WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Предмет бухгалтерського обліку - Реферат

Предмет бухгалтерського обліку - Реферат

порушення платіжної дисципліни та інших недоліків, які впливають на достовірність визначення фінансових результатів діяльності підприємства, принцип відповідності порушується.
Принцип облікової політики передбачає застосування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності протягом тривалого часу (як правило, звітного року) обраних методів визначення доходів, нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, зношування малоцінних і швидкозношуваних предметів, створення резервів, обліку та калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) тощо.
Принцип реалізації ґрунтується на визначенні в бухгалтерському обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) після виконання договірних зобов'язань і вручення рахунків клієнтам. Згідно з цим принципом моментом реалізації та визначення доходів від неї є момент відвантаження продукції (здавання робіт, послуг) і переходу права власності на неї до замовника, покупця.
Принцип періодизації обліку передбачає поділ безперервної господарської діяльності підприємства на звітні періоди (наприклад, місяць, квартал) для виявлення результатів цієї діяльності за певні проміжки (періоди) часу. Періодизація обліку впродовж календарного року необхідна для контролю розрахунків із бюджетом, тобто правильності та своєчасності нарахування та повноти сплати податків за певний період. Крім того, періодизація обліку дає змогу підготувати оперативнуінформацію для фінансового менеджменту, маркетингової діяльності та інших потреб управління підприємством.
Отже, основні принципи бухгалтерського обліку взаємопов'язані; вони забезпечують виконання в мікроекономічному середовищі його функцій - інформаційних, контрольних і загальноекономічних.
Предмет бухгалтерського обліку. Групування засобів підприємства та джерела їх утворення
Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення, тобто виробництво, розподіл, обіг і споживання, зокрема вивчення стану й використання коштів підприємства у процесі господарської діяльності.
Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має певне майно - господарські засоби (будівлі, споруди, матеріальні ресурси, устаткування), які утворюються за рахунок певних джерел (прибутку, позичених коштів, вкладень засновників).
Процес виробництва (створення) суспільного продукту здійснюється в межах виробничої сфери. У бухгалтерському обліку відображуються матеріали, трудові та фінансові затрати на його виробництво.
Створений у процесі виробництва суспільний продукт підлягає розподілу. Одна його частина йде на відтворення предметів і засобів праці (основних), друга - на оплату праці робітників і службовців, на створення загальнодержавних фондів споживання (пенсійного та ін.).
Для забезпечення безперервності процесу виробництва створений суспільний продукт підлягає обміну (реалізації). У процесі реалізації суспільного продукту виникають витрати, пов'язані з його транспортуванням, зберіганням та реалізацією.
Зі сфери товарного обігу суспільний продукт надходить у сферу споживання. Виробниче споживання - це використання частини суспільного продукту у вигляді засобів виробництва. Невиробниче споживання здійснюється у ланках невиробничої сфери (оборони, культури та ін.).
Отже, предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби за їх складом і розміщенням, джерела утворення та їх цільове призначення, господарські процеси, що відображаються в результаті виробництва продукції, витрати й результати господарської діяльності підприємства.
Для управління діяльністю підприємства необхідно знати, які господарські засоби воно має, де вони розміщені і за рахунок яких джерел утворені.
Господарські засоби і кошти групують за двома ознаками:
o складом і розміщенням;
o джерелами формування і цільовим призначенням.
За складом і розміщенням господарські засоби та кошти поділяють на такі складові:
1) необоротні активи:
o нематеріальні активи;
o незавершене будівництво;
o основні засоби;
o довгострокові фінансові інвестиції;
o довгострокова дебіторська заборгованість;
o відстрочені податкові активи;
o інші;
2) оборотні активи:
o запаси (виробничі; тварини на вирощуванні та відгодівлі; незавершене будівництво; готова продукція; товари);
o одержані векселі;
o дебіторська заборгованість;
o поточні фінансові інвестиції;
o грошові кошти та їх еквіваленти;
o інші;
3) витрати майбутніх періодів.
Виокремлюють такі джерела формування господарських засобів і коштів:
1) власний капітал:
o статутний;
o пайовий;
o додатковий;
o резервний;
o незароблений прибуток;
o неоплачений вилучений капітал;
2) забезпечення наступних витрат і платежів:
o персоналу;
o інше забезпечення цільового фінансування;
3) довгострокові зобов'язання:
o довгострокові кредити банків;
o інші довгострокові зобов'язання;
o відстрочені податкові зобов'язання;
4) поточні зобов'язання:
o короткострокові кредити банків;
o поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;
o видані векселі;
o кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
o поточні зобов'язання за розрахунками;
5) доходи майбутніх періодів.
Список використаної літератури
1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку. - К, 2000.
2. Горелкин В. Г., Головко Т. В., Аксимова А. Б. Первичная документация и ведение учетных регистров. - К.: Выща шк., 1992.
3. Грабова Н. В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М. В. Кужельного. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: АСК, 1998.
4. Завгородній В. П., Савченко В. Н. Бухгалтерський облік, контроль, аудит в умовах ринку. - К.: Бліц-інформ, 1995.
5. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Підруч. для вузів / М. С Пуш-кар, Г. П. Журавель, Ю. Я. Литвин, В. Т. Мельник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 1998.
6. Теорія бухгалтерського обліку / В. Б. Захожай, К. С. Базилевич, Г. Ф. Ше-пітко, С В. Присяжнюк. - К: Вид-во ЄУФІМБ, 1999.
7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різни-ми формами власності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: АСК, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...