WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

визначена. У той же час не визнаються доходами надходження від інших осіб:
o сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; - сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим договором;o сума попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг;o сума задатку під заставу або на погашення позики, якщо це передбачене відповідним договором;надходження від первинного розміщення цінних паперів; сума авансу в рахунок оплати продукції(товарів, робіт, послуг);Інші надходження, що належать іншим особам.
Указані вище надходження збільшують активи підприємства, але не призводять до збільшення власного капіталу і тому не вважаються доходом. За кожним видом діяльності дохід визнається як збільшення економічних вигод, які отримані чи підлягають отриманню в результаті реалізації товарів, продукції, послуг, інших активів, а також у результаті використання активів підприємства іншими сторонами (у вигляді процентів, дивідендів, роялті)
Витратами звітного періоду визнаються зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо повязати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були понесені.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідальними звітними періодами. Не визнаються втратами звітного періоду;
o платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента: - попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; - інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не призводять до імені зменшення власного капіталу;o витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень бухобліку.
Витрати класифікуються в бухгалтерському обліку залежно віл характеру та видів діяльності. Для обліку витрат можна застосовувати три варіанти. Перший варіант ведення бухгалтерського обліку передбачає застосування для обліку витрат звітного періоду лише рахунків класу 9. Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" застосовуються для узагальнення інформації про витрати звичайної діяльності та витрати на запобігання надзвичайних подій і ліквідацію їх наслідків. Структура рахунків класу 9 збігається з вимогами до визнання складу й оцінки витрат, викладених у П(С)БО 16. За дебетом рахунків класу 9 відображаються суми витрат, а за кредитом - списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 "Фінансові результати. № __29_ Описати порядок визначення та відображення в обліку фінансових результатів.
Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 79 "Фінансові результати".Рахунок 79 "Фінансові результати" - тимчасовий (транзитний), результатний, має ознаки пасивного рахунку. По кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" на підставі довідок та розрахунків бухгалтерії відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдорахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
Бухгалтерський облік фінансових результатів ведеться щодо результатів від кожного виду діяльності, для яких відкривається відповідний субрахунок. Рахунок 79 "Фінансові результати"має субрахунки:
791 "Результат основної діяльності" 792 "Результат фінансових операцій" 793 "Результат іншої звичайної діяльності" 794 "Результат надзвичайних подій".
По кредиту субрахунку 791 "Результат основної діяльності" відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід"), а по дебету субрахунку відображається сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації"', 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності").
Аналітичний облік фінансових результатів ведеться за їх характером, видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямками, визначеними підприємством самостійно.
Первинними документами при відображенні накопичення фінансових результатів різних видів діяльності та віднесення до складу нерозподіленого прибутку (збитку) є довідки та розрахунки бухгалтерії. При складанні квартальних звітів порівнюються обороти по дебету та кредиту рахунку 79 "Фінансові результати", і якщо кредитовий оборот по рахунку 79 "Фінансові результати" буде більше дебетового обороту цього ж рахунку, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток поточного року. Якщо дебетовий оборот по рахунку 79 "Фінансові результати" більше кредитового обороту даного рахунку, то підприємство здійснило більше витрат, ніж мало доходу. Дані по рахунку 79 на підставі облікових регістрів відображаються в Головній книзі та у Звіті про фінансові результати.
Залишений нерозподілений за звітний рік прибуток (або непокритий поточними доходами збиток) перераховують на рахунок 44"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
По кредиту рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, по дебету - збитки та використання прибутку.
1 № 30 Визначити порядок подання та складання бухгалтерської звітності.
Звітність підприємства (господарюючого суб'єкта ) - це система взаємозв'язаних економічних показників, що характеризують діяльність підприємства за певний звітний період (місяць, квартал, рік) та його фінансовий і майновий стан на конкретну дату.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Крім того, у складі річного звіту подають спеціалізовані форми звіту, встановленні міністерствами і відомствами, для відображення галузевих особливостей діяльності підприємств. До складу річного бухгалтерського звіту включають також пояснювальну записку і аудиторський висновок, коли відповідно до законодавства бухгалтерська звітність підлягає аудиту.
Бухгалтерська звітність має бути зрозумілою для всіх учасників підприємства. Якісними ознаками звітної інформації, насамперед, є повнота і достовірність (надійність), а також доречність її. Правдивість даних бухгалтерської звітності підтверджується обліковими регістрами, складеними на підставі первинних документів, які суцільно і безперервно відображають господарські операції підприємства, та даними Головної книги. На підставі останньої складають баланс підприємства (форма №1) і решту звітних форм.

 
 

Цікаве

Загрузка...