WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

звітності на основі бухгалтерського обліку, облік здійснювати за допомогою спрощеної форми обліку.
Проводити інвентаризацію всіх рахунків бухгалтерського обліку і перенести залишки на рахунки згідно з Планом рахунків та вести бухгалтерський облік відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємстві створити постійно діючу інвентаризаційну комісію в складі:
1. Керівника
2. Головного бухгалтера
3. Менеджера
Інвентаризацію по запасах здійснювати один раз на квартал.
Надати право підпису бухгалтерських документів із повною відповідальністю головному бухгалтеру.
Призначити відповідальних:
- за видачу дозволу на реалізацію продукції, майна і цінностей підприємства Остафійчука Анатолія Миколайовича - менеджер, Остафійчука Андрія Миколайовича - головний бухгалтер;
- за видачу доручень на одержання ТМЦ Остафійчука Андрія Миколайовича - головний бухгалтер;
- за облік і збереження бланків суворої звітності Остафійчука Андрія Миколайовича - головний бухгалтер;
- за здійснення виробничого контролю Остафійчука Анатолія Миколайовича - менеджер.
Призначити матеріально відповідальних осіб:
- за грошові цінності, бланки суворої звітності Остафійчука Андрія Миколайовича - головний бухгалтер;
- за товарні цінності Маркевич Лілію Юріївну - зав. Виробництвом;
- за виробничі запаси Маркевич лілію Юріївну - зав. Виробництвом.
Недоліком цього наказу є те, що по підприємству не визначено:
- систему обліку доходів і витрат;
- методи нарахування амортизації;
- методи оцінки вибуття запасів;
- робочий план рахунків.
Отже, у широкому розумінні облікова політика підприємства оформлюється системою внутрішньої документації за різними ділянками облікової роботи, її зміст частково розкривається і в установчих документах підприємства, які закладають основи побудови всієї господарської і управлінської системи підприємства.Поряд із визначенням предмету діяльності суб"єкта господарювання, його статус, порядку функціонування засновницькі документи, як правило, відображають ряд питань бухгалтерського обліку ( тривалість звітного року, порядок розгляду і затвердження річного бухгалтерського звіту, порядок проведення аудиту звітності).
2.2. Організація обліку на КП "КАЗКА".
Процес визначення прибутку в новій системі обліку включає два основні кроки:
1. Правильне визнання доходів, що відносяться до звітного періоду;
2. Визнання витрат, що пов'язані з отриманням визнаних доходів.
Облік доходів та витрат здійснюється з дотриманням принципу нарахуваня та відносності доходів та витрат.
Відносно цього принципу, для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображаються в обліку та звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей.
Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід", дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Відображення в обліку виручки є збільшенням активу (дебіторська заборгованість - актив, який свідчить про отримання грошей у майбутньому). Списання простроченої кредиторської заборгованості є зменшенням зобов'язань і одночасно збільшує дохід.
Для обліку доходів та витрат новим Планом рахунків передбачені 7, 8, 9 класи. Ці рахунки є "операційними", тобто такими, які сальдо мати не повинні.
Доходи обліковуються на класі 7 "Доходи і результати діяльності". Доходи від основної операційної діяльності обліковуються на рахунку 70 "Доходи від реалізації", доходи від іншої операційної діяльності - на рахунку 71 "Інший операційний дохід", доходи від інвестиційної діяльності - на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі"; доходи від фінансової діяльності - на рахунку 73 "Інші фінансові доходи", доходи від іншої діяльності - на рахунку 74 "Інші доходи". За кожним з окремих підвидів доходів відкривається окремий субрахунок у відповідності до нового рахунків.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Списання собівартості реалізованих товарів є зменшенням активів; нарахування заробітної плати, внесків на соціальне страхування, податків - це збільшення зобов'язань.
Принцип відповідності доходів та витрат передбачає, що для отримання певних доходів необхідні певні витрати. Наприклад, для отримання доходу від реалізації власної продукції та товарів необхідно здійснити витрати на її виготовлення та реалізацію- тобто сформувати собівартість готової продукції та покупних товарів. Доходу від реалізації товарів відповідають витрати з їх придбання (балансова вартість).
Основні методи і положення по відображенню в обліку доходів регулюється П(С)БО 15 "Дохід", витрат діяльності - Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" та Інструкцією про застосування Плану paxунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організації, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року № 291 (далі Інструкція № 291).
Кожен вид діяльності характеризується отриманими доходами та витратами, що необхідні для його отримання.
До операційної діяльності відносяться всі операції, що пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), управління підприємством та виробництвом інші операції, наприклад, уцінка товарних запасів, реалізація власної продукції та покупних товарів, утримання соціальної сфери, і т.д. Стандарт № 16 "Витрати" виділяє такі види операційних витрат:
o витрати навиробництво продукції, робіт, послуг;
o загальновиробничі витрати;
o адміністративні витрати;
o витрати на збут;
o інші операційні витрати.
Планом рахунків виділяються такі поняття, як витрати виробництва та витрати діяльності.
Якщо охарактеризувати ці два поняття найбільш загальними словами, то це означає:
витрати виробництва - це витрати, що пов'язані з виробництвом продукції, робіт, послуг, а витрати діяльності - це витрати, що приймають участь у формуванні фінансових результатів підприємства, наприклад, собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), сплачені штрафи, утримання соціальної сфери і т.д.
Для обліку витрат призначені два класи рахунків: 8 "Витрати по елемента" та 9 "Витрати діяльності" та деякі рахунки класу 2.
Для обліку виробничої діяльності призначений рахунок 23 "Виробництво", на якому узагальнюється інформація про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг та вихід продукції за звітний період.
Для обліку загальновиробничих витрат призначений рахунок 91 "Загальновиробничі витрати", облік загальногосподарських витрат здійснюється на рахунку 92 "Адміністративні витрати", витрати на утримання житлово-комунальної сфери, дитсадків, інших

 
 

Цікаве

Загрузка...