WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Побудована система показників дозволяє зробити повний аналіз реалізації продукції. Згідно вказаних алгоритмів автоматично розраховано коефіцієнти, які наведені в таблиці, результуючі показники за даними роботи КП "Казка" представлено в роділі 4 даної дипломної роботи.
Алгоритми побудовані у коефіцієнтів, які будуються на даних зведених показників з форм бухгалтерської та статистичної звітності КП "Казка". При зміні періоду розрахунку або коригуванні облікових даних "Форт:Аналітик" автоматично зробить перерахунок всіх показників.
Таблиця 5.2.
Основні алгоритми комплексу задач "Аналіз реалізації продукції"
№ Назва показника Формула Позначення
1. Середньорічний темп росту (приросту) Т - cередньорічний темп росту (приросту)
Т1, Т2 , Т3 - темпи росту за 2001,2002,2003рр.відповідно
2. Випуск продукції фактичний ВПф = (Vф.заг.*УДфі*Цплі) ВПф - випуск продукції фактичний
Vф заг - обсяг виробництва фактичний загальний
УДф - питома вага виробу в загальному обсязі виробництва фактична
Цпл - ціна планова
3. Випуск продукції умовний ВПум = (Vф.заг.*УДплі*Цплі) ВПум - випуск продукції умовний
УДпл - питома вага виробу в загальному обсязі виробництва планова
4. Зміна товарної продукції за рахунок структури ВПстр =
ВПф - ВПум ВПстр - зміна товарної продукції за рахунок структури
5. Вплив структур-ного фактору на обсяг виробництва продукції ВПстр = стр*Vф.заг
ВПстр - вплив структурно-го фактору на обсяг виробництва продукції
6. Середньорічна виробітка на 1 працівника СерВир = ТО/СерЧис СерВир - середньорічна виробітка на 1 працівника
ТО - товарооборот за рік
СерЧис - середньорічна чисельність працівників
7. Коефіцієнт ритмічності Кр - коефіцієнт ритмічності
ВПплі - плановий випуск продукції за і-ті періоди ВПні - недовиконання плану по випуску продукції в і-му періоді
Баланс товарної продукції ГПп + ТП + ЗТп = РП +ЗТк +ГПк, ГПП, ГПК - ВІДПОВІДНО ЗА-ЛИШКИ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СКЛАДАХ НА ПОЧАТОК ТА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ
ТП - вартість випуску товарної продукції
РП - обсяг реалізації продукції за звітний період
ЗТн, ЗТк - залишки відван-таженої продукції на поча-ток та кінець періоду, що неоплачена покупцями
9. Вплив ефективності використання Т(Фвід) = (ФВід1-ФВід0)*ОФ1
Програма "Форт: Аналітик" передбачає введення граничних значень для кожного показника, що дозволяє не лише побачити розраховане значення, але й оцінити ступінь його наближення до граничного або нормального значення (рис.5.14.), виділивши чотири основних граничних значення:
1) нормальне значення;
2) задовільне значення;
3) погане значення;
4) дуже погане значення.
Рис.5.14. Діалог створення граничних значень для показника.
Також в програмі "Форт:Аналітик" можна не лише розраховувати аналітичні показники, але й аналізувати окремі статті балансу (рис.5.15). За умови присвоєння підприємством певних граничних значень обраним статтям балансу, можливий графічний аналіз по даних статтях .
Рис. 5.15. Показник "Залишкова вартість ОЗ" в програмі "Форт:Аналітик".
Для побудови показників передбачений конструктор формул, який дозволяє задати алгоритми розрахунку показників, наведених в табл.5.1. (рис.5.16).
Рис.5.16. Побудова алгоритму розрахунку коефіцієнту за допомогою конструктора формул.
Таким чином, ввівши показники, які наведені в табл.5.1 в програму "Форт:Аналітик" КП "Казка" отримає можливість проведення аналізу фінансової звітності безпосередньо в середовищі "1С:Підприємство", що унеможливить помилки при введенні початкових даних для проведення аналізу. Ми пропонуємо розроблений комплекс показників аналізу реалізації продукції використовувати в поточній діяльності КП "Казка", що дасть можливість повністю автоматизувати управлінський і фінансовий облік, контроль та аналіз реалізації продукції.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і вкінцевому рахунку свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості, - це прибуток. Прибуток одержується внаслідок отримання доходу за вирахуванням всіх витрат. В основі доходу лежить виручка від реалізації власної продукції та покупних товарів. Чим більше підприємство реалізує свою продукцію, тим більше дохід отримує.
Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегію підприємства з питань управління матеріальними ресурсами та витратами, персоналом підприємства і оплатою його праці, податковою, інвестиційною, дивідендною політикою підприємства.
Ефективність кожної управлінської системи залежить від якості інформаційної бази, яка формується і використовується нею, зокрема обліку та аудиту.
Проведене в дипломній роботі дослідження стану обліку та аналізу витрат і доходів від реалізації власної продукції і покупних товарів дозволило сформулювати такі висновки.
Головним принципом в обліку фінансових результатів на КП "Казка" є використання принципу нарахування та відповідності доходів і витрат. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
Бухгалтерський облік на КП "Казка" здійснюється за журнально-ордерною формою обліку.
Наказом про облікову політику визначено тільки порядок організації обліку. Недоліком цього наказу є те, що по підприємству не визначено:
- систему обліку доходів і витрат;
- методи нарахування амортизації;
- методи оцінки вибуття запасів;
- робочий план рахунків.
Процес визначення прибутку в новій системі обліку включає два основні кроки:
3. Правильне визнання доходів, що відносяться до звітного періоду;
4. Визнання витрат, що пов'язані з отриманням визнаних доходів.
Облік доходів та витрат здійснюється з дотриманням принципу нарахування та відносності доходів та витрат.
Принцип відповідності доходів та витрат передбачає, що для отримання певних доходів необхідні певні витрати. Наприклад, для отримання доходу від реалізації власної продукції та товарів необхідно здійснити витрати на її виготовлення та реалізацію- тобто сформувати со-бівартість готової продукції та покупних товарів.
Підприємства громадського харчування згідно методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування (Наказ Міністерства економіки та з питань інтеграції України від 22.05.02 №145) відносяться до сфери торгівлі, однак вивчення літературних джерел показало, що різні автори пропонують різні методики відображення в обліку виробництва і реалізації продукції громадського харчування.
КП "Казка" розробило свою методику відображення в обліку виробництва і реалізації готової продукції. Для обліку доходів від реалізації підприємство використовує тільки рахунок 701 "Дохід від реалізації готової продукції". На цьому рахунку відображається як дохід від реалізації готової продукції, так і дохід від

 
 

Цікаве

Загрузка...