WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13092 зі змінами і доповненнями.
10. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку , Наказ Мінфіну від 24.05.95 р. №88.
11. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків: Наказ Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. №69.
12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій , Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
13. Інструкція по застуванню Плану рахунків, Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291
14. Порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові блюда, кулінарні і кондитерські вироби на підприємствах громадського харчування, затв. Наказом Мінекономіки України від 25.09.2000 р. №210.
15. Порядок заповнення і надання юридичними особами всіх форм власності і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф. № 8 ДР, затв. Наказом ДПАУ від 06.01.99 р. №10, зі змінами і доповненнями.
16. Порядок реєстрації і ведення товарно-касових книг при розрахунках в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, затв. Спільним наказом Мінфіну України та Держкомстату України від 25.02.97 р. №48/53, зі змінами і доповненнями.
17. Правила роботи закладів підприємств громадського харчування, затв. наказом від 24.07.02 р. №219 зі змінами і доповненнями.
18. Інструкція про ціноутворення в підприємствах громадського харчування системи державної торгівлі УРСР, затв. Наказом Мінторгівлі УРСР від 13.12.72 №390.
19. Методичні рекомендації щодо порядку формування і застосування цін у підприємствах громадського харчування споживчої кооперації України, затв. Постановою Укоопспілки від 2.06.2000 р. №125.
20. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания: затв. Приказом Мінторгу ЧРСР від 12.12.1980 р.№310. - М.: Экономика, 1983.
21. Анеліна Л. Калькуляція продажних цін на підприємствах громадського харчування // Податки та бухгалтерський облік, 1999, №27.
22. Анеліна Л. Документи та організація документообороту на підприємствах харчування // Податки та бухгалтерський облік, 1999, №30,31.
23. Ахтирська А. Облік у громадському харчування - Дебет -Кредит: 2001,№16.
24. Ахтирська В. Документальне оформлення операцій у громадському харчуванні // Все про бухгалтерський облік, 1998-1999, № 72,91,113,8,28.
25. Ахтирська О. Облік руху товарів і сировини на підприємствах громадського харчування // Дебет кредит 2001, №14.
26. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємств. - К.: Либідь, 2002р.- 384 с.
27. Бажин И.И. Информационные системы менеджмента. - М.:ГУВШЭ, 2000. - 688с.
28. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: навчально-методичний посібник /під ред.С.Ф.Голова.-Дніпропетровськ: Баланс-клуб, 2001р.- 832 с.
29. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учеб. Для торг. Вузов. - М.: Экономика, 1990.
30. Бакун Д., Бакун В. Собівартість готової продукції у сфері громадського харчування // Бухгалтерія, 2001, №34/1.
31. Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/ Ф.Ф. Бутинець та ін., за ред. Проф.. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2002.
32. Габрук О. Коментарі до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.12.02 № 349// Бухгалтерський облік і аудит. - 2003, №2. -с.36-42.
33. Головко Т. Методика аналізу фінансової звітності підприємства - К.: Компас, 2000 р.
34.Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів ВНЗ спец. 7.050106 "Облік і аудит". /за ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 680с.
35.Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. Посіб. - К.: МАУП, 2000. - 152 с.
36.Илинзер Д.И. Анализ хозяйственой деятельности в общественном питании. - М.: Экономика, 1985.
37.Информационные системы бухгалтерского учета: Учебник для вузов/ под ред. Подольского В.И. - М.:, 1998, изд. "Аудит"
38. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: навч. Посібник:/ за ред. Проф. Г.Г. Кірейцева. - К.: ЦУЛ, 2002. - 496 с.
39.Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000. - 424 с.
40.Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - Изд. 4-е, исправл., доп. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 208 с.
41.Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и программирование. - К.:МАУП, 1997. - 272 с.
42.Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: навч. Посібник:/ за ред. Проф. Г.Г. Кірейцева. - К.: ЦУЛ, 2002. - 496 с.
43.Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000. - 424 с.
44.Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - Изд. 4-е, исправл., доп. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 208 с.
45.Коршикова Р. Калькулювання та облік готової продукції в барах // Все про бухгалтерський облік, 2002, №53.
46.Котенко Л.И., Гринько А.П., Личева Л.И. Учет товарных операций на предприятиях торговли и питания. - К.: Компас, 2001
47.Котенко Л.И. Ценообразование и калькуляція в предприятих общественного питання // Все про бухгалтерський облік, 1998, №17.
48.Кравченко И. Экономический анализ в общественном питании._ Мн., Высшая школа, 1980.
49.Лисюк О., Чацкіс Ю. Облік виробництва, сировини і товарів у підприємствах громадського харчування: рахунок 23 чи 28// Бухгалтерський облік і аудит, 2001, №8.
50.Макаровська Т.П. , Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. Для студ. .вищ. навч. закл. - К.: МАУП, 2003. - 304с.
51.Мазаракі А.А., Проблеми розвитку туристичної індустрії та громадського харчування // Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування: Матеріали між нар. Наук.-практ. Конф. (25-26 жовтня 2000 року, Київ) / відп. Ред. Мазаракі А.А. - К., 2000.
52.Назарбаєва Р. Запаси підприємств громадського харчування - на рахунках 20,23, 26 чи 28?// Бухгалтерський облік і аудит, 2001, №11.
53.Новодворська В. Удосконалення обліку сировини і товарів на підприємствах громадського харчування// Вісник КДТЕУ, 2000, №3.
54.Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. - К.: Наукова думка, 1998. - 507 с.
55.Пушкар М. С. Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланки, 2002 р.
56.Сопко В. Бухгалтерський облік: навч. Посібник.- 3-тє вид., перероб. І допов. - К.: КНЕУ, 2000р - 208 с.
57.Свістунова І. Облік на підприємствах громадського харчування // Бухгалтерія торговельного підприємства: від А до Я, 2002, № 6,7,8
58.Солошенко Л. Громадське харчування. Особливості обліку. - Х.: Фактор, 2002.
59.Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів: ЛБІ НБУ, 2000 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...