WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

про фінансові результати;
ў ф.3. Звіт про рух грошових коштів;
ў ф.1-П "Звіт підприємства (об'єднання) по продукції";
ў бухгалтерські дані (оборотно-сальдові відомості, аналітичні групування тощо).
В загальному вигляді комплекс задач "Аналіз реалізації продукції" складається з підзадач, які приведені в табл.5.1.
Для розв'язку кожної підзадачі будується набір показників, алгоритми розрахунку яких наведені в табл.5.2, співставлення яких дає можливість зробити висновки про стан підприємства, проаналізувати реалізацію продукції та товарів.
Таблиця 5.1.
Характеристика комплексу задач "Аналіз реалізації продукції"
Назва підзадачі Основні показники
1 2
Аналіз обсягу та асортименту продукції " динаміка валової та товарної продукції;
" базисні та ланцюгові темпи росту та приросту (cередньорічний темп росту (приросту));
" оцінка виконання плану;
" планові і фактичні відомості про випуск продукції за обсягом, асортиментом, якості за день, зростаючим підсумком з початку місяця, а також відхилення від плану.
Продовження табл. 5.1.
Аналіз структури і якості виробленої продукції " розрахунок впливу структури виробництва на рівень обсягу випуску у вартісній оцінці, матеріаломісткість, собівартість товарної продукції, прибуток, рентабельність;
" питома вага нової продукції у загальному її випуску;
" питома вага атестованої та неатестованої продукції;
" питома вага продукції вищої категорії якості;
" вплив якості продукції на вартісні показники роботи підприємства: випуск товарної продукції, виручку від реалізації продукції та прибуток;
" вплив сортового складу продукції на обсяг її виробництва у вартісному виразі;
Аналіз відвантаження та реалізації продукції " відсоток виконання плану;
" абсолютне відхилення від плану;
" темпи росту та приросту за відрізок часу, що аналізується;
" абсолютне значення одного відсотка приросту;
Всі формули та алгоритми реалізуються в конфігурації "Форт:Аналітик". Побудована система показників дозволяє зробити повний аналіз реалізації продукції. Згідно вказаних алгоритмів автоматично розраховано коефіцієнти, які наведені в таблиці, результуючі показники за даними роботи КП "Казка" представлено в роділі 4 даної дипломної роботи.
Алгоритми побудовані у коефіцієнтів, які будуються на даних зведених показників з форм бухгалтерської та статистичної звітності КП "Казка". При зміні періоду розрахунку або коригуванні облікових даних "Форт:Аналітик" автоматично зробить перерахунок всіх показників.
Таблиця 5.2.
Основні алгоритми комплексу задач "Аналіз реалізації продукції"
№ Назва показника Формула Позначення
1. Середньорічний темп росту (приросту) Т - cередньорічний темп росту (приросту)
Т1, Т2 , Т3 - темпи росту за2001,2002,2003рр.відповідно
2. Випуск продукції фактичний ВПф = (Vф.заг.*УДфі*Цплі) ВПф - випуск продукції фактичний
Vф заг - обсяг виробництва фактичний загальний
УДф - питома вага виробу в загальному обсязі виробництва фактична
Цпл - ціна планова
3. Випуск продукції умовний ВПум = (Vф.заг.*УДплі*Цплі) ВПум - випуск продукції умовний
УДпл - питома вага виробу в загальному обсязі виробництва планова
4. Зміна товарної продукції за рахунок структури ВПстр =
ВПф - ВПум ВПстр - зміна товарної продукції за рахунок структури
5. Вплив структур-ного фактору на обсяг виробництва продукції ВПстр = стр*Vф.заг
ВПстр - вплив структурно-го фактору на обсяг виробництва продукції
6. Середньорічна виробітка на 1 працівника СерВир = ТО/СерЧис СерВир - середньорічна виробітка на 1 працівника
ТО - товарооборот за рік
СерЧис - середньорічна чисельність працівників
7. Коефіцієнт ритмічності Кр - коефіцієнт ритмічності
ВПплі - плановий випуск продукції за і-ті періоди ВПні - недовиконання плану по випуску продукції в і-му періоді
Продовження табл. 5.2
8. Баланс товарної продукції ГПп + ТП + ЗТп = РП +ЗТк +ГПк, ГПп, ГПк - відповідно за-лишки готової продукції на складах на початок та кінець періоду
ТП - вартість випуску товарної продукції
РП - обсяг реалізації продукції за звітний період
ЗТн, ЗТк - залишки відван-таженої продукції на поча-ток та кінець періоду, що неоплачена покупцями
9. Вплив ефективності використання Т(Фвід) = (ФВід1-ФВід0)*ОФ1
Програма "Форт: Аналітик" передбачає введення граничних значень для кожного показника, що дозволяє не лише побачити розраховане значення, але й оцінити ступінь його наближення до граничного або нормального значення (рис.5.14.), виділивши чотири основних граничних значення:
1) нормальне значення;
2) задовільне значення;
3) погане значення;
4) дуже погане значення.
Рис.5.14. Діалог створення граничних значень для показника.
Також в програмі "Форт:Аналітик" можна не лише розраховувати аналітичні показники, але й аналізувати окремі статті балансу (рис.5.15). За умови присвоєння підприємством певних граничних значень обраним статтям балансу, можливий графічний аналіз по даних статтях .
Рис. 5.15. Показник "Залишкова вартість ОЗ" в програмі "Форт:Аналітик".
Для побудови показників передбачений конструктор формул, який дозволяє задати алгоритми розрахунку показників, наведених в табл.5.1. (рис.5.16).
Рис.5.16. Побудова алгоритму розрахунку коефіцієнту за допомогою конструктора формул.
Таким чином, ввівши показники, які наведені в табл.5.1 в програму "Форт:Аналітик" КП "Казка" отримає можливість проведення аналізу фінансової звітності безпосередньо в середовищі "1С:Підприємство", що унеможливить помилки при введенні початкових даних для проведення аналізу. Ми пропонуємо розроблений комплекс показників аналізу реалізації продукції використовувати в поточній діяльності КП "Казка", що дасть можливість повністю автоматизувати управлінський і фінансовий облік, контроль та аналіз реалізації продукції.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, Закон України, від 16.07.1999 р. № 996 - ХІV.
2. Про ліцензування окремих видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ.
3. Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 12.05.91 р. № 1023-ХІІ, зі змінами і доповненнями.
4. Про патентування окремих видів підприємницької діяльності: Закон України в редакції від 23.02.96 р. №98/96-ВР, зі змінами і доповненнями.
5. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.
6. Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках з споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, Закон України, від 01.06.2000 р. №1776-ІІІ, зі змінами та доповненнями.
7. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення в зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Закон України, від 05.94.2001 р. №2372-ІІІ
8. П(С)БО 9 "Запаси", затверджений наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. №246 зі змінами і доповненнями.
9. Про прибутковий податок з громадян, Декрет

 
 

Цікаве

Загрузка...