WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

продукції (відповідно 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" і 701 "Дохід від реалізації готової продукції") і доходи (витрати) від реалізації купованих товарів (відповідно 902 "Собівартість реалізованих товарів" і 702 "Дохід від реалізації товарів"). Проте, як показують дослідження на практиці, буде досить складно чітко дотримуватись зазначеного розмежування.
КП "Казка" розробило свою методику відображення в обліку виробництва і реалізації готової продукції. Для обліку доходів від реалізації підприємство використовує тільки рахунок 701 "Дохід від реалізації готової продукції". На цьому рахунку відображається як дохід від реалізації готової продукції, так і дохід від реалізації товарів, що є не правильним.
Для обліку непрямих витрат на виробництво використовується рахунок 2310. У зв'язку з тим, що незавершеного виробництва на підприємстві немає, всі непрямі витрати відносяться до виготовленої продукції. В кінці звітного періоду всі непрямі витрати списуються на рахунок 7910 "Фінансові результати", тобто на рахунку 9010 формується собівартість витраченої на виробництво сировини. Було б більш доцільно непрямі витрати зібрані на рахунку 2310 списувати на рахунок 9010, що дасть можливість сформувати виробничу собівартість випущеної продукції. Для того, щоб цей показник відповідав П(С)БО 16 "Витрати" головному бухгалтеру КП "Казка" необхідно розробити методику відображення в обліку загальновиробничих витрат.
В зв'язку з тим, що підприємство займається організацією споживання продукції воно несе певні витрати на збут, однак в обліку вони не відображаються.
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи аналізу
Реалізація фінансової стратегії підприємства значеною мірою залежить від рівня управління його доходами та витратами, метою якого є отримання прибутку.
Фінансові результати розглядаються залежно від характеру операцій, які призводять до їх утворення, та з точки зору впливу на їх формування відповідних видів доходів і витрат. Загальний аналіз прибутку передбачає попередній розподіл доходів за джерелами їх утворення, а витрат - за напрямами коштів відповідно до змісту операційної, інвестиційної або фінансової діяльності, наслідком якої є утворення тієї чи іншої складової прибутку. Основою такого групування є звіт про фінансові результати.
Аналіз доходів і витрат підприємства проводиться по таких напрямках:
загальна оцінка динаміки доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), аналіз впливу окремих факторів на обсяг доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), аналіз витрат, зміна обсягу реалізації, зміна структури реалізованої продукції (робіт, послуг), зміна собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), зміна цін.
Інформаційну базу аналізу доходів витрат наведено в табл. 4.1.
Таблиця 4.1.
Інформаційна база аналізу доходів та витрат з реалізації
Баланс (ф. №1) Аналіз фінансового стану:
- вертикальний і горизонтальний аналіз активів і пасивів;
- аналіз ліквідності
- аналіз платоспроможності
- аналіз фінансової стійкості;
Звіт про фінансові результати (ф. №2) Аналіз доходів;
Аналіз витрат;
Аналіз ділової активності;
Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства
Раніше аналіз здійснювався шляхом порівняння фактичних показників звітного періоду з запланованими. Нестабільність економічної ситуації при формуванні ринкових відносин в економіці України, велика інфляція призводять до такого стану, коли перспективи діяльності підприємства важко прогнозувати. В таких умовах в багатьох підприємствах планові завдання визначаються формально і, як правило, далекі від реальності, або зовсім не визначаються. Тому в даній роботі оцінка доходів і витрат підприємства здійснена шляхом порівняння показників діяльності за 2001і 2002 рр.
Для проведення аналізу доходів і витрат прибутку досліджуваного підприємства в роботі поставлені такі основні завдання:
1. Вивчити обсяг, характер і склад фінансових результатів дослідженого об'єкту;
2. Встановити динамікуформування всіх складових частин фінансових результатів ;
3. Розрахувати фактори, що впливають на доходи і витрати;
4. Виявити резерви збільшення доходу та зменшення витрат.
Загальний аналіз прибутку підприємства групується на використанні методик вертикального та горизонтального аналізу, які дозволяють оцінити структуру об'єкта аналізу та визначити його динаміку в цілому і за кожною складовою.
4.2. Загальний аналіз доходу і витрат підприємства громадського
харчувння КП "Казка"
Основними етапами аналізу доходу в підприємствах громадського харчування є :
- вивчення показників, що характеризують динаміку доходу;
- оцінка показників динаміки доходу по кварталах;
- обчислення середньорічних темпів росту і приросту;
- аналіз ритмічності і рівномірності реалізації.
Для проведення аналізу структури доходів КП "Казка" за 2001-2002 рр. побудуємо в табл. 4.1.
Таблиця 4.1.
Аналіз структури доходів КП "Казка" за 2001-2002 рр.,( тис. грн. )
Показник 2001 р. 2002 р. Відхилення
Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % В сумі В %
Дохід (виручка) від реалізації продукції 99,6 100 124,0 100 24,4 -
Операційні доходи - - - - - -
Дохід від участі в капіталі - - - - - -
Інші фінансові доходи - - - - - -
Інші доходи від звичайної діяльності
- - - - - -
Надзвичайні доходи - - - - - -
Усього доходів 99,6 100,0 124,0 100,0 24,4 -
Дані таблиці свідчать, що підприємство отримує тільки дохід від реалізації продукції: як в 2001 році, так і 8 % за 2002 рік. Доходи від реалізації за досліджуваний період збільшилися на 24,4 тис.грн. або на 24,7%.
Зробимо аналіз динаміки доходу КП "Казка" за 2002 р. поквартально (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Динаміка доходу КП "Казка" по кварталах за 2001 р.
Квартал 2001 року Обсяг доходу, тис. грн. Ланцюгові показники
Абсолютний приріст, тис. грн. Темп росту, % (зниження) Темп приросту,%
1
2
3
4 37,0
32,2
23,7
31,1 -
-4,8
-8,5
+7,4 -
87,0
73,6
131,2 -
-13,0
-26,4
+31,2
За рік 124,0 -20,7 - -
Як бачимо з даних табл.. 4.2, на протязі звітного 2002 року обсяг доходу по КП "Казка" зменшився на 20,7 тис. грн.. дохід 2 кварталу зменшився на 13% у порівняні з першим кварталом, в 3 кварталі зменшення склало 26,4% в порівнянні з 2 кварталом і тільки в 4 кварталі підприємству вдалось виправити ситуацію - обсяг доходу збільшився на 31,2% порівняно з 3 кварталом. Таким чином, обсяг доходу розподілявся на протязі кварталів року нерівномірно. Для оцінки ступеня рівномірності отримання доходу по кварталах 2001 року складаємо табл. 4.3.
Таблиця 4.3
Питома вага (в %) окремих кварталів в річному обсязі доходу 2002 року
КП "Казка"
Квартал 2002 року Обсяг

 
 

Цікаве

Загрузка...