WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат

Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП “Казка”). ( - Реферат


Дипломна робота
Проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп'ютеризації бухгалтерського обліку (на прикладі КП "Казка").
В С Т У П
Перехід України до ринкової економіки потребує зміни основоположних принципів господарювання та розвитку нових форм і методів управління на підприємстві. Розвиток приватної торгівлі призвів до ліквідації монопольного становлення державних підприємств харчування, а звідси і виникла конкурентна боротьба за насичення ринку доброякісною власною продукцією та покупними товарами, за зменшення їх собівартості та підвищення прибутку.
З розвитком ринкових відносин змінилися функції бухгалтерської служби на підприємствах харчування, більшість з яких перетворилися на малі підприємства з обмеженою чисельністю працівників.. За цих обставин бухгалтерська служба стала практично єдиним підрозділом, який здатний забезпечити управлінський персонал усіх рівнів фактичною інформацією про господарські процеси.
Проте, в діяльності підприємств харчування, в сучасних умовах господарювання виникає досить багато питань, пов'язаних з особливостями обліку доходів і витрат від реалізації власної продукції і покупних товарів та фінансових результатів .
Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є його прибуток, який в загальному вигляді відображає результати господарювання, продуктивність витрат живої та матеріалізованої праці і тому служить важливою характеристикою ефективності роботи підприємства. Він займає центральне місце в загальній системі вартісних інструментів і важелів управління його економікою. Прибуток одержується внаслідок отримання доходу за вирахуванням всіх витрат. В основі доходу лежить виручка від реалізації власної продукції та покупних товарів. Чим більше підприємство реалізує свою продукцію, тим більше дохід отримує. Отримання доходів - виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) - свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними, функціональними характеристиками та властивостями. Отримання доходів створює основу для самофінансування підприємств за умови, що його розмір достатній для покриття витрат підприємства з реалізації продукції (робіт, послуг) та інших видів діяльності, виконання зобов'язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку.
Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегію підприємства з питань управління матеріальними ресурсами та витратами, персоналом підприємства і оплатою його праці, податковою, інвестиційною, дивідендною політикою підприємства.
Ефективність кожної управлінської системи залежить від якості інформаційної бази, яка формується і використовується нею, зокрема обліку та аудиту.
Головне завдання кожного підприємства громадського харчування - випуск та реалізація власної продукції та покупних товарів високої якості з найменшими витратами. Тому основним завданням бухгалтерського обліку й обліку фінансових результатів є : виявлення обсягу випущеної продукції, придбання товарів, їх реалізація, виявлення фактичних витрат по виготовленню чи придбанню товарів, аналіз та контроль за собівартістю виробленої продукції та її зниження, визначення результатів виробництва та реалізації.
Таким чином, облік доходів і витрат від реалізації товарів забезпечує формування фінансового результату діяльності і займає важливе місце в системі управління прибутком підприємства і водночас є однією з найскладніших ділянок обліку.
Важливе значення в управлінні фінансовими результатами належить аналізу доходу від реалізації власної продукції та покупних товарів і їх собівартості. Однак, методики проведення такого аналізу в сучасних літературних джерелах практично не розглядають. Компактність і глибина аналізу значною мірою залежать від якості інформації, яка використовується при його проведенні
Значний внесок у встановлення і розвиток обліку, аналізу і аудиту доходів, витрат від реалізації зробили вітчизняні і зарубіжні економісти Охтирська О., Бакун Д., Бутинець Ф.Ф., Бондар Н.М., Коршикова Р., Котенко Л., Кравченко І., Лисюк О., Ілінзер Т.П.,Макаровська Т.П., Назарбаєва Р., Правда М., Солошенко Л.
Однак, багато теоретичних і практичних проблем залишаються невирішеними. Серед них особливе значення мають:
1) розробка обґрунтованої системи показників доходів і витрат від реалізації;
2) визначення концептуальних напрямків комп'ютеризації обліку, аналізу та аудиту, доходів та витрат підприємств громадського харчування, розробка практичних методик обліку, аналізу і аудиту в середовищі електронної обробки даних.
Важливість вказаних проблем і необхідність їх теоретичного дослідження та практичного обґрунтування зумовили вибір теми, її актуальність і практичне застосування.
Мета дипломної роботи полягає в дослідженні стану бухгалтерського обліку, контролю та аналізу доходів і витрат підприємств громадського харчування та розробка рекомендації з їх вдосконалення.
Завдання дипломної роботи полягає в :
- дослідженні та вивченні економічної суті доходу та витрат від реалізації та їх впливу на фінансові результати;
- моніторинг нормативно-правової бази та літературних джерел;
- дослідження методології обліку та аналізу доходів і витрат від реалізації та розробка рекомендацій з їх удосконалення.
Предметом дослідження є організаційні, методологічні та інформаційні проблеми обліку, аналізу і аудиту доходів і витрат від реалізації, товарів в умовах комп'ютеризації бухгалтерського обліку.
Об'єктом дослідження обрано КП "Казка", предметом діяльності якої є ресторанний бізнес.
Відповідно до специфіки діяльності об'єкту дослідження основну увагу в роботі приділено обліку доходів і витрат торгово-виробничої діяльності підприємств громадського харчування.
Інформаційною базою дослідження є законодавство, нормативно-правові акти з питань підприємницької діяльності, обліку та контролю виробничо-торгової діяльності, наукові праці та публікації в періодичній пресі вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів і практиків за напрямом дослідження обліку, аналізу та контролю випуску готової продукції та її реалізації. Фактографічна інформація, що була використана в процесі дослідження, містить офіційні дані Державного комітету статистики України, що стосуються розвитку громадського харчування та фактографічна інформація бухгалтерського обліку і звітності досліджуваного підприємства.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Теоретичні засади обліку доходів, витрат і результатів діяльності
Необхідність в обліку виникла в глибоку давнину в процесі матеріального виробництва, а господарська діяльність сприяла його поширенню. Облік розвивався відповідно до економічних запитів суспільства. Бухгалтерія як практична діяльність людини існує відтоді, коли людина почала цілеспрямованореєструвати факти свого господарського життя. Перші наукові праці з обліку з'явилися в Італії.
Перші історичні свідчення про

 
 

Цікаве

Загрузка...