WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Дохід 99,6 - 124,0 - 24,0 24,49
1. Податок на додану вартість
16,6 13,98 20,7 13,22 +4,1 -0,76
2.Сума визнаного доходу 83 - 103,3 - +20,3 -
3. Витрати: - - - - - -
4. Собівартість реалізованої продукції
101,4 91,85 95,3 80,76 -6,1 -14,54
5. Адміністративні витрати 9,0 8,15 11,0 9,32 +2 +1,17
6. Витрати на збут - - - - - -
7. Інші операційні витрати - - 11,7 9,92 +11,7 -
8. Фінансові витрати - - - - - -
9. Втрати від участі в капіталі - - - - - -
10. Інші втрати - - - - - -
11. Податок на прибуток від звичайної діяльності - - - - - -
12. Надзвичайні відрахування - - - - - -
Усього витрат і відрахувань 110,4 100,0 118,0 100,0 7,6 -
Дані табл. 4.5. показують, що найбільшу частку витрат становлять собівартість реалізованої продукції в 2004 році 91,85% і 2005 80,76% Тобто спостерігається тенденція її зниження (на 6,1 тис.грн. з 101,4 тис.грн. до 95,3 тис.грн.).
Однак, адміністративні витрати по підприємству за досліджуваний період збільшились в сумі на 2 тис.грн. (з 9,0 тис.грн. до 11Ю0 тис.грн.) або 22,22%.
В результаті питома вага цих витрат збільшилася на 1,17%.
Значно збільшили суму витрат у 2005 році інші операційні витрати - 11,7 тис.грн. Їх питома вага склала 9,92% від суми всіх витрат. Ці витрати виникли у зв"язку з тим, що підприємству були представлені штрафні санкції за порушення умов господарювання. Порівняння сум визначеного доходу і понесених витрат показало, що підприємство отримало збиток.
Виходячи з наявних доходів і витрат фінансовий результат КП "Казка" має склад, показаний в табл..4.3. Дані табл. 4.3. показують, що найбільшу абсолютну суму має прибуток від реалізації продукції (валовий): він зріс проти минулого року на 237,8 тис. грн., або на 11%. Прибуток до оподаткування знизився на 941,3 тис. грн. У результаті підприємство у 2001 році отримало чистий прибуток у сумі 9,8 тис. грн., а у 2002 році - чистий збиток у сумі 927,3 тис. грн.
Аналіз виконання прибутку від реалізації продукції проводиться за даними форми № 2 "Звіт про фінансові результати" і за обліковими даними під-приємств.
Вхідні дані для аналізу подано в табл. 4.6
Таблиця 4.6
Валовий прибуток від реалізації продукції по КП "Казка" за 2005 р.,
/тис. грн./
Показник
2001
2002
Виручка від реалізації продукції 99,6 124,0
Собівартість реалізованої продукції 101,4 95,3
Прибуток
Валовий прибуток 8
Валовий збиток -18,4
За даними табл. 4.4. в 2005 році отримано валовий прибуток в сумі 8 тис.грн. В 2004 році підприємство мало валовий збиток в сумі 18,4 тис.грн.
Порівнюючи суму валового прибутку планову і суму валового прибутку, розраховану за плановими цінами і плановою собівартістю, але за фактичним обсягом і асортиментом продукції, обчислимо, наскільки вона змінилась унаслідок зміни обсягу й структури реалізованої продукції:
8 - (-18,4)= 26,4тис. грн.
Але щоб визначити вплив тільки обсягу реалізації, треба валовий прибуток помножити на відсоток збільшення обсягу реалізації. Цей відсоток становить 124,49 (124/96,6х100).
Вплив зміни обсягу реалізації обчислюється:
99,6 х 24,49
= 24,39 тис.грн.
100
Отже, за рахунок збільшення обсягу реалізації ми одержали 212,9 тис. грн. прибутку. Потім визначаємо вплив структурного фактора: від першого результату віднімаємо другий:
26,4 - 24,39 = + 2,01 тис. грн.
Щоб поглибити аналіз фінансового результату від реалізації продукції, треба детально вивчити зміни обсягу реалізації, ціни, структури та собівартості для кожного виду продукції. Однак, по підприємствах громадського харчування такої інформації в системі обліку не формують тому провести його неможливо.
4.2. Аудит доходів і витрат від реалізації
Найбільш важливим і узагальнюючим показником фінансового результату реалізованої продукції громадського харчування є валовий прибуток.
Тому найвідповідальнішими ділянками аудиту є перевірка його складових доходів і витрат від реалізації.
Перевірка доходів і витрат починається з перевірки відповідності показників звітності про доходи і витрати фінансово-господарської діяльності даним регістрів синтетичного й аналітичного обліку.
Основними завданнями такої перевірки є:
- вивчення правильності правильності обчислення й відображення у звітності доходу і витрат;
- реальності кожного запису на аналітичних рахунках до рахунків 70 "Доходи від реалізації товару", "Собівартість від реалізації товарів" 902 і 79 "Фінансові результати";
Джерелами перевірки є:
- баланс, звіт про фінансові результати; податкова звітність;
- регістри аналітичного й синтетичного обліку результатів фінансово-господарської діяльності (Головна книга, журнали-ордери й відо-мості до них за рахунками 70 "Доходи від реалізації", 902,92,93;
- первинні документи, розрахунки тощо.
Під час аудиту аудитор керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", законодавством про фінансово-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, іншими нормативно-правовими актами з обліку і звітності, бізнес-планом і розрахунками до його обґрунтування, а також Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку запасів, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".
Головна мета аудиту - перевірити правильність відображення у фінансовій звітності результатів фінансово-господарської діяльності підприємства та своєчасності й повноти перерахування податків.
Насамперед аудитор встановлює правильність визначення підприємством передбачуваного доходу від реалізації товарів (продукції,робіт, послуг).
Інформаційною базою при цьому можуть бути калькуляції продажних цін на власну продукцію та покупні товари.
Аудитору слід врахувати, що норми Положення (стандарту) бух-галтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" стосуються звітів підприємств усіх форм власності, крім банків і бюджетних установ. У статті звіту про фінансові результати "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" показується загальна сума доходу без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів, податку на додану вартість, акцизного збору.
Для визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції чи наданих послуг слід із доходу (виручки) від реалізації вирахувати податки, збори, знижки тощо. Аудитор перевіряє правильність визначення результату операційної діяльності.
Для визначення валового прибутку чи збитку від операційної діяльності береться до уваги сума доходу, податку на додану вартість та собівартість реалізованого товару (готової продукції).
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" передбачено, що дохід визнається за умови збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу.
Однак не визнаються доходами

 
 

Цікаве

Загрузка...