WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

додатковий вкладений капітал;ІДК - інший додатковий капітал; НП(НЗ) - нерозподілений прибуток (непокритий збиток); НК - неоплачений капітал;ВК - вилучений капітал. 26. Визначити порядок бух. Відображення обліку товарів.
Товарами є матеріальні цінності, які придбані і утримуються підприємством з метою подальшого продажу. Товаром назив. річ, яка призначена для продажу або обміну на інші цінності. З товарів формуються запаси торгівельних підприємств. Товаром можуть бути як продукти фізичної так і розумової праці. Одиницею бух обліку товарів їх найменування або однорідна група.
Для обліку товарів в плані рахунків застосовується р-к 28 "Товари". Він є балансовий активний, призначений для обліку господарських засобів. По ДТ відображають надходження товарів, по КТ - списання, вибуття. Сальдо показує залишок товарів.
До р-ку 28 відкривають такі субрахунки: 281 - "Товари на складі", 282 - "Товари в торгівлі", 283 - "Товари на комісії", 284 - "Тара під товарами", 285 - "Торгова націнка".
Не продовольчі товари повинні супроводжуватись такими документами: товаро-транспортними накладними, свідоцтвом про якість товару, сертифікатом відповідності державній системі сертифікації. На всі прод. товари супроводжується товаро-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти та документи, що затверджують відповідність якості товару вимогам нормативних документів. Для отриманих товарів сертифікати викладені на укр.. чи рос. мовах та завірені печаткою постачальника.
В оптовій торгівлі аналітичний облік товарів ведеться тільки у вартісному виразі в розрізі матеріально-відповідальних осіб і великих груп товарів. Аналітичний облік реалізації товарів в роздріб ведеться за місцями їх продажу.
№ __27_ Надати характеристику операціям по короткостроковому і довгостроковому кредитуванню.
Підприємства у сучасних умовах господарювання систематично залучають позикові кошти. З цією метою укладається кредитний договір між установою банку і підприємством, в якому визначаються об'єкти кредитування, умови одержання та погашення позик включаючи плановий розмір кредиту, процентні ставки плати за кредит, умови та розміри їх підвищення та зниження, розмір власних обігових коштів, що використовуються підприємством на формування матеріальних запасів і виробничих витрат, зобов'язання підприємства по заставі цінностей, що кредитуються, джерела погашення позики, терміни, на які вони надаються, та інші умови кредитування. Як правило, кредитний договір укладається на рік, але в окремих випадках він може бути укладений і на більш тривалий термін. У рамках договору установи банку і підприємства виступають як рівноправні партнери, котрі слідкують за додержанням умов кредитування. Якщо заборгованість прострочена більше ніж на 30 днів, то надання нових кредитів припиняється: при нестачі обігових коштів на підприємстві його кредитування може бути продовжено під гарантію вищої організації, підприємства-спонсора або ін. Підприємства при збитковій праці переводяться на особливий режим кредитування і розрахунків, при якому надані позики пред'являються до дострокового стягнення і подальше кредитування підприємства припиняється,
За рахунок кредиту, при відсутності грошових коштів на рахунках в банках, оплачуються матеріальні цінності, що надійшли від постачальників, товари, послуги, відкриваються акредитиви та лімітовані чекові книжки для розрахунків за кредитовані цінності та послуги. Виплата кредиту здійснюється установою банку шляхом перерахування грошових коштів з рахунків в банках підприємства на рахунок банку. Кредити, що їх можуть отримати підприємства, класифікують за такими ознаками:
o за кредиторами; за формами та видами; за метою використання; за терміном надання; за забезпеченням; за порядкомнадання.
Для обліку розрахунків у національній та іноземній валютах за кредитами банків, термін повернення яких не перевищує 12 місяців з дати балансу, і за позиками, термін погашення яких минув, застосовується рахунок 60 "Короткострокові позики". Важливо зазначити, що для підприємств, в яких звичайний операційний цикл більше року, на рахунку 60 також будуть відображатися кредити банків, термін повернення яких перевищуватиме 12 місяців, починаючи з дати балансу, але при цьому такі кредити будуть погашені протягом одного операційного циклу підприємства. За кредитом рахунку 60 відображаються суми одержаних кредитів (позик) за дебетом - погашення заборгованості за ними та переведення до довгострокових зобов"язань у разі відстрочення кредитів
Зобов'язання - це борги (заборгованість) підприємства, які виникають внаслідок придбання товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування.
Довгострокові зобов'язання - зобов'язання, на яке нараховуються відсотки і яке підлягає погашенню протягом 12 місяців від дати балансу.
До довгострокових зобов'язань підприємства належать:
- Довгострокові кредити банків;
- Довгострокові фінансові зобов'язання;
- Інші довгострокові зобов'язання;
Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами, що не є поточними зобов'язаннями, ведеться на р-ку 50 - "довгострокові позики". За кредитом відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення їх до складу короткострокових позик, за дебетом - погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.
Аналітичний облік довгострокових позик ведеться за позикодавцями у розрізі кожного кредиту окремо та строками погашення кредиту.
№ 28___ Охарактеризувати облік доходів та витрат діяльності"
Методологічні засади формування, оцінювання і визнання у б/о інформації про доходи та фінансові результати діяльності, а також порядок їх розкриття у фінансовій звітності визначають П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". Порядок формування в обліку інформації про витрати визначає Положення бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
Принцип нарахування передбачає відображення результатів господарських операцій у тому звітному періоді, коли відбувається господарська операція, не враховуючи моменту отримання чи сплати грошових коштів, оскільки не завжди оплата грошових коштів збігається по звітних періодах з моментом здійснення господарської операції. Принцип нарахування застосовується в поєднанні з принципом відповідності, який полягає у порівнянні доходів і витрат звітного періоду, тобто витрати, понесені для отримання доходу повинні бути погоджені із цим доходом.
Доходи від господарської діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності за видами діяльності. Це дає можливість визнавати дохід, ураховуючи особливість і сутність кожної операції, і забезпечує підставу для подальшого аналізу діяльності підприємства і контролю за нею, для прийняття управлінських рішень. Склад доходів, які відносяться до кожної групи, установлено П(с)БО 3. За кожним видом діяльності дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що приводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бузи достовірно

 
 

Цікаве

Загрузка...