WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

на підприємство внаслідок: купівлі у інших підприємств, внеску до статутного капіталу засновників підприємства, обміну на інший актив, безоплатного одержання. Надходження на підприємство основних засобів оформляється такими первинними документами:
o актом прийому-передачі внутрішнього переміщення основних засобів;форма 03-1)
Даний акт застосовується для оформлення операцій по зарахуванню об'єктів до складу основних засобів і для обліку введення їх в експлуатацію. Його заповнюють також у випадках передачі основних засобів іншим підприємствам. Оформляється він в одному примірнику, підписується керівником та головним бухгалтером і разом з технічною документацією передається в бухгалтерію.
o актом здачі вілдремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (форма 03-2), підписується відповідним представником відділу чи організації, що проводила ремонт та передається в бухгалтерію.
У бухгалтерії на кожен об'єкт основних засобів відкривається "інвентарна картка обліку основних засобів" (форма 03-6) - регістр аналітичного обліку, яка заповнюється на пфідставі форми 03-1, технічної та іншої документації. В інвентаризаційній картці записуються якісні і кількісні характеристики основних засобів 9назва підприємства, місце знаходження об'єкту основних засобів, рахунок, субрахунок, код аналітичного рахунку, первісна вартість, норма амортизації, рік випуску, сума зносу, номер технічного паспорту, дата виготовлення) і записи про всі зміни, що відбулися з об'єктом основних засобів за час експлуатації. Всі інветаризаційні картки повинні бути зареєстровані у описі інвентаризаційних карток (форма 03-7).
Для пооб'єктного зарахування на баланс підприємства 03 зараховуються за первісною вартістю і відображаються по дебету рахунка 10. Якщо даний об'єкт основних засобів не потребує монтажу і водиться в експлуатацію відразу ж після надходження на підприємство в даному випадку Дт 10 Кт 63.
Якщо об'єкт основних засобів не відповідає вимогам тоді на обліку надходження основних засобів використовують рахунок 15 "Капітальні інвестиції".Практично в усіх випадках витрати на придбання або виготовлення основних засобів накопичуються по Дт 15 рахунка і при введенні даного об'єкта в експлуатацію,капітальні інвестиції списуються на Дт рахунка 15 тобто Дт10 Кт 15. Внески основних засобів до статутного капіталу: відображаються по Дт 46 Кт40, Дт10 Кт46.
Основні засоби вибувають з підприємства, з виробництва з таких причин:
1)продажу;2)ліквідації;3)безплатна передача;4)обмін на інший;
5)внеску до статутного капіталу та інше.
Якщо продаємо об"єкт, то отримаємо дохід, маємо розрахунки з покупцем, а також маємо якісь витрати, які зв"язані з продажею і тому після оформлення акту на списання ф.ОЗ -3 бухгалтерія складає проводки:
1) на суму продажі основних засобів покупців по договірній вартості
Дт рах. 361 "Розрахунки з вітчизняним покупцем" -Кт рах. 742 "Дохід від реалізації необоротних акцизів"
2) на суму ПДВ
Дт рах. 742-Кт рах. 641 "Розрахунки за податками"
3) списано знос по реалізованих основних засобах
Дт рах. 13 "Знос необоротних активів"- Кт рах. 10 "Основні засоби"
4) на собівартість реалізованих основних засобів
Дт рах. 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" - Кт рах 10
5)т на суму витрат пов"язаний з основними засобами
Дт трах. 972 - Кт рах 311, 30, 66, 65
Ліквідація основних засобів може бути частковою або повною. Залишкова вартість об"єкту, яка ліквідовує витрати, які зв"язані з зарплатою, матеріали відображаються в обліку по рахунку 976 "Списання необоротних активів". Але якщо при продажі цього не має, то при ліквідації ми ще можемо одержати матеріали, цінності, а це обліковується як дохід. При безплатній передачі основних засобів іншому підприємцю дохід = 0, а залишкова вартість відображається по дебету рахунку 976. № __23_ Дати визначення амортизації (зносу) необоротних активів та методів їх нарахування..
Амортизацію (знос) основних засобів обліковують відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби". Амортизація - це систематичний розподіл амортизованої суми активу протягом терміну його корисної експлуатації. У податковому обліку амортизація основних засобів - поступове віднесення витрат на їх придбання,виготовлення або поліпшення на зменшення скоригованого прибутку платника податку.
За економічним змістом амортизація - резервування коштів, необхідних для заміни основних засобів, які вибувають внаслідок їхнього зносу. Таке резервування відбувається шляхом щомісячного включення у витрати виробництва частини вартості основних засобів, яку вони переносять на новостворений продукт.
Знос - це втрата основними засобами своїх початкових властивостей внаслідок експлуатації чи зберігання, у результаті чого вони руйнуються і стають непридатними для подальшоговикористання. В той же час основні засоби старіють морально. Оскільки науково-технічний прогрес зумовлює випуск більш досконалих машин і механізмів, інших об'єктів основних засобів. Тому, поряд із фізичним, розрізняють також моральний знос основних засобів. Але, оскільки їх визначити у сумарному виразі важко, у бухгалтерському обліку вважають суму зносу (фізичного і морального) рівною нарахованій амортизації.
П(с)БО 7 "Основні засоби" визначає п"ять методів, які дозволяється використовувати при нарахуванні амортизації:
1.)Прямолінійний метод.
Згідно з цим методом, річна норма амортизації залежить тільки від терміну служби об"єкта, а сума амортизації з року в рік не змінюється. Цей метод полягає в тому, що річна сума амортизаці визначається діленням вартості, що амортизується на очікуваний період часу використання об"єкта основних засобів.
2.)Метод зменшення залишкової вартості.
Це метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об"єкта основних засобів на початок звітного періоду, або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації, та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (%) обчислюється як різниця між одиницею та результату кореня ступеня кількості років корисного використання об"єкта, з результату відділення ліквідаційної вартості об"єкта на його первісну вартість.
3.)Метод прискореного зменшення залишкової вартості.
Це метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об"єкта на початок звітного року, або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації, та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об"єкта, і подвоюється.
4.)Кумулятивний метод.
Це метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об"єкта основних засобів, на суму кількості років його корисного використання.
5.)Виробничий метод.
Це метод, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробнича ставка амортизації.
Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується на загальний обсяг

 
 

Цікаве

Загрузка...