і аудит, №12. - с.16-18. Цим Положенням (стандартом) визначається мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її еле-ментів
Використовується для формування елементів звітності, згідно вимог стандарту
3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Наказ Мінфіну України №87 від 31.03.99 р. // Бухгалтерський облік і аудит, №12. - с.19-22. Положенням визначається зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей Використовується для формування статей балансу відповідно до вимог стандарту
4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Наказ Мінфіну України №87 від 31.03.99 р. // Бухгалтерський облік і аудит, №12. - с.23-26. Стандартом визначено зміст і форма звіту, а також загальні вимоги до розкриття його статей. Визначена методика формування фінансових результатів за видами діяльності Використовується для формування статей звіту відповідно до вимог стан-дарту для надання користу-вачам інформації про доходи, витрати, збитки, прибутки від діяльності підприємства
Продовження табл. 1.1.
5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах": Наказ Мінфіну України
№137 від 28.05.99 р. // Бухгалтерський облік і аудит, №12. - с.31-32. Цим Положенням визначаються порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності,
зокрема:
зміни в облікових оцінках;
зміни в обліковій політиці;
розкриття інформації у примітках до фінансової звітності Використовується для виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності
6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": Наказ Мінфіну України №246 від 20.10.99 р. // Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів, с. 51-55 Це Положення визначає методологічні засади обліку запасів та розкриття інформації у фінансовій звітності Використовується для оцінки та обліку реалізації запасів та відображення їх у звітності
7 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": Наказ Мінфіну України №237 від 08.11.99 р. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів, с. 56-57 Це положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності
Використовується для організації обліку реалізації товарів та відображення їх у звітності
8 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": Наказ Мінфіну України №87 від 29.11.99р. // Бухгалтерський облік і аудит, №12. -

 
 

Цікаве

Загрузка...