WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

доходу, тис. грн.. Питома вага доходів окремих кварталів в річному обсязі доходів, %
1
2
3
4 37,0
32,2
23,7
31,1 29,8
26,0
19,1
25,1
За рік 124,0 100,0
Як бачимо з даних табл.. 4.3 розподіл річного доходу на протязі кварталів здійснювався нерівномірно і найбільша питома вага припадає на 1 квартал (29,8%), на 2 квартал - 26%, найменша питома вага - 19% у 3 кварталі і на долю 4 кварталу припадає - 25,1%. Зробимо аналіз рівномірності отримання доходів по КП "Казка" за 2002 р. за допомогою показників варіації:
(4.2.)
(4.3.)
де,
- середнє квадратичне відхилення;
х - (%) - питома вага кожного кварталу;
- (%) - середній % питомої ваги кварталу за рік;
n - кількість періодів;
V - коефіцієнт варіації;
Кр - коефіцієнт рівномірності.
Таким чином, рівномірність отримання доходів продукції КП "Казка" за 2002 р. склала 84,64%.
Проаналізуємо склад доходу підприємства. Складовими доходу є продаж продукції власного виробництва та покупних виробів. Головною функцією громадського харчування є виробництво власної продукції. Але продаж супутніх покупних виробів є важливою функцією, яка сприяє успішному виконанню задач громадського харчування (табл. 4.4).
Таблиця 4.4.
Склад доходу КП "Казка" за 2002 р. в розрізі кварталів (тис. грн.)
Склад доходу 1 квартал 2квартал 3 квартал 4 квартал
Сума % Сума % Сума % Сума %
Від реалізації продукції власного виробництва
Від реалізації покупних виробів 26,1
10,9 70,5
29,5 25,8
6,4 80,1
19,9 18,1
5,6 76,4
23,6 23,4
7,7 75,2
24,8
Всього 37,0 100,0 32,2 100,0 23,7 100,0 31,1 100,0
Як бачимо, з даних табл. 4.4. питома вага доходів від реалізації власної продукції на протязі 2002 року складала від 70,5% (в 1 кварталі) до 80,1% в 2 кварталі. Найменшу питому вагу дохід від випуску власної продукції займав в 1 кварталі. Питома вага доходу від реалізованої покупної продукції складала 19,9% в 2 кварталі, 23,6% - в 2 кварталі, 24,8% - в 3 кварталі, 29,5% - в 4 кварталі.
Таблиця 4.5
Структура витрат і відрахувань по КП "Казка" за 2001-2002,
Показник 2001 р. 2002 р. Відхилення
Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % В сумі В %
1 2 3 4 5 6 7
1. Дохід 99,6 - 124,0 - 24,0 24,49
1. Податок на додану вартість
16,6 13,98 20,7 13,22 +4,1 -0,76
2.Сума визнаного доходу 83 - 103,3 - +20,3 -
3. Витрати: - - - - - -
4. Собівартість реалізованої продукції 101,4 91,85 95,3 80,76 -6,1 -14,54
5. Адміністративні витрати 9,0 8,15 11,0 9,32 +2 +1,17
6. Витрати на збут - - - - - -
7. Інші операційні витрати - - 11,7 9,92 +11,7 -
8. Фінансові витрати - - - - - -
9. Втрати від участі в капіталі - - - - - -
10. Інші втрати - - - - - -
11. Податок на прибуток від зви-чайної діяльності - - - - - -
12. Надзвичайні відрахування - - - - - -
Усього витрат і відрахувань 110,4 100,0 118,0 100,0 7,6 -
Дані табл. 4.5. показують, що найбільшу частку витрат становлять собівартість реалізованої продукції в 2001 році 91,85% і 2002 80,76% Тобто спостерігається тенденція її зниження (на 6,1 тис.грн. з 101,4 тис.грн. до 95,3 тис.грн.).
Однак, адміністративні витрати по підприємству за досліджуваний період збільшились в сумі на 2 тис.грн. (з 9,0 тис.грн. до 11Ю0 тис.грн.) або 22,22%.
В результаті питома вага цих витрат збільшилася на 1,17%.
Значно збільшили суму витрат у 2002 році інші операційні витрати - 11,7 тис.грн. Їх питома вага склала 9,92% від суми всіх витрат. Ці витрати виникли у зв"язку з тим, що підприємству були представлені штрафні санкції за порушення умов господарювання. Порівняння сум визначеного доходу і понесених витрат показало, що підприємство отримало збиток.
Виходячи з наявних доходів і витрат фінансовий результат КП"Казка" має склад, показаний в табл..4.3. Дані табл. 4.3. показують, що найбільшу абсолютну суму має прибуток від реалізації продукції (валовий): він зріс проти минулого року на 237,8 тис. грн., або на 11%. Прибуток до оподаткування знизився на 941,3 тис. грн. У результаті підприємство у 2001 році отримало чистий прибуток у сумі 9,8 тис. грн., а у 2002 році - чистий збиток у сумі 927,3 тис. грн.
Аналіз виконання прибутку від реалізації продукції проводиться за даними форми № 2 "Звіт про фінансові результати" і за обліковими даними підприємств.
Вхідні дані для аналізу подано в табл. 4.6
Таблиця 4.6
Валовий прибуток від реалізації продукції по КП "Казка" за 2002 р.,
/тис. грн./
Показник
2001
2002
Виручка від реалізації продукції 99,6 124,0
Собівартість реалізованої продукції 101,4 95,3
Прибуток
Валовий прибуток 8
Валовий збиток -18,4
За даними табл. 4.4. в 2002 році отримано валовий прибуток в сумі 8 тис.грн. В 2001 році підприємство мало валовий збиток в сумі 18,4 тис.грн.
Порівнюючи суму валового прибутку планову і суму валового прибутку, розраховану за плановими цінами і плановою собівартістю, але за фактичним обсягом і асортиментом продукції, обчислимо, наскільки вона змінилась унаслідок зміни обсягу й структури реалізованої продукції:
8 - (-18,4)= 26,4тис. грн.
Але щоб визначити вплив тільки обсягу реалізації, треба валовий прибуток помножити на відсоток збільшення обсягу реалізації. Цей відсоток становить 124,49 (124/96,6х100).
Вплив зміни обсягу реалізації обчислюється:
99,6 х 24,49
= 24,39 тис.грн.
100
Отже, за рахунок збільшення обсягу реалізації ми одержали 212,9 тис. грн. прибутку. Потім визначаємо вплив структурного фактора: від першого результату віднімаємо другий:
26,4 - 24,39 = + 2,01 тис. грн.
Щоб поглибити аналіз фінансового результату від реалізації продукції, треба детально вивчити зміни обсягу реалізації, ціни, структури та собівартості для кожного виду продукції. Однак, по підприємствах громадського харчування такої інформації в системі обліку не формують тому провести його неможливо.
4.3. Аудит доходів і витрат від реалізації
Найбільш важливим і узагальнюючим показником фінансового результату реалізованої продукції громадського харчування є валовий прибуток.
Тому найвідповідальнішими ділянками аудиту є перевірка його складових доходів і витрат від реалізації.
Перевірка доходів і витрат починається з перевірки відповідності показників звітності про доходи і витрати фінансово-господарської діяльності даним регістрів синтетичного й аналітичного обліку.
Основними завданнями такої перевірки є:
- вивчення правильності правильності обчислення й відображення у звітності доходу і витрат;
- реальності кожного запису на аналітичних рахунках до рахунків 70 "Доходи від реалізації товару", "Собівартість від реалізації товарів" 902 і 79 "Фінансові результати";
Джерелами перевірки є:
- баланс, звіт про фінансові результати; податкова звітність;
- регістри аналітичного й синтетичного обліку результатів фінансово-господарської діяльності (Головна книга, журнали-ордери й відо-мості до них за рахунками 70 "Доходи від реалізації", 902,92,93;
- первинні

 
 

Цікаве

Загрузка...