WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

об'єктів соціальної сфери тепер обліковуються на рахунку 94 "Інші операційні витрати".
Bci загальновиробничі витрати (їх перелік наведений у стандарті 16 "Витрати") спочатку обліковуються на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", а потім розподілені витрати списуються на рахунок 23 та входять до собівартості готової продукції. Нерозподілені витрати списуються на фінансові результати в дебет рахунку 79 "Фінансові результати".
Відповідно до П(С)БО 16 витрати бувають прямі, тобто такі, які можна віднести на одиницю продукції (матеріальні, заробітна плата основних робочих) та які не можна віднести на одиницю продукції. З іншого боку, витрати можна класифікувати як постійні (тобто розмір яких не залежить від обсягу виробництва) та змінні (розмір яких залежить від обсягу виробництва).
Всі змінні Загальновиробничі витрати підлягають включенню до собівартості готової продукції. Розподілу піддягають тільки постійні Загально-виробничі витрати (це витрати на обслуговування та управління виробництвом). Для того щоб визначити, як відбувається розподіл, слід з'ясувати, що є базою розподілу.
Базою розподілу є нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності.
Це економічний показник, одиницями виміру якого можуть бути нормо-години, машино-години, штуки, інші показники.
За своєю економічною сутністю мета цього розподілу така: визначити, чи є у підприємства понаднормативні витрати на утримання апарату управління цехів. Адже при недосягненні підприємством нормальної потужності витрат на утримання управління цехом, які залишаються постійним (розрахованим на нормативну потужність), призводять до виникнення збитків. І саме цей розподіл дозволить визначити розмір витрат на утримання управління цехом, які є для підприємства "зайвим". Отже, цей метод дозволив керівництву підприємства ефективно управляти витратами і вживати заходів для запобігання понаднормативним витратам.
Відповідно до П(С)БО 16 з іншого боку, всі витрати підприємства можна класифікувати за такими елементами:
- матеріальні витрати;
- витрати на оплату праці;
- відрахування на соціальні заходи;
- амортизація;
- інші.
Для обліку витрат за елементами призначені рахунки класу 8, які необхідні для складання форми 2, третього розділу. Крім того, це елемент управлінського обліку, який дає змогу контролювати витрати підприємства.
Ведення рахунків класу 8 є необов'язковим для всіх підприємств, крім малих. Для малих підприємств, навпаки, необов'язковим є ведення рахунків класу 9.
З одного боку, витрати можна класифікувати за елементами, з іншого - за видами.
Звідси випливає висновок, що якщо використовувати і 8 і 9 класи рахунків, вони є взаємо-кореспондуючими.
До собівартості готової продукції входить і оплата праці, і нарахування, і амортизація, і матеріальні витрати тощо.
Взаємозв'язок між цими рахунками наведено на рис. 3.1.
- матеріальні витрати;
- витрати на оплату праці;
- відрахування на соціальні заходи;
- інші;
- амортизація
" собівартість готової продукції;
" адміністративні витрати;
" витрати на збут
Рис. 3.1. Взаємозв'язок між рахунками 8 і 9 класу
При обліку витрат від іншої неопераційної діяльності, фінансової та інвестиційної діяльності підприємствами, які зобов'язані використовувати рахунки класу 9, рахунки класу 8 не використовують. Облік таких витрат здійснюється на рахунках 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати і участі в капіталі", 97 "Інші витрати".
При здійсненні вищевказаних витрат підприємства, які зобов'язані використовувати рахунки класу 8 (малі підприємства), використовують рахунок 85 "Інші затрати".
Для відображення прибутку в обліку потрібно дотримуватись вимог стандартів бухгалтерського обліку, якими передбачені найсуттєвіші принципи формування витрат і доходів.
Відповідно до класифікації доходів і витрат бухгалтерський облік фінансових результатів узагальнює дані про формування прибутків чи збитків на рахунку 79 "Фінансові результати", у якому виділяються такі субрахунки:
791 "Результат операційної діяльності";
792 "Результат фінансових операцій";
793 "Результат іншої звичайної діяльності";
794 "Результат надзвичайних подій".
В справі вишукування резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності важливе значення має раціонально організований бухгалтерський облік доходів і витрат, який дозволяє своєчасно визначати реальний кінцевий фінансовий результат колективного підприємства "Казка".
Бухгалтерський облік по КП "Казка" здійснюється вручну за спрощеною системою обліку з використанням облікових реєстрів розграфлених довільно , в кожному з яких систематизуються і накопичуються дані первинних документів безпосередньо в розрізі кореспондуючих рахунків як по дебету, так і по кредит
В умовах ринкової економіки ціна є одним із найважливіших показників, що істотно впливає на фінансовий стан підприємства. Від рівня цін залежать розмір доходу та прибутку підприємства, конкурентоспроможність підприємства і його продукції. А також фінансова стійкість підприємства.
Як економічна категорія ціна виконує кілька важливих функцій.
Облікова функція ціни відбиває суспільно необхідні витрати праці на випуск і реалізацію продукції. Ціна визначає, скільки витрачено праці, сировини і матеріалів на виготовлення продукції. А в кінцевому підсумку ціна відбиває розмір прибутку підприємства. На обліковій функції ціни базуються засоби обчислення вартісних показників - як кількісних (валовий внутрішній продукт - ВВП, національний дохід, обсяг капіталовкладень, обсяг товарообороту таін.), так і якісних (рентабельність, продуктивність праці, фондовіддача та ін.). Отже ціна використовується для визначення ефективності виробництва, є важливим знаряддям планування діяльності підприємства і орієнтиром для обґрунтування його господарських рішень.(50, с. 241)
Собівартість, як відомо, характеризує витрати підприємства на виготовлення та реалізацію продукції. Кожне підприємство намагається повністю компенсувати втрати, що пов"язані з виробництвом продукції і отримати якнайбільший прибуток. Прибуток підприємства є джерелом фінансування поточних витрат і подальшого його розвитку.( 50, с. 243)
Важливе місце у структурі ціни належить також податкам. Акцизи. Мито і податок на додану вартість (ПДВ) є непрямими податками,Є який сплачує кінцевий споживач.
Серед додаткових надходжень і обов"язкових платежів у бюджет основними є податок на додану вартість (=50% надходжень), податок на прибуток (30% надходжень) і акцизний збір.
Податок на додану вартість є непрямим податком, який включається у ціну товару, є частиною приросту вартості, що утворюється на всіх стадіях виробництва, надання послуг або після митного оформлення, і вноситься до Державного бюджету.
Податок на прибуток об"єктом оподаткування є прибуток, який визначають шляхом зменшення суми скорегованого валового доходу звітного періоду на суму:
- валових витрат

 
 

Цікаве

Загрузка...