WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

записом по дебету рахунка 701 "Доход від реалізації готової продукції" в кореспонденції з кредитом рахунка 641 "Розрахунки за податками". № _17_ Надати характеристику обліку по поточних рахунках в банку.
Підприємства зберігають свої грошові кошти на поточних рахунках в банку на договірних засадах. Розрахунки здійснюються у безготівковій або готівковій формах у порядку, визначеному нормативними актами НБУ.
Поточні рахунки відкриваються підприємствами усіх видів власності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України. На поточний рахунок зараховують кошти, що надходять за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги, позички банку, суми, отримані від дебіторів у погашення заборгованості, а також усі інші надходження, які стосуються основної діяльності підприємства. З цього рахунку здійснюють оплату постачальницьким організаціям, підприємствам, установам, організаціям та окремим особам, сплачують заборгованість банку по позиках, отримують готівку для виплати заробітної плати та на інші господарські потреби.
Підставою для зарахування коштів на розрахунковий рахунок, а також для отримання та переказу коштів з цього рахунку є чеки, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, перекази та інші розрахункові документи, що їх затверджено НБУ. Розрахункові документи - це складені за встановленою формою документи, що подаються до банку юридичними та фізичними особами і містять письмове доручення ( чи вимогу) про перерахування певної суми грошей у безготівковій формі за отримані товари, роботи, послуги та різні платежі.
Розрахункові документи повинні вміщувати такі реквізити:
1) назву документа 2)номер документа, число, місяць, рік його виписки3)назви платника і одержувача коштів, їх ідентифікаційні коди, номери рахунків в установах банків4)назви банків платника та одержувача5)суму платежу цифрами та літерами6)призначення платежу7)на першому примірнику - відбиток печатки та підписи керівника та головного бухгалтера підприємства8)суму податку на додану вартість або напис "без податку на додану вартість".
Зарахування готівки на рахунок проводиться на основі оголошенння про її внесення, відривна частина якого є квитанцією банку про підтвердження цієї операції. Видача готівки проводиться на основі грошових чеків. Кожна операція за цим рахунком у хронологічному порядку відображається у виписці банку, яку слід читати у оберненому ("дзеркальному") відображенні, оскільки записи за дебетом у ній означають видачу чи перерахування коштів з рахунку, а за кредитом, навпаки, надходження коштів на рахунок, хоч цей рахунок, як і інші рахунки з обліку коштів, є активними. Така ж обернена побудова виписок і за рештою рахунків з обліку коштів у банку. Тому у виписках банку витрата коштів з рахунків записана в графі "Дебет" і, навпаки, надходження коштів на рахунок у графі "Кредит". До виписки з рахунку в банку прикладаються копії документів, на основі яких були проведені операції з грішми: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо. Окремі копії документів є на підприємстві, оскільки їхзабирають з банку відразу ж після здійснення операцій. На основі виписок банку проводять записи операцій за дебетом і кредитом цього рахунку у реєстрах аналітичного і синтетичного обліку.
Синтетичний та аналітичний облік операцій в національній валюті на поточних рахунках ведеться на рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" в журналі 1 розділ Ш за кредитом рахунка 31 та у відомості 1.2 розділ ІУ. Для відображення операцій, здійснених в іноземній валюті, використовується журнал 1 і відомості до нього, які заповнюються у валюті здійснення операції. Для кожної іноземної валюти ведеться журнал 1 і відповідні відомості до нього, в яких зазначається назва іноземної валюти. Аналітичний облік в іноземній валюті ведеться у гривнях і, одночасно, у тій валюті, в якій здійснюється операція. Записи в журналі 1 і відомості можуть здійснюватися за 2-3 дні в хронологічному порядку на основі нагромаджу вальних допоміжних відомостей із наступним перенесенням підсумків оборотів до журналу 1 і відомостей.
№ 19 Описати організацію обліку виробничих запасів відповідно до П(с)БО №9 "Запаси"
Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення його предметами праці (виробничими запасами) - сировиною, матеріалами, напівфабрикатами тощо, з яких або за допомогою яких здійснюється виробництво продукції. Відмітною особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг). Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом)бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
Відповідно до зазначеного Положення під запасами розуміють активи,які:
" утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
" знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
" утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління підприємством.
Запаси визнаються активом, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена. Важливою передумовою раціональної організації обліку виробничих запасів є економічно обгрунтована їх класифікація. Відповідно до Положення (стандарту) 9 для цілей бухгалтерського обліку запаси поділяються на:
" сировину, основні і допоміжні матеріали; комплектуючі вироби;незавершене виробництво;готову продукцію;товари;МШП;молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства.
Класифікація запасів оформляється розробкою номенклатури-цінника, тобто систематизованим переліком матеріалів, що використовується підприємством, у якому кожному найменуванню, розміру і сорту присвоюється номенклатурний номер (шифр), а також вказуються одиниця виміру і ціна.
Оцінка запасів. Важливе значення для правильного обліку має також порядок оцінки запасів. Згідно з Положенням 9 придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Первинною вартістю запасів, які прибрані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:
" суми, які сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю),
" суми, які сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші послуги у зв'язку з пошуком та придбанням запасів;
" суми ввізного мита;
" суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів .
Оцінка вибуття запасів. У разі відпуску матеріалів у виробництво, продажу або іншому вибутті згідно з Положенням (стандартом) 9 оцінка їх здійснюється по одному з таких методів:
- ідентифікованій собівартості одиниці запасів;
- середньозваженій собівартості;
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

 
 

Цікаве

Загрузка...