WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація як складова частина облікової політики - Курсова робота

Інвентаризація як складова частина облікової політики - Курсова робота

Київ від 3 січня 2004 року
Відомості про підприємство
Показники Зміст
Підприємство ВАТ "Агротех"
Форма власності підприємства колективна
Організаійно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Ознака особи юридична
Територія м.Київ
Номер свідоцтва про державну реєстрацію № 072236954 від 12 березня 1999 р.
Ідентифікаційний код 20569876
Юридична адреса та місцезнаходження 03022, м. Київ, вул. Огієнко, 53.
Основний вид господарської діяльності торгівля
Статутний капітал 1188500 грн.
Середня чисельність персоналу 92 чол.
Для виконання Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІІ , Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України з метою забезпечення єдиної облікової політики й надання достовірної фінансової звітності.
НАКАЗУЮ:
Здійснити організаційні заходи щодо ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності.
Розділ 1. Організація роботи обліковго апарату
1. Організація роботи бухгалтерії.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і виконання пункту 4 статті 8 ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановити з 1 січня 2002 року в ВАТ "Агротех" наступну форму організації бухгалтерського обліку:
Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.
Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розкладом і затверджується окремим наказом керівника підприємства.
2. Права та обов'язки головного бухгалтера і посадових осіб бухгалтерії визначаються ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.
Відповідно до пункту 7 статті 8 ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" головний бухгалтер підприємства:
Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання у встановлені строкифінансової звітності.
Організує контроль за відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
Примає участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з недостачею та відшкодуванням втрат від недостачі, крадіжок і псування активів підприємства.
Забезпечує контроль за своєчасним і правильним оформленням первинних документів та складанням зведених облікових документів.
Контролює наявність у первинних документах усіх необхідних реквізитів, встановлених нормативними документами, а також підписів осіб, відповідальних за їх виконання.
Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються організації та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов'язковими до виконання усма структурами підрозділами і працівниками підприємства.
Головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він проставляє на первинних бухгалтнрських документах, регістрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах.
Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства.
За відсутності головного бухгалтера обов'язки та відповідальність покладаються на його першого заступника.
Віповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуєтьсяч керівником підприємства.
3. Затвердети перелік посадових осіб, які складають фінансову звітність та примітки до неї згідно з вимогами ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, звітності з обліку податків та платежів.
Зобов'язати посадових осіб, які включені до переліку, підписувати відповідні звіти підприємства.
Покласти на цих осіб відповідальність за якість підготовки та своєчасність подання такої звітності.
4. Загальну відповідальність за ведення податкового обліку покласти на заступника головногобухгалтера з питань оподаткування.
Розділ 2. Методика обліку
1. Встановити межу істотності в розмірі 0,01 тис. грн.
2. Використовувати на підприємстві наступну методику бухгалтерського обліку:
До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.
Обліковою одиницею бухгалтарського обліку основних засобів вважати об'єкт основних засобів.
Фактичні витрати, пов'язані з поточним ремонтом очсновних засобів, включати до складу витрат підприємства.
Класифікувати основні засоби відповідно до ст. 5 П(С)БО 7 за такими групами:
o будинки, споруди та передавальні пристрої;
o машини та обладнання;
o транспортні засоби;
o інструменти, прилади, інвентар.
Використовувати при нарахуванні амортизації основних засобів прямолінійний метод
Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів не встановлювати та з метою нарахування амортизації прийняти рівною 0.
Встановити строки використання нематеріальних активів за групами відповідно до класифікації П(С)БО 8 "Нематеріальні активи":
- права користування майном (право користування будівлею, право на оренду помешкань) - 5 років;
- права на знаки для товарів, послуг - 10 років;
- права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, моделі, промислові зразки) - 5 років;
- авторські та суміжні права (програмне забезпечення, бази даних) - 2 роки;
- гудвіл - 20 років.
Встановити для нематеріальних активів прямолійний метод нарахування амортизації.
Прийняти ліквідаційну вартість нематеріальних активів для цілей амортизації рівною нулю.
Здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок.
Встановити вартісну межу належності матеріальних активів до інших необоротніх активів до 1000 грн.
Амортизацію таких активів нараховувати у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% вартості, яка амортизується, та решти 50% вартості, яка амортизується, у місяці їх вибутя з активами (списання з балвнсу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.
Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, відносити до малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)
Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснювати в залежності від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, отримані безоплатно, придбані в результаті обміну на подібні та неподібні активи з П(С)БО 9 "Запаси".
Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати найменування запасів.
Організувати аналітичний облік руху запасів таким чином за підрозділами:
- у бухгалтерії - у кількісно-сімовому вираженні;
- на складах - у кількісному вираженні;
- у магазинах - у кількісно-сумовому вираженні.
Застосовувати постійну систему оцінки запасів.
При складанні балансу здійснювати оцінку запасів та відображати в бухгалтерському обліку

 
 

Цікаве

Загрузка...