WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використання об'єкта основних засобів. У бухгалтерському обліку нараховану суму амортизації основних засобів відображають кожного місяця у складі витрат виробництва за кореспонденцією рахунків Дт 23, 91, 93, 94 - Кт 13. при списанні нарахованих сум зносу у випадку вибуття об'єктів основних засобів складають проводку Дт 13 - Кт 10.
24. Описати суть облікового відображення операцій з інвестиціями.
Методологічні засади формування в бохобліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(с)БО № 12 "Фінансові інвестиції.
Фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора.
Дофінансових інвестицій відносяться інвестиції в:
o облігації;
o депозитні сертифікати;
o казначейські зобовязання;
o інші пінні напери:
o капітал інших підприємств.
Поточні фінансові інвестиції - не інвестиції на срок, що не
перевищує одного року, та які можуть бути вільно реалізовані в будь-якиймомент.
Бухоблік облік наявності та руху і інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі сертифікатів, ведеться на рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції". За дебетом рахунка 35 "Поточні фінансові інвестції відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом - зменшення їх вартості та вибуття.
Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" має такі субрахунки
351 - "Еквіваленти грошових коштів"
352 - "Інші поточні фінансові інвестиції"
Аналітичний облік ведеться ія видами фінансових інвестицій із забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на території України, так і за кордоном.
Поточні фінансові інвестиції, Згідно з П(с)БО 12 "Фінансові інвестиції, первісно оцінюються та відображаються в обліку та собівартістю Собівартість включає ціну придбання та всі додаткові витрати які були понесені при придбанні фінансової інвестиції, а саме: комісійні винагороди, гонорари, мито, податки, банківські збори та інше.
Згідно з П(с)БО 12 фінансові інвестиції відображаються в балансі у складі оборотних активів за справедливою вартістю. Оцінка, облік фінансових інвестицій ведеться за кожною фінансовою інвестицією.
Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу відображається відповідно у складі статті "Інші доходи" або "Інші витрати".
Довгострокові фінансові інвестиції - це інвестиції, які не є поточними, тобто, які не можуть бути реалізовані в будь-який момент.
Розрізняють довгострокові фінансові інвестиції, що надають право власності (інвестиції в акції інших підприємств, внески до статутного капіталу) та інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення (боргові цінні папери, довгострокові векселі, інше).
Для обліку довгострокових інвестицій використовується рахунок 14 "Довгострокові фінансовіі інвестиції". Рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.
Згідно з П(с)БО 12 'Фінансові інвестиції" довгострокові інвестиції, що надають право власності, первісне оцінюють та відображають в обліку за собівартістю. Собівартість - це вартість придбання акцій плюс усі витрати, пов'язані з їх придбанням комісійні винагороди, гонорари, мито, податки тощо.
№ __25_ Охарактеризувати облік власного капіталу.
Капітал є залишковою частиною в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'язань. Власний капітал підприємства можна згрупувати за різними ознаками:
- джерелами утворення;- формою;- рівнем відповідальності;- складовими.
Серед джерел утворення власного капіталу виділяють внескивласників підприємства у вигляді грошових коштів та інших активів і нагромадження суми нерозподіленого прибутку, що залишається на підприємстві. Також існують інші джерела. Так, збільшення власного капіталу може мати місце при до оцінці необоротних активів, їх безкоштовному надходженні тощо. За формами існування власний капітал представлений інвестованим і дарчим капіталом та нерозподіленим прибутком. Найчастіше капітал поділяють на дві частини:
- внесений, або оплачений капітал;
- нагромаджений капітал, або нерозподілений прибуток.
Рівень відповідальності, закріплений за статутним та додатковим капіталом, різний. Статутний капітал, розмір якого визначений в установчих документах та зареєстрований у державному реєстрі господарюючих одиниць, забезпечує регулювання відносин власності і управління підприємством. Незареєстрований (додатковий) капітал - це інші види капіталу, розмір яких не підлягає реєстрації та регламентації на відміну від зареєстрованого капіталу, який не може бути меншим від встановленої законодавством суми.
Серед видів (складових) власного капіталу домінуючим є статутний капітал. (р-к 40) Саме це підкреслено в П(С)БО 2 "Баланс", за яким статутний капітал - зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.
Наступна складова власного капіталу - неоплачений капітал (р-к 46). За П(С)БО 2 "Баланс" ним визнається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Внесення активів зменшує величину неоплаченого капіталу, зводячи її до нуля.
Одним із видів власного капіталу акціонерного товариства є вилучений капітал (р-к 45) - фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. У деяких підприємствах статутний капітал може бути представленим пайовим капіталом (р-к 41) - сумою пайових внесків членів спілок та інших підприємств, передбаченою установчими документами. Категорія пайового капіталу використовується кредитними спілками, колективними підприємствами, підприємствами споживчої кооперації та іншими пайовиками, де частина власного капіталу підприємства формується у вигляді пайових внесків.
Додатковий капітал (р-к 42) найбільш широко представлений окремими його видами (складовими) щодо власного капіталу акціонерного товариства. Сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість (емісійний доход), кваліфікується як додатковий вкладений капітал. Інший додатковий капітал - це сума до оцінки необоротних активів, вартість активів, безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.
Окремим елементом власного капіталу є резервний капітал (р-к 43). Він втілює суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства чи засновницьких документів. У П(С)БО 2 "Баланс" підкреслюється, що резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Отже, розмір власного капіталу визначається як алгебраїчний підсумок його видів (складових):ВК = СК + ПК + ДК + ІДК + НП (-НЗ) - НК - ВК,
де: ВК - власний капітал;СК - статутний капітал;ПК - пайовий капітал;ДК -

 
 

Цікаве

Загрузка...