WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

укладає угоди, видає доручення, вирішує питання щодо відкриття рахунків в банках;
- приймає і звільняє з роботи найманих працівників підприємства, вирішує ж питання про їх притягнення до дисциплінарної відповідальності та про їх заохочення;
- вирішує всі питання кадрової політики;
- в межах своєї компетенції видає накази, дає вказівки, які є обов'язковими для всіх працівників підприємства;
- виконує інші функції, що випливають з даного Статуту.
Контроль за фінансово-господарської діяльністю підприємства здійснює ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами з числа працівників - співвласників в складі 3 чоловік, строком на три роки.
Ревізійна зі свого складу обирає голову комісії та:
- перевіряє правильність ведення обліку і звітності;
- вимагає від посадових осіб підприємства надання їй всіх необхідних документів;
- направляє на розгляд Загальних зборів результати проведених нею перевірок.
Організаційна структура КП "Казка" наведена на рис.2.1
Керівник
Бухгалтер Менеджер Менеджер в ЗЕД
Структурні підрозділи
Виробництво
Бар
Кухня
Кондитерський цех
Завідуючий виробництвом
Рис.2.1 Організаційна структура КП "Казка"
Основні показники виробничо-господарської діяльності КП "Казка" за 2004 - 2005 роки наведено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Основні показники виробничо-господарської діяльності
КП "Казка" за 2001-2002 роки
тис. грн.
Показники Роки Відхилення
2004 2005 2004-2003
Абсолютне Відносне
1 2 3 4 5
Обсяг реалізованої продукції громадського харчування 99,6 124,0 24,4 124
Власна продукція громадського харчування 80,7 102,1 +21,4 127
Питома вага власної продукції в товарообороті 0,81 0,82 +0,01 101
Собівартість реалізованої продукції 101,4 95,3 -6,1 94
Інші витрати (адміністративні витрати та витрати на збут) 9,0 30,7 +21,7 341
Фінансовий результат від звичайної діяльності (27,4) (14,7) -12,7 53,6
Середня вартість ОЗ виробничого призначення 1,3 1,3 - -
Витрати на оплату праці 18,8 16,6 -2,2 88,3
Як бачимо з даних табл.. 2.1. в КП "Казка" обсяг роздрібного товарообороту в 2005 році зріс на 24,4 тис. грн. в порівнянні з 2004 роком, що склало 25 % росту товарообороту. Обсяг товарообороту зріс за даний період завдяки росту власної продукції КП "Казка". Ріст обсягів власної продукції склав за 2005 рік 26%, що дорівнює 21,4 тис. грн. Відповідно обсяг продажу купівельної продукції знизився на 1%.
Собівартість реалізованої продукції за 2005 рік у порівнянні з 2004 роком знизилась на 6,1 тис. грн. Це зниження, можливо пов'язано з тим, що бухгалтер відніс деякі витрати звітного періоду не на собівартість реалізованої продукції, а на інші витрати. Так як, інші витрати непомірно зросли за 2005 рік у відношенні до 2004 року. Цей ріст склав 341%, або 21,7 тис. грн. (9,0 тис. грн. - у 2004 році, і 30,7 тис. грн. - у 2005 році).
Отже, згідно до даних описаних вище, збиток за 2005 рік дещо знизився у відношенні до 2004 року і склав 14,7 тис. грн., тоді як у 2004 році він складав 27,4 тис. грн. На отримані збитки досліджуваного підприємства не вплинули навіть скорочення штату підприємства та відповідно зниження фонду оплати праці. Витрати на оплату праці за 2005 рік знизились на 2,2 тис. грн. або на 12%.Основні аналітичні показники фінансового стану КП "Казка" наведено в табл..2.2.
Таблиця 2.2.
Оцінка основних аналітичних показників фінансового стану КП "Казка" за 2004-2005 роки.
Показники Критичне значення На 31.12 На 31.12
2001 2002
1 2 3 4
Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах Збільшення 0,32 0,43
Частка основних виробничих засобів в активах Зменшення 0,03 0,05
Коефіцієнт автономії
-2,1 -2,6
Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів >0,1 1,01 1,02
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,35 0,01 0,00
Коефіцієнт ліквідності швидкої
0,13 0,08
Коефіцієнт оборотності запасів Збільшення 3,3 2,9
Коефіцієнт оборотності обігових коштів Збільшення 1,6 2,2
Отже, основні аналітичні показники табл. 2.2. твердять, що в загальному фінансовий стан підприємства в 2005 році погіршився у порівнянні з 2004 роком.
Так, з 8 коефіцієнтів приведених в табл. 2.2., лише 3 відповідають нормативам (частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах та коефіцієнт маневреності власних обігових коштів, коефіцієнт оборотності обігових коштів), який збільшився на 0,11.
Значення ж інших показників погіршились по різних причинах.
Так, частка основних виробничих фондів в активах збільшилась на 0,02, при оптимальному постійному зменшенні цього показника. Але не дивлячись на збільшення частки основних засобів в активах їх частка залишається досить малою. Але цей показник вказує на те, що КП "Казка" працює на орендованих основних засобах або на таких, які майже вичерпали свій робочий ресурс.
Коефіцієнт автономії при критичному значенні дорівнює (-2,1) та (-2,6), що свідчить про велику ступінь залежності підприємства від позичкових коштів.
Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів свідчить про високу частку обігових коштів у власному капіталі. Так, при граничному значенні даного коефіцієнта в 0,1, а також його збільшенні при покращенні маневреності, цей показник складає 1,01 та 1,02 відповідно в 2004 та 2005році. Це говорить про те, що досить велика частка власного капіталу використовується в якості обігових коштів.
Коефіцієнт ліквідності абсолютної характеризує підприємство як таке, що не готове негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Про це свідчить відхилення даного показника від його критичного значення на 0,2 як в 2004році, так і в 2005р.
2.3.Формування облікової політики підприємства
На підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", який вступив в дію з 01.01.2000 р. на КП "Казка" затверджено наказ про облікову політику.
Наказом визначено:
Господарські операції підприємства відображати в бухгалтерському обліку, базуючись на вимогах Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".Згідно Закону України облікова політика-це сукупність принципів,методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.Тобто це вибір самим підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення обліку.
Облікова політика КП "КАЗКА" затверджена наказом директора. Процес формування Наказу про облікову політику, яка включає:
1. Створення підприємства;
2. Наказ керівника про організацію бухгалтерського обліку;
3. Формування Наказу про облікову політику;
4. Затвердження керівником Наказу про облікову політику.
Перелік основних питань, що висвітлюються в Наказі про облікову політику:
1. Теорія;
2. Організація;
3. Методика;
4. Технологія.
Забезпечити дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, упорядкування і надання у встановленні терміни фінансової

 
 

Цікаве

Загрузка...