WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація як складова частина облікової політики - Курсова робота

Інвентаризація як складова частина облікової політики - Курсова робота

на соціальні заходи 250 - -
Амортизація 260 - -
Інші операційні витрати 270 - -
Разом 280 - -
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 - -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
Керівник____________ Камуш Г.А.
Головний бухгалтер___________Гронь В.В.
Додаток 6
Додаток
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87,
із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989)
Підприємство ВАТ "Агротех"___________
Територія__________________________ Дата (рік, місяць, число)
Орган державного управління_________ за ЄДРПОУ
Галузь_____________________________ за КОАТУУ
Вид економічної діяльності торгівля за СПОДУ
Одиниця виміру: тис.грн. за ЗКГНГ
за КВЕД
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за_____рік_______2004 р.
форма № 2 Код за ДКУД
3. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 916,20 837,20
Податок на додану вартість 015 152,70 139,53
Акцизний збір 020 - -
025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, посуг) 035 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 928,10 931,47
Валовий:
прибуток 050 - -
збиток 055 164,60 233,80
Інші операційні доходи 060 10,10 5,60
Адміністративні витрати 070 58,20 63,20
Витрати на збут 080 40,20 73,60
Інші операційні витрати 090 56,10 8,60
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 - -
збиток 105 253,10 373,60
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - 4,20
Інші доходи 130 - -
Фінансові витрати 140 33,30 85,20
Витрати від участі в капіталі 150 10,30 5,60
Інші витрати 160 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до опродаткування:
прибуток 170 - -
збиток 175 296,70 460,20
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 - -
збиток 195 - -
Надзвичайні:
доходи 200 - -
итрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий:
прибуток 220 - -
збиток 225 296,70 460,20
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Наменування показників Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 - -
Витрати на оплату праці 240 - -
Відрахування на соціальні заходи 250 - -
Амортизація 260 - -
Інші операційні витрати 270 - -
Разом 280 - -
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 - -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
Керівник____________ Камуш Г.А.
Головний бухгалтер___________Гронь В.В.
Додаток 7
ВАТ "Агротех"
Номер документу Дата складання Цех (склад)
12 12.12.05 Магазин № 3
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Місцезнаходження Магазин № 3_______
РОЗПИСКА
До початку проведення інвентаризації всі витратні і прибуткові документи на цінності здані да бухгалтерії і всі цінності, що поступили на мою (нашу) відповідальність, оприбутковані, а вибувші зписані у витрати.
Особа, що відповідає за збереження оновних засобів:
_Куваров С.С.___ комірник магазину №3 _______________
(П.І.П.) (посада) (підпис)
На основі наказу № 239 від 30 листопада 2005 року провести зняття фактичних залишків, що знаходяться на балансовому рахунку 104 станом на 01.12.2005 р.
При інвентаризації встановлено:
№ п/п Найменування Рік випуску Номер Наявність на 01.12.05 р. Відмітка про вибуття
Фактична По даним бух. обліку
інвентарний заводський паспорта К-ть Сума К-ть Сума
1 Касовий апарат "Ера" 1999 1253 15236 78956 1 2485 1 2485
2 Касовий апарат "Ера" 1999 1254 15289 78689 1 2485 1 2485
3 Касовий апарат "Ера" 1999 1255 15789 78945 1 2485 1 2485
4 Комп'ютер Samsung 2002 1289 45698 36549 1 2568 1 2568
5 Комп'ютер Samsung 2002 1290 45231 35564 1 2568 1 2568
6 Принтер Samsung 2004 1384 25698 45698 1 894 1 894
Всього 6 13485 6 13485
Всього по опису: а) загальна кількість одиниць, фактично шість
б) на суму, грн. фактично тринадцать тисяч чотириста вісімдесят п'ять грн. 00 коп.
Голова комісії управляючий _____________ Шовкун Г.П.
(посада) (підпис) (П.І.П.)
Члени комісії: менеджер торгівельного залу _____________ Здор Л.К.___
(посада) (підпис) (П.І.П.)
бухгалтер _____________ Самусь А.Д.
(посада) (підпис) (П.І.П.)
Всі цінності, вказані в даному Інвентаризаційному описі з № 1 по № 6, комісією перевірені фактично в моїй присутності і внесені в опис, в зв'язку з чим питань до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перераховані в описі, знаходяться на моїй (нашій) відповідальному зберіганні.
Особа, що відповідає за збереження основних засобів:
_Куваров С.С.___ комірник магазину №3 _______________
(П.І.П.)

 
 

Цікаве

Загрузка...