WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація як складова частина облікової політики - Курсова робота

Інвентаризація як складова частина облікової політики - Курсова робота

і звітностіза найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації
Транспортно-заготівельні витрати, які входять до первісної вартості запасів, придбаних у постачальників, безпосередньо включати до собівартості запасів; інші витрати, що входять до первісної вартості запасів, придбаних у постачальників, щомісяця відносити на вартість придбаних запасів.
Товари придбані для реалізації оцінювати за цінами продажу.
Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 8 "Витрати за елементами"
Здійснювати класифікацію дебіторської заборгованості шляхом групування її погашення.
Встановити періодичність спостереження для визначення коефіцієнта сумнівності - 6 місяців. Сформувати резерв сумнівних боргів на підставі класифікації дебіторської заборгованості.
Визнаваим поточну дебіторську заюоргованість безнадійною тільки у разі повної впененості у її неповерненні боржником: за якою минув термін позовної давності; заборгованість визнано спеціально створеною комісією; у вмпадку отримання рішень суду про ліквідацію підприємства-дебітора і недостатності його коштів для погашення заборгованості.
Списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості здійснювати за розпорядженням керівника.
Обліковувати безнадійну дебіторську заборгованість на позабалансовому рахунку 071 "Списана дебіторська заборгованість" три роки.
Створити забезпечення на відшкодування майбутніх відпусток.
Проводити коригування сум створених та використаних забезпечень на кожну дату балансу.
На підприємстві застосовуються форми та системи оплати праці згідно з умовами, передбаченими колективним договором.
Розділ 3. Організаційно-технічні аспекти
1. Форма обліку.
Для реєстрації фактів господарського життя та відображення їх в обліку застосовувати автоматизовану систему обробки облікових документів з використанням комп'ютерних програм бухгалтерського обліку. Відповідальність за рівень відповідності регістрів обліку, порядку та способу реєстрації та узагальнення інформації вимогам законодавства покласти на головного бухгалтера підприємства.
2. Затвердети перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій. Зразки підписів осіб за переліком затвердети окремими наказами керівника і довести до відповідних структурних підрозділів.
3. Затвердити перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні активи. Зразки підписів відповідних посадових осіб згідно з переліком затвердити окремим наказом керівника та довести до відповідних структурних підрозділів.
4. Затвердити правила та графік документообігу.
5. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберігання документації в архіві та здачу відповіднї документації до дежавного архіву покласти на головного бухгалтера.
6. Відповідальність за допущення несакціонованого доступу до облікової інформації покласти на головного бухгалтера підприємства.
7. Затвердити перелік первинних документів, які застосовуються підприємством у практичній діяльності та офіційно затверджені відповідними державними органими.
Затвердити форми первинних облікових документів, які застосовуються підприємством у практичній діяльності, але не затверджені відповідними державними органами.
Для ведення обліку руху бланків суворого обліку, видачі (здачі невикористаних) бланків відповідними посадовими особам, приймання звітності за виданими бланками суворого обліку та їх передачі на постійне зберігання до архіву підприємства призначається бухгалтер.
8. Затвердити систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарьких операцій.
Для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводитиаудиторські перевірки фінансової звітності аудиторською фірмою
9. Затвердити наступні строки видачі готівки, норми витрат і терміни звітності за окремими операціями:
Встановити дні видачі готівки з каси підприємства: заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат кожного 5-го та 25-го числа місяця.
Встановити норму представницьких витрат у рзмрі: 5% від чистого доходу від реалізації продукції.
Застосовувати на підприємстві передачені чинними нормативними актами граничні норми добових на службові відрядження, граничну величину розрахунків готівкою, строки звітування за витрачання коштів.
10. відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання та видачі трудових книжок і виконавчих листів покласти на менеджера з кадрів.
11. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку за звітності проводити інвентаризацію майна і фінансових забов'язань, відповідно до статті 10 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативних документів.
Інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводити перед складанням річної фінансової звітності підприємства, орієнтовано з 01.12 до 25.12, в обов'язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, відповідальних осіб визначати окремим писмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.
У всіх інших випадках об'єкти та периодичність проведення інвентаризації визначити на підставі чинного законодавства в міру необхідності керівником підприємства. Час та перелік інвентаризації об'єктів визначати окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.
Для проведення інвентаризаційної роботи (планових та позапланових інвентаризацій активів та зобов'язань, основних засобів, інших необоротних активів, МШП, інших матеріальних активів) затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію.
Права, обов'язки та завдання, які покладаются на членів постійно діючої інвентаризаційної комісії, визначити згідно з Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69
Для проведення раптової інвентаризації касової готівки підприємства створити комісію у складі: заступника головного бухгалтера - голова комісії; бухгалтера - член комісії.
Інвентаризація касової готівки підприємства проводити не рідше одного разу на місяць.
12. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання.
Керіник підприємства_____________
(підпис)
З наказом ознайомлені:_________________________________________
(наводиться перелік та підписи відповідальних посадоих осіб)

 
 

Цікаве

Загрузка...