WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота

Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами - Дипломна робота


Диплом на тему:
Автоматизація обліку, аналізу та управління реалізацією і доходами
Підприємства (КП "Казка")
З М І С Т
ВСТУП.........................................................................................................4
РОЗДІЛ 1. ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВ ЛІННЯ ДОХОДАМИ, ВИТРАТАМИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ............................8
1.1. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності підприємства..............................................................................................8
1.2. Моніторинг нормативно-правової бази та спеціальної
літератури................................................................................11
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КП "КАЗКА".......................18
2.1. Мета та основні показники фінансово-господарської діяльності
КП "Казка".............................................................................18
2.2. Облікова політика.................................................................24
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ
І ВИТРАТ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАСНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ТА ПОКУПНИХ ТОВАРІВ................26
3.1. Організація обліку доходів, витрат та результатів діяльності........26 3.2. Документальне оформлення продажу власної продукції та товарів.35
3.3. Облік виробництва і реалізації власної продукції та покупних това- рів .42
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ....52
4.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні
методи аналізу...............................................................52
4.2. Загальний аналіз доходу і витрат підприємства громадського хар-
чування КП "Казка"..................................................................53
4.3. Аудит доходів і витрат від реалізації.......................................59
РОЗДІЛ 5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ І ДОХОДАМИ
КП "КАЗКА"...........................................................................64
5.1. Вибір програмного забезпечення для автоматизації обліку реалізації КП "Казка"..................................................................................................64
5.2. Принципи організації обліку доходів в програмі "1С:Підприємство"67
5.3. Постановка комплексу задач, інформаційна модель автоматизації аналізу реалізації продукції власного виробництва...............................75
ВИСНОВКИ............................................................................................82
ВИКОРИСТАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА...................................87
РОЗДІЛ 1.ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ, ВИТРАТАМИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ.
1.1. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності
підприємства
Фінансові результати господарської діяльності формуються поступово протягом звітного періоду, розмір і характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками його роботи.
Визначення фінансових результатів полягає у визначенні чистого прибутку (збитку)звітного періоду. Так, згідно з П(С)БОЗ "Звіт про фінансові результати": прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати; збитки - перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати. Отже, для визначення фінансових результатів у бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів і витрат, здійснених для отримання цих доходів від усіх видів діяльності.
Під видом діяльності розуміють сукупність подібних за економічним змістом господарських операцій. Розрізняють наступні види діяльності. /ПСБО 3/.
Діяльність підприємства
звичайна надзвичайна
операційна
Інша звичайна
основна Інша операційна фінансова інвестиційна
Рис.1.1. Класифікація видів діяльності /34, 304/
Дохід є основним джерелом покриття здійсненим підприємством витрат та формування прибуток, одним із основних показників, що відбиває фінансовий стан підприємства. Підприємство отримує дохід при здійсненні не тільки операційної, а й фінансової та інвестиційної діяльності. При цьому, формування доходу від кожного виду діяльності має певні особливості.
Дохід підприємства від операційної діяльності складається з доходу від його основної діяльності та інших операційних доходів.
Основна діяльність підприємства пов'язана з виробництвом та збутом продукції (наданням послуг, виконанням робіт)) і повинна забезпечувати отримання доходів, достатніх для відшкодування витрат виробництва й обігу, а також отримання певного прибутку.
Дохід підприємства від операційної діяльності визначається двома методами: касовим і нарахувань. При касовому методі доходом, або виручкою, підприємства вважаються грошові кошти, що надійшли від покупців протягом певного періоду на поточний рахунок або в касу підприємства за фактично відвантажену продукцію (надані послуги, виконані роботи). При методі нарахувань доходом, або виручкою, підприємства за певний період є вартість відвантаженої в цей період покупцям продукції(наданих послуг, виконаних робіт), незалежно від того, чи оплачена вона покупцями протягом цього періоду. В Україна для визначення виручки підприємства застосовується метод нарахувань [50, 257].
Дохід, або виручка, підприємства від реалізації продукції при інших однакових умовах залежить від кількості, асортименту та якості реалізованої продукції, рівня реалізаційних цін і розрахункової дисципліни.
Крім доходу від операційної та фінансово-інвестиційної діяльності підприємство між отримувати й інші доходи:
- від реалізації необоротних активів і цілісних майнових комплексів, фінансових інвестицій;
- від підвищення курсу валюти, яку має підприємство на банківських рахунках ( якщо валютні операції не пов'язані з основною діяльністю підприємства);
- від безоплатно отриманих матеріалів і нематеріальних цінностей;
- від до оцінки балансової вартості основних фондів.
В інший спосіб формуються доходи від фінансово-інвестиційної діяльності підприємства. Їх поділяють на дві групи: доходи від участі в капіталі та інші фінансові доходи.
До доходів від участі в капіталі належить прибуток, отриманих підприємством від здійснених ним інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі. Згідно з цим методом отриманий такими підприємствами чистий прибуток не розподіляється між отриманими підприємствами-інвесторами, а пропорційно до їх часток у капіталі цих підприємств збільшує балансову вартість їхніх інвестицій.
Дохід від участі в капіталі визначається як добуток чистого прибутку, отриманого асоційованим, дочірнім або спільнимпідприємством, на частку у статутному капіталі підприємства-інвестора. /50, 258/
Якщо асоційоване (дочірнє, спільне) підприємство зазнало збитків, вони пропорційно розподіляються між інвесторами і в цьому разі здійснені ними інвестиції в таке підприємство

 
 

Цікаве

Загрузка...