WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація як складова частина облікової політики - Курсова робота

Інвентаризація як складова частина облікової політики - Курсова робота

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємство вступає у взаємовідносини з іноземними юридичними та фізичними особами у відповідності до мети своєї діяльності, користуючись при цьому повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, які надані діючим законодавством України.
На рис. 1.1 наведена організаційна структура ВАТ "Агротех".
Рис. 1.1 Організаційна структура ВАТ "Агротех"
В табл. 1.1 - 1.4 наведені основні економічні показники ВАТ "Агротех".
З табл. 1.1 бачимо, що валюта балансу в 2003 році в порівнянні з 2002 роком зменшилась на 77,40 тис грн., а в 2004 році в порівнянні з 2003 роком зменшення становить 59,40 тис. грн. Зменшення валюти балансу в 2003 році в порівнянні з 2004 р. Відбулось за рахунок значного зменшення грошових коштів (зменшились на 11,70 тис. грн.), а також зменшуються на 33,8 тис. грн. запаси. Дебіторська заборгованість в 2003 році в порівнянні з 2004 роком навпаки збільшується на 17,8 тис. грн. Тобто, як бачимо економічний стан підприємства за рік значно погіршився. В 2004 році в порівнянні з 2003 роком грошові кошти ще зменшуються на 0,8 тис. грн., але збільшуються запаси підприємства на 32,00 тис. грн. На 29,52 тис грн.. зменшується дебіторська, що свідчить про оплату покупцями за товар.
В 2003 році в порівнянні з 2002 роком на 499,70 тис. грн.. зменшується власний капітал, і відповідно збільшується на 422,30 тис. грн.. позиковий капітал, і на 397,60 тис. грн. довгострокове зобов'язання. Це є негативним явищем для підприємства, так як за цей період не збільшилась балансова вартість необоротних активів, а вартість запасів ще й зменшилась. Тобто підприємство використало позикові кошти не для свого розвитку. В 2004 році в порівнянні з 2003 роком власний капітал підприємства зменшився на 279,90 тис. грн., а позикові кошти та довгострокові зобов'язання продовжують збільшуватись відповідно на 397,60 тис. грн. та 522,90 тис. грн.
З табл. 1.2 видно, що в 2002 році власні обігові кошти становлять 219,70 тис. грн., в 2003-2004 рр. Власних обігових коштів підприємство не має. Питома вага власного оборотного капіталу в активах становить 17,45 %, це низьке значення показника, так як нормою вважається 30% від вартості активів. Коефіцієнт покриття матеріальних запасів на кінець періоду становить 4,95, це означає, що всі запаси куплені за рахунок власних обігових коштів. Коефіцієнт маневреності показує, що в 2002 році на 1 грн. ВОК припадає 7 коп. грошових коштів та їх еквівалентів. Коефіцієнт загальної ліквідності показує, що в 2002 році оборотні активи повністю покривають поточні зобов'язання.
Таблиця 1.1
Структура і динаміка активів підприємства та джерела його формування ВАТ "Агротех" за 2002-2004 роки
Назва показників Джерело інформації баланс: № рядків 2002 рік 2003 рік 2004 рік Абсолютне відхилення, тис. грн. Відхилення за структурою, %
сума, тис. грн.. питома вага, % сума
тис. грн.. питома вага, % сума
тис. грн.. питома вага, % 2003 року від 2002 року. 2004 року від 2003 року. 2003 року від 2002 року. 2004 року від 2003 року.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Необоротні активи 080 984,00 78,16 934,30 79.07 873.50 77.84 -49,70 -60,80 0,91 -1,23
1.1 Нематеріальні активи 010 - - - - - - - - - -
1.2 Незавершене будівни-цтво 020 196,20 15,58 196,20 16.60 196.20 17.49 - - 1,02 0,89
1.3 Основні засоби 030 787,80 62,57 738,10 62.47 677.30 60..35 -49,70 -60,80 -0,10 -2,12
1.4 Довгострокові фінанси-ві інвестиції 040-045 - - - - - - - - - -
1.5 Інші необоротні активи 050, 060, 070 - - - - - - - - - -
2. Оборотні активи 260 273,80 21,75 246,10 20.83 248.10 22.11 -27,70 2,00 -0,92 1,28
2.1 Товари 140 121.60 9.66 87.80 7.43 119.80 10.68 -33,80 32,00 -2,23 3,25
2.2 Дебіторська забор-гованість 150-120 137,40 10,91 155,20 13.13 125.70 11,.23 17,80 -29,50 2,22 -1,9
2.3 Грошові кошти та їх еквіваленти 220-240 14,80 1,18 3,10 0.26 2.3 0.20 -11,70 -0,80 -0,92 -0,06
2.4 Інші оборотні активи 250. - - - - - - - - - -
3.Витрати майбутніх пер. 270 1,20 0,09 1,20 0.10 0.6 0.05 - -0,60 0,01 -0,05
Підсумок 280, 640 1259,00 - 1181,60 - 1122.20 - -77,40 -59,40 - -
4. Власний капітал 380 1203,70 95,60 704,00 59,58 424,10 37,79 -499,70 -279,90 -36,02 -21,79
5. Запозичені кошти 430,480,620 55,30 4,40 477,60 40,42 698,10 62,21 422,30 220,50 36,02 21,79
Закінчення табл. 1.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.1 Забезпечення насту-пних виплат і платежів 430 - - - - - - - - - -
5.2 Довгострокові зобо-в'язання 480 - - 397,60 33,65 522,90 46,60 -397,60 125,30 -33,65 12,95
5.3 Короткострокові кре-дити та позики 500,510 - - - - - - - - - -
5.4 Кредиторська забо-ргованість 520-610 55,30 4,40 80,00 6,77 175,20 15,61 24,70 95,20 2,37 8,84
5.5 Доходи майбутніх періодів 630 - - - - - - - - - -
Підсумок 280, 640 1259,00 - 1181,60 - 1122.20 - -77,40 -59,40 - -
Таблиця 1.2
Динаміка показників ліквідності ВАТ "Агротех" за 2002-2004 роки
Показники
Формула розрахунку по ф.№1 2002 р. 2003 р. 2004 р. Відхилення
тис.грн тис.грн
Розмір власних обігових коштів (ВОК) р.260+270-(620+630+430) або 380+480+430+630-080-270 219,70 -151,50 -274,80 -371,20 -128,30
Питома вага ВОК в активах (не мен. 30%), % ВОК / р. 280 17,45 - -
Коефіцієнт покриття мат. Запасів (0,6 - 0,8) ВОК / (р.100 - р.140) 1,81 - - - -
Коефіцієнт маневреності ВОК (р.230 + р.240) / ВОК 0,07 - - - -
Коефіцієнт загальної ліквідності (2 - 3) р. 260 / (р. 620 +р.630 + р.430) 4,95 - - - -
Коефіцієнт швидкої (проміжної, уточненої) ліквідності ( > 0.7 - 1) (р. 150 - р. 250) / (р. 620 + р. 630 +р. 430) 2,48 0,32 0,18 -2,16 -0,14
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,2 - 0,3) (р. 220 - р. 240) / ( р.620 + р. 630 + р. 430) 0,27 0,01 0,01 -0,26 -
Коефіцієнт проміжної ліквідності вказує, що в 2002 році зобов'язання повністю покриваються за рахунок дебіторської заборгованості і грошових коштів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує, що поточні зобов'язання лише на 27% покриваються за рахунок грошових коштів. З таблиці 1.2 бачимо, що в 2003 - 2004 рр. фінансовий стан підприємства ВАТ "Агротех" різко погіршився, підприємство абсолютно не ліквідне.
Проаналізуємо показники таблиці 1.3. Коефіцієнт незалежності вказує наскільки підприємство забезпечене власним капіталом. В 2002 році цей показник становив 0,98, тобто на підприємство на 1 грн. капіталу припадає 98 коп. власного капіталу. В 2003 році цей показник уже становить 0,60, а в 2004році він взагалі зменшився до 0,38. Це негативне явище вказує на зменшення частки власних коштів, і про значне збільшення позикових. Коефіцієнт маневреності власного капіталу вказує, що в 2002 році на 1 грн. власного капіталу приходиться 18 коп. власних обігових коштів, в 2003-2004 рр. цей показник розрахувати неможливо, так як підприємство не має власних обігових коштів. В 2002 році підприємство забезпечене власними оборотними коштами на 80%, в 2003-2004 рр. підприємство взагалі не має власних оборотних коштів. Коефіцієнт реальної вартості майна складають засоби виробництва. В 2002 році цей коефіцієнт

 
 

Цікаве

Загрузка...