WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

обліку, а й одним із найважливіших джерел інформації для управління.
Поділ господарських операцій на типи має теоретичне і практичне значення, яке треба враховувати в процесі затвердження форми балансу, визначення його будови та змісту, використання для оцінки фінансового стану й платоспроможності підприємства.
Перший тип господарських операцій стосується тільки активу балансу. Операції цього типу вносять зміни у склад та розміщення необоротних і оборотних активів, витрати майбутніх періодів. При цьому валюта балансу не змінюється. У названих господарських операціях завжди певні статті балансу збільшуються, а інші, пов'язані з ними, - зменшуються.
Другий тип господарських операцій стосується тільки пасиву балансу, вносячи зміни в склад та розміщення власного капіталу й зобов'язань. При цьому валюта балансу не змінюється. До таких операцій належать: відображення суми ПДВ у рахунках підрядчиків і проектних організацій; відображення депонованої заробітної плати (у поточному бухгалтерському обліку зменшується заборгованість із заробітної плати і збільшується сума розрахунків із депонентами - у балансі це відбувається в межах однієї статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці"); збільшення статутного капіталу за рахунок збільшення номінальної вартості акцій; зменшення статутного капіталу зменшенням номінальної вартості акцій; відрахування до резервного капіталу (сума статті балансу "Резервний капітал" збільшується, а сума нерозподіленого прибутку зменшується за рахунок збільшення суми використаного у звітному періоді прибутку);
Третій тип господарських операцій впливає на актив і пасив балансу в сторону збільшення, тобто валюта балансу за активом і пасивом збільшується на рівновеликі суми.
Операції третього типу охоплюють різноманітні ситуації і процеси виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства і завжди перебувають у динаміці. Найбільш характерними операціями цього типу є: відображення фактичних витрат на спорудження й виготовлення основних засобів (збільшення сум за статтею "Незавершене будівництво" і за статтями поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці та зі страхування); придбання за плату виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів (збільшення суми за статтею "Запаси" і суми заборгованості постачальникам та підрядчикам); зарахування на поточний рахунок короткострокових позик банку (збільшення суми за статтею "Грошові кошти та їх еквіваленти" і за статтею "Короткострокові кредити банківтощо.
Четвертий тип господарських операцій впливає на актив і пасив балансу в бік зменшення, тобто валюта балансу одночасно зменшується на рівновеликі суми і за активом, і за пасивом. Найхарактернішими з них є: видача з каси заробітної плати працівникам (зменшується сума за статтею "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" пасиву балансу і сума за статтею "Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" актив балансу), перерахування з розрахункового рахунка постачальникам на погашення заборгованості (зменшується сума за статтею "Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" і сума за статтею "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги"); перерахування з розрахункового рахунка податку на прибуток (зменшується сума за статтею "Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" і сума за статтями "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом ").
2. Визначити вимірники, що застосовуються в обліку.
Оскільки господарська діяльність підприємства дуже різноманітна по своєму характеру і змісту, тому для відображення її процесів необхідні різні вимірники при допомозі всі господарські процеси отримали кількісну і якісну характеристики. Для відображення Г.Д.П. використовують такі види вимірників:
натуральні
трудові
грошовий.
Натуральні вимірники служать для одержання інформації про господарські засоби і процеси у натуральному виразі. Їх використовують для обліку матеріальних цінностей, готової продукції, основних засобів тощо.
Обліковані об'єкти залежно від їх фізичних властивостей вимірюють лічбою (кількість одиниць), мірою ваги (кг, ц, т), мірою довжини (см, м), мірою об'єму (л, м3) та інші.
Трудові вимірники використовують для визначення кількості затраченої праці, вони виражають кількість затраченого часу в днях, годинах, хвилинах, змінах (людинодні, людиногодини).
Трудові вимірники на відміну від натуральних можуть певною мірою узагальнювати і порівнювати між собою різнорідні величини, проте повним узагальнювальним вимірником бути не може.
Грошовий вимірник є узагальнюючим і служить для відображення господарських засобів в різних матеріальних цінностей і операцій в єдиному показнику грошових одиницях, гривнях, копійках.
Грошовий вимірник часто використовують поряд з натуральними і трудовими. 3. Дати визначення предмету бух обліку, та його об'єктів
Предмет бух обліку - це кругообіг засобів господарства, господарські процеси та результати діяльності.
Об'єкти бух обліку є дуже різноманітні. Це цілий комплекс процесів і операцій пов'язаних з господарською діяльністю підприємства.
Об'єкти можна поділити на активи, зобов'язання і власний капітал.
Активи - це ресурси контрольовані підприємством, що виникли внаслідок минулих подій, використання яких очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
Зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, викличе зменшення ресурсів підприємства, що втілюють собі економічні вигоди.
Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
Активи підприємства класифікують за різними ознаками. Відповідно до П(с)БО №2, активи поділ. на: довгострокові і поточні.
Поточні активи - це ресурси, які належать підприємству і будуть перетворені на гроші чи використані іншим чином протягом року або нормального операційного циклу, якщо він коротший за 1 рік.
Інвестиції - це цінні папери, що не можуть бути продані протягом найближчого року.
Операційні матеріальні активи - це нерухомість, устаткування та інше, тобто - це довгострокові активи використовувані в процесі госп. діяльності і які, як правило, амортизуються.
Нематеріальні активи - це довгострокові активи, в яких відсутня фізична субстанція, але які мають вартість.
Інші активи - це активи не включені в жодну з попередніх груп.
Активи класифікують за їх функціями:
1 засоби виробництва, до яких належать засоби праці, які в БО представлені виробничими запасами та незавершеним виробництвом.
2 засоби обігу, серед яких розрізняються грошові кошти,предмет обігу, кошти в розрахунках. 5. Описати будову бухгалтерського балансу та надати характеристику його частинам.
Для оперативного управління підприємством необхідно мати точні дані про стан і наявність господарських засобів підприємства та за рахунок яких джерел ці засоби надходять на підприємство. Такі дані отримують при складанні бухгалтерського балансу. Бухгалтерський баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал в узагальненому вартісному вимірнику.

 
 

Цікаве

Загрузка...