WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

елементів майбутньої виробничої собівартості.
Після закінчення звітного місяця і формування інших (крім вартості сировини) елементів виробничої собівартості готової продукції необхідно буде провести коригування собівартості готової продукції з урахуванням фактичних (а не нормативних) витрат на її виробництво і відповідно відкоригувати собівартість реалізованої продукції.
Крім виробничої собівартості, до складу собівартості реалізованої готової продукції, яка формує результат від реалізації, відповідно до П(С)БО-16 повинні включатися нерозподілені постійні загально виробничі витрати і наднормативні виробничі витрати.
Схематично елементи собівартості реалізованої готової продукції на підприємствах громадського харчування подано на рис. 3.3
Розглянемо економічне значення використовуваних термінів.
Щодо терміна "прямі витрати" питань, як правило, не виникає. А ось зміст категорій "розподілені постійні загально виробничо витрати" і "змінні загально виробничо витрати" потребує деякого пояснення. Так, у П(С)БО-16 всі загально виробничо витрати поділено на змінні та постійні. Сума змінних витрат коливає залежно від обсягів продажу готової продукції (наприклад, витрати, пов'язані з нарахованою виробничим методом амортизацією основних засобів, які використовуються для приготування конкретних блюд тощо). Сума понесених змінних загально виробничих витрат відноситься в дебет рахунку 23, тобто збільшує виробничу собівартість виготовленої продукції.
Постійні витрати включають витрати на обслуговування і управління виробництвом, що не змінюються через зміну обсягів діяльності (наприклад, розмір орендної плати за приміщення тощо).
Звертаємо увагу, що залежно від умов діяльності конкретного підприємства один і той самий вид витрат може бути як змінним, так і постійним. Наприклад, амортизаційні витрати можуть бути постійними, якщо підприємство вибрало такі методи нарахування амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний або податковий. А якщо підприємство амортизує духову шафу, наприклад, за допомогою виробничого методу, то витрати, пов'язані з амортизацією, будуть змінними.
Згідно з П(С)БО 16 постійні загально виробничо витрати також підлягають розподілу на кожний об'єкт витрат. При цьому базою розподілу можуть бути години роботи, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо за умови нормальної потужності.
Під нормальною потужністю обладнання розуміється очікуваний середній обсяг діяльності, якого можна досягти в умовах звичайної діяльності підприємства протягом декількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва. Інакше кажучи, підприємство громадського харчування самостійно планує на декілька років уперед середній обсяг діяльності обладнання, яке використовується під час приготування продукції. Маючи показник нормальної потужності, для визначення собівартості реалізованої продукції підприємство громадського харчування повинно розрахунковим шляхом визначити, яку частину постійних загально виробничих витрат здійснено в межах нормальної потужності, а яка - перевищує запланований рівень. Отже, відбувається певне розрахункове регулювання ефективності витратної частини діяльності підприємства.
Однак у цій ситуації, на нашу думку, є деякі некоректні аспекти, а саме: нерозподілені постійні загально виробничі витрати згідно з п.16 П(С)БО-16 включаються до складу собівартості реалізованої продукції в період їх виникнення незалежно від факту реалізації продукції, до якої вони належать, тобто принцип нарахування і відповідності доходів і витрат не дотримується.
А розподілені загально виробничі витрати включаються до складу виробничої собівартості виготовленої продукції та відображаються на дебеті рахунку 23 "Виробництво".
На КП "Казка" для обліку виробництва використовуються такі рахунки: 2300 "Виробництво" - на якому обліковують прямі витрати, 2310 "Виробництво" - на якому обліковують непрямі витрати. Непрямі витрати повністю включаються в собівартість виготовленої продукції.
Узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу ведеться на рахунок 70 "Доходи від реалізації".
Рахунок 70 "Доходи від реалізації" - тимчасовий, має ознаки пасивного рахунку, призначений для обліку господарських процесів.
По кредиту рахунку 70 "Доходи від реалізації" на підставі довідок та розрахунків бухгалтерії відображається збільшення (одержання) доходу, по дебету - належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та ін., передбачених законодавством); суми. Які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховниками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); результат зміни резервів незароблених премій ( у страхових організаціях); та списаннях у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".
Бухгалтерський облік доходів від реалізації ведеться щодо кожного об'єкта за відповідними групами, для яких відкривається оеремий субрахунок. Рахунок 70"Доходи від реалізації" має такі субрахунки (табл.3.1)
Таблиця.3.2
Субрахунки до рахунку 70 "Доходи від реалізації"

Субрахунку Назва Характеристика
1 2 3
701 Дохід від реалізації готової продукції Використовують для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції
702 Дохід від реалізації товарів Використовують підприємства торгівлі та інші організації для узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів
703 Дохід від реалізації робіт і послуг Використовують підприємства і організації, що виконують роботи і надають послуги для узагальнення інформації про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій
704 Вирахування з доходу По дебету відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продуктів та товарів та ін. Суми , що підлягають вирахуванню з доходів. По кредиту субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".
Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та або іншими напрямками, визначеними підприємством.
У фінансовому обліку процес реалізації відображається наступним чином: при методі нарахування і відповідності доходів і витрат - в момент відпуску готової продукції, товарів, наданих послуг, які в громадському харчуванні співпадають з моменту одержання грошових коштів.
Таблиця 3.2
Кореспонденція рахунків з обліку доходів від реалізації

п/п Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 Відображено суму, на яку покупцю (замовнику)прод"явленні розрахункові документи за реалізовану продукцію,

 
 

Цікаве

Загрузка...