WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система рахунків бухгалтерського обліку. Їх зміст і класифікація - Реферат

Система рахунків бухгалтерського обліку. Їх зміст і класифікація - Реферат


Реферат на тему:
Система рахунків бухгалтерського обліку. Їх зміст і класифікація
Бухгалтерські рахунки, їх побудова
Бухгалтерський баланс не пристосований для поточного відображення господарських операцій. Тому для цього застосовують рахунки бухгалтерського обліку - спосіб групування господарських операцій за економічно однорідними ознаками з метою систематичного контролю за наявністю та зміною засобів і їх джерел у процесі господарської діяльності.
За формою бухгалтерський рахунок - це таблиця, лівий бік якої називається "дебет" (від лат. debet - він винен), правий - "кредит" (від лат. credit - він вірить):
Відкрити рахунок означає вписати в нього початковий залишок, який називається "сальдо". Його записують з того боку рахунка, де цей об'єкт відображається в балансі. У рахунках, призначених для обліку засобів, сальдо записують з лівого боку, а в рахунках, які відображають облік джерел, - з правого.
Сальдо (с-до) - різниця між підсумками залишків за дебетом і кредитом рахунків з урахуванням змін на рахунку на кінець звітного періоду.
Наприклад, на 1 січня 2000 р. залишок за балансом у рахунку "Поточні рахунки в національній валюті" становив 500000 грн, і цього ж дня було здійснено такі господарські операції:
1) надійшло на поточний рахунок у національній валюті за реалізацію продукції 150000 грн;
2) перераховано з поточного рахунка в національній валюті до державного бюджету 85000 грн.
Відтворимо стан і зміни коштів на поточному рахунку в національній валюті.
Підсумок залишків на дебеті та кредиті без підсумку початкового сальдо є оборотом за бухгалтерським рахунком. Підсумок за дебетом називається дебетовим оборотом, за кредитом - кредитовим оборотом.
Кожний рахунок має цифровий код, наприклад:
10 "Основні засоби"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках" і т. д.
Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Обороти й сальдо
Бухгалтерський баланс поділяють на дві частини (рис. 3.1):
o актив, де відображаються наявні господарські засоби;
o пасив, де відображаються джерела їх формування.
рис.1
Взаємозв'язок балансу і рахунків
Активні рахунки відкривають на основі активу статей балансу, пасивні - на основі пасиву.
В активних рахунках надходження засобів виробництва, коштів на підприємство відображається за дебетом, а вибуття - за кредитом. Сальдо за активними рахунками визначається за дебетом.
У пасивних рахунках збільшення джерел коштів відображається за кредитом, а зменшення - за дебетом. Сальдо за пасивними рахунками визначається за кредитом. Запишемо це схематично.
Сальдо на кінець звітного періоду визначається так:
o для активних рахунків
o для пасивних рахунків
o для активно-пасивних рахунків - на основі оборотної відомості.
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Рахунки бухгалтерського обліку класифікують за призначенням, структурою та економічним змістом (рис.2, 3).
Рис. 2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за їх призначенням і структурою
Рис.3.Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом
До основних належать рахунки обліку господарських коштів і джерел їх утворення, до операційних - рахунки обліку господарських процесів і фінансово-результатні, до регулювальних і додаткових - рахунки, що регулюють і доповнюють показники основних рахунків.
У групі рахунків обліку господарських коштів і джерел їх утворення об'єднано інвентарні, розрахункові, капіталу та грошові, тобто рахунки класів "Необоротні активи", "Запаси", "Кошти", "Розрахунки" та "Інші активи".
Рахунки, на яких обліковують предмети та знаряддя праці (основні засоби, матеріали, інвентар тощо), називають інвентарними, а ті, на яких обліковують грошові кошти підприємства в касі, на розрахунковому рахунку в банку тощо, - грошовими. Рахунки, на яких обліковують розрахунки з різними контрагентами та фізичними особами, називають розрахунковими, а ті, на яких обліковують інвестиційний і статутний капітал та спеціальні кошти, - власного капіталу та забезпечення зобов'язань.
До рахунків обліку господарських процесів належать збирально-розподільчі, калькуляційні та операційно-результатні.
Збирально-розподільчими називають рахунки, на яких за певний період відображають економічно однорідні витрати (на заробітну плату, обслуговування виробництва) для розподілу їх між об'єктами калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). До збирально-розпо дільчих належать такожрахунки "Витрати майбутніх періодів", "Резерв сумнівних боргів" та ін. Калькуляційними називають рахунки, на яких обчислюють собівартість продукції (робіт, послуг), а операційно-результатними - ті, на яких обліковують процес реалізації продукції (робіт, послуг) і виявляють результати від реалізації (собівартість реалізації).
До фінансово-результатних належать рахунки, на яких обліковують фінансові результати господарської діяльності підприємства (фінансові результати, нерозподілені прибутки).
Рахунки, призначені для коригування показників основних рахунків і окремих статей балансу, називають регулювальними (їх поділяють на контрарні та додаткові). Основні рахунки коригують відніманням підсумку контрарного рахунка від підсумку основного рахунка.
Контрарні рахунки застосовують для регулювання підсумків активних і пасивних основних рахунків, тому їх називають відповідно контрактивними та контрпасивними. Регулювальні рахунки під час складання балансу наводять у рядках після основного рахунка і не
включають до валюти балансу. До регулювальних рахунків належать також додаткові, які коригують сальдо основних рахунків. Додаткові рахунки

 
 

Цікаве

Загрузка...