WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Блок-схеми та таблиці з оплати праці - Реферат

Блок-схеми та таблиці з оплати праці - Реферат

Особливості побудови соціального захисту населення в:
адміністративно-розподільчій економіці ринковій економіці
За економічною основою
державна власність є домінуючою досягнуто поєднання різних форм власності, що взаємодіють між собою
За участю у виробництві
участь громадян у суспільному виробництві є обов'язковою, гарантується та контролюється державою участь у виробництві державою не гарантується
за джерелом доходів
основне джерело доходів працездатних це оплата за найм робочої сили джерела доходів є різними: оплата найму робочої сили, капітал, рента, проценти
За формую надання
система включає багато елементів, що носять нетоварний характер для споживачів - дотації на ціни, безплатне медичне обслуговування, пільги, вартість яких не завжди обраховується система виходить з товарної природи всіх соціальних пільг, передбачає їх вартісну оцінку і оплату
За масштабами охоплення
система носить загальний, слабо диференційований характер система передбачає диференціацію рівня соціального захисту в залежності від змісту потреб, рівня і джерел доходів
За характером одержання
поєднання індивідуальних та колективних, грошових та натуральних форм переважно індивідуальні, грошові форми
За формуванням інфраструктури
інфраструктура створюється і утримується як за рахунок держави, так і за рахунок витрат підприємства інфраструктура створюється і утримується переважно за рахунок оплати соціальних послуг, частково за рахунок благодійної діяльності та муніципальних коштів
За відповідністю характеру процесу відтворення
зорієнтована на вимоги зорієнтована на вимоги інтенсивного
екстенсивного розвитку розвитку
Основний недолік
відсутність взаємозв'язку з інтенсивністю та результатами праці, зрівнялівка нестабільність існування, невпевненість у перспективах
Блок-схеми та таблиці з оплати праці
Таблиця
ТИПОВА ТАРИФНА СІТКА РОБІТНИКІВ РІЗНОГАЛУЗЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
Показник Тарифні розряди
1 2 3 4 5 6 7 8
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,088 1,204 1,350 1,531 1,800 1,892 2,0
Зростання тарифних коефіцієнтів:
* абсолютне 0,088 0,116 0,146 0,181 0,269 0,092 0,108
* відносне, % 8,8 10,7 12,1 13,4 17,6 5,1 5,7
?
?
Таблиця
Класифікація доплат до заробітної плати, що існують у певних сферах діяльності
Група доплат Перелік можливих доплат
o Перша: доплати, що мають водночас стимулюючий і ком-пенсуючий характер o За суміщення професій (посад)
o За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт
o На період освоєння нових норм трудових витрат
o Бригадирам з робітників, яких не звільнено від основ-ної роботи
o За ведення діловодства та бухгалтерського обліку
o За обслуговування обчислювальної техніки
o Друга: доплати компенсаційного характеру за умови праці, що відхиля-ються від нормаль-них o За роботу у важких, шкідливих та особливо важких і шкідливих умовах
o За інтенсивність праці
o За роботу в нічний час
o За перевезення небезпечних вантажів
o Третя: доплати, зв'язані з особливим характером ви-конуваних робіт (сезонністю, відда-леністю, невизначе-ністю об'єкта праці тощо) o За роботу у вихідні дні, що с робочими за графіком
o За багатозмінний режим роботи
o Водіям, які працюють на автомобілях,за ненормований робочий день і роз'їзний характер прані
o За дні відпочинку (відгулу), що надаються за роботу понад нормальну тривалість робочого часу в разі вахтового методу організації робіт
o За роботу понад нормальну тривалість робочого часу в період масового приймання й закладання на зберігання сільськогосподарської продукції
o За роз'їзний характер праці
Таблиця
Загальновживані показники преміювання робітників основного виробництва
Напрями стимулювання Показники преміювання
o Поліпшення якості продукції (робіт, послуг) o Збільшення здавання продукції з першого подання
o Скорочення кількості випадків повернення неякіс-ної продукції, рекламацій
o Поліпшення гатунку (сортності) продукції
o Зниження браку, відсутність претензій з боку ВІК і споживачів
o Освоєння прогресивної технології та нової техніки o Скорочення термінів освоєння прогресивної тех-нології
o Підвищення коефіцієнта завантаження нового устаткування
o Зменшення витрат на експлуатацію нових машин
o Зниження ма-теріальних витрат
o Зменшення технологічних витрат проти норматив-ного рівня
o Зменшення відходів на одиницю продукції проти фактично досягнутого рівня
o Економія окремих видів матеріальних ресурсів (си-ровини, матеріалів, інструменту, енергії, запасних часині тощо)
o Зростання продуктивності праці o Збільшення виробітку продукції (надання послуг) у розрахунку на одного робі пінка
o Зниження трудомісткості одиниці продукції (послуг)
o Виконання обсягів робіт з меншою кількістю робітників
Таблиця
Показники та умови преміювання працівників основних функціональних відділів великого виробничого підприємства
Назва відділу Показники преміювання Умови преміювання
Відділ головного конструктора o Виконання плану підготовки виробництва та випуску нових виробів
o Виконання встановленого зав-дання з підвищення технічного рівня виробів
Відділ головного технолога o Виконання плану-графіка тех-нологічної підготовки вироб-ництва нових виробів
o Досягнення запланованого рівня продуктивності праці на підприємстві
Відділ головного механіка (енерге-тика) o Виконання плану-графіка пла-ново-запобіжного ремонту ус-таткування
o Брак претензій від виробничих підрозділів щодо технічного стану та якості ремонту устаткування o Головна умова: виконання планового (розрахункового) рівня прибутковості підприємства
Планово-економічний відділ o Якісна розробка та своєчасне доведення до структурних підроз-ділів планових завдань (техніко-економічних показників)
o Своєчасне оформлення договорів на поставку продукції
o Додаткова умова:
100-відсоткове ви-конання договірних зобов'язань щодо поставок продукції
Виробничо-диспетчерський відділ o Досягнення встановленою кое-фіцієнта ритмічності випуску продукції
o Дотримання нормативу неза-вершеного виробництва на під-приємстві в цілому
Відділ організації праці та заробітної плані o Виконання плану-графіка пе-регляду норм трудових витрат і нормування нових технологічних процесів
o Дотримання нормативу спів-відношення між зростанням се-редньої заробітної плати та про-дуктивності праці
Відділ (сектор) збуту продукції o Виконання плану-графіка від-вантаження готової продукції o Дотримання нормативу залишківготової продукції на складі
Рис. Концептуальні характеристики моделей мотивації трудової діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...