WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

фінансові результати.
Аналіз доходів і витрат підприємства проводиться по таких напрямках:
загальна оцінка динаміки доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), аналіз впливу окремих факторів на обсяг доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), аналіз витрат, зміна обсягу реалізації, зміна структури реалізованої продукції (робіт, послуг), зміна собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), зміна цін.
Інформаційну базу аналізу доходів витрат наведено в табл. 4.1.
Таблиця 4.1.
Інформаційна база аналізу доходів та витрат з реалізації
Баланс (ф. №1) Аналіз фінансового стану:
- вертикальний і горизонтальний аналіз активів і пасивів;
- аналіз ліквідності
- аналіз платоспроможності
- аналіз фінансової стійкості;
Звіт про фінансові результати (ф. №2) Аналіз доходів;
Аналіз витрат;
Аналіз ділової активності;
Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства
Раніше аналіз здійснювався шляхом порівняння фактичних показників звітного періоду з запланованими. Нестабільність економічної ситуації при формуванні ринкових відносин в економіці України, велика інфляція призводять до такого стану, коли перспективи діяльності підприємства важко прогнозувати. В таких умовах в багатьох підприємствах планові завдання визначаються формально і, як правило, далекі від реальності, або зовсім не визначаються. Тому в даній роботі оцінка доходів і витрат підприємства здійснена шляхом порівняння показників діяльності за 2004 і 2005 рр.
Для проведення аналізу доходів і витрат прибутку досліджуваного підприємства в роботі поставлені такі основні завдання:
1. Вивчити обсяг, характер і склад фінансових результатів дослідженого об'єкту;
2. Встановити динаміку формування всіх складових частин фінансових результатів ;
3. Розрахувати фактори, що впливають на доходи і витрати;
4. Виявити резерви збільшення доходу та зменшення витрат.
Загальний аналіз прибутку підприємства групується на використанні методик вертикального та горизонтального аналізу, які дозволяють оцінити структуру об'єкта аналізу та визначити його динаміку в цілому і за кожною складовою.
4.1. Загальний аналіз доходу і витрат підприємства громадського
харчувння КП "Казка"
Основними етапами аналізу доходу в підприємствах громадського харчування є :
- вивчення показників, що характеризують динаміку доходу;
- оцінка показників динаміки доходу по кварталах;
- обчислення середньорічних темпів росту і приросту;
- аналіз ритмічності і рівномірності реалізації.
Для проведення аналізу структури доходів КП "Казка" за 2004-2005 рр. побудуємо в табл. 4.1.
Таблиця 4.1.
Аналіз структури доходів КП "Казка" за 2004-2005 рр.,( тис. грн. )
Показник 2001 р. 2002 р. Відхилення
Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % В сумі В %
Дохід (виручка) від реалізації продукції 99,6 100 124,0 100 24,4 -
Операційні доходи - - - - - -
Дохід від участі в капіталі - - - - - -
Інші фінансові доходи - - - - - -
Інші доходи від звичайної діяльності
- - - - - -
Надзвичайні доходи - - - - - -
Усього доходів 99,6 100,0 124,0 100,0 24,4 -
Дані таблиці свідчать, що підприємство отримує тільки дохід від реалізації продукції: як в 2004 році, так і 8 % за 2005 рік. Доходи від реалізації за досліджуваний період збільшилися на 24,4 тис.грн. або на 24,7%.
Зробимо аналіз динаміки доходу КП "Казка" за 2005 р. поквартально (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Динаміка доходу КП "Казка" по кварталах за 2005 р.
Квартал 2001 року Обсяг доходу, тис. грн. Ланцюгові показники
Абсолютний приріст, тис. грн. Темп росту, % (зниження) Темп приросту,%
1
2
3
4 37,0
32,2
23,7
31,1 -
-4,8
-8,5
+7,4 -
87,0
73,6
131,2 -
-13,0
-26,4
+31,2
За рік 124,0 -20,7 - -
Як бачимо з даних табл.. 4.2, на протязі звітного 2005 року обсяг доходу по КП "Казка" зменшився на 20,7 тис. грн.. дохід 2 кварталу зменшився на 13% у порівняні з першим кварталом, в 3 кварталі зменшення склало 26,4% в порівнянні з 2 кварталом і тільки в 4 кварталі підприємству вдалось виправити ситуацію - обсяг доходу збільшився на 31,2% порівняно з 3 кварталом. Таким чином, обсяг доходу розподілявся на протязі кварталів року нерівномірно. Для оцінки ступеня рівномірності отримання доходу по кварталах 2001 року складаємо табл. 4.3.
Таблиця 4.3
Питома вага (в %) окремих кварталів в річному обсязі доходу 2005 року
КП "Казка"
Квартал 2005 року Обсяг доходу, тис.грн.. Питома вага доходів окремих кварталів в річному обсязі доходів, %
1
2
3
4 37,0
32,2
23,7
31,1 29,8
26,0
19,1
25,1
За рік 124,0 100,0
Як бачимо з даних табл.. 4.3 розподіл річного доходу на протязі кварталів здійснювався нерівномірно і найбільша питома вага припадає на 1 квартал (29,8%), на 2 квартал - 26%, найменша питома вага - 19% у 3 кварталі і на долю 4 кварталу припадає - 25,1%. Зробимо аналіз рівномірності отримання доходів по КП "Казка" за 2002 р. за допомогою показників варіації:
(4.2.)
(4.3.)
де,
- середнє квадратичне відхилення;
х - (%) - питома вага кожного кварталу;
- (%) - середній % питомої ваги кварталу за рік;
n - кількість періодів;
V - коефіцієнт варіації;
Кр - коефіцієнт рівномірності.
Таким чином, рівномірність отримання доходів продукції КП "Казка" за 2005 р. склала 84,64%.
Проаналізуємо склад доходу підприємства. Складовими доходу є продаж продукції власного виробництва та покупних виробів. Головною функцією громадського харчування є виробництво власної продукції. Але продаж супутніх покупних виробів є важливою функцією, яка сприяє успішному виконанню задач громадського харчування (табл. 4.4).
Таблиця 4.4.
Склад доходу КП "Казка" за 2005 р. в розрізі кварталів (тис. грн.)
Склад доходу 1 квартал 2квартал 3 квартал 4 квартал
Сума % Сума % Сума % Сума %
Від реалізації продукції власного виробництва
Від реалізації покупних виробів 26,1
10,9 70,5
29,5 25,8
6,4 80,1
19,9 18,1
5,6 76,4
23,6 23,4
7,7 75,2
24,8
Всього 37,0 100,0 32,2 100,0 23,7 100,0 31,1 100,0
Як бачимо, з даних табл. 4.4. питома вага доходів від реалізації власної продукції на протязі 2005 року складала від 70,5% (в 1 кварталі) до 80,1% в 2 кварталі. Найменшу питому вагу дохід від випуску власної продукції займав в 1 кварталі. Питома вага доходу від реалізованої покупної продукції складала 19,9% в 2 кварталі, 23,6% - в 2 кварталі, 24,8% - в 3 кварталі, 29,5% - в 4 кварталі.
Таблиця 4.5
Структура витрат і відрахувань по КП "Казка" за 2001-2002,
Показник 2004 р. 2005 р. Відхилення
Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % В сумі В %
1 2 3 4 5 6 7
1.

 
 

Цікаве

Загрузка...