WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація як складова частина облікової політики - Курсова робота

Інвентаризація як складова частина облікової політики - Курсова робота

доц. Н.М. Малюги - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.
31. Сопко Василь Васильович. Бухгалтерський облік: Навч. посібник/Київський національний економічний ун-т. - 3.вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 578 с.
32. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. - К.:"А.С.К.", 2001. - 348 с.
Додаток 1
Додаток
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87,
із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989
Підприємство ВАТ "Агротех"___________
Територія__________________________ Дата (рік, місяць, число)
Форма власності колективна_____________ за ЄДРПОУ
Орган державного управління_________ за КОАТУУ
Галузь_____________________________ за КФВ
Вид економічної діяльності торгівля за СПОДУ
Одиниця виміру: тис.грн. за ЗКГНГ
за КВЕД
Адреса 03022, м. Київ вул. Огієнка, 53
БАЛАНС
на 31 грудня 2002 року
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
накопичена амортизація 012
Незавершене будівництво 020 196,20 196,20
Основні засоби
залишкова вартість 030 793,20 787,80
первісна вартість 031 920,30 920,30
знос 032 (127,10) (132,50)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 989,40 984,00
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене будівництво 120
готова продукція 130
товари 140 113,20 121,60
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 128,10 137,40
первісна вартість 161 130,20 139,70
резерв сумнівних боргів 162 2,10 2,30
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 11,20 14,80
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 252,50 273,80
ІІІ Витрати майбутніх періодів 270 0,80 1,20
БАЛАНС 280 1242,70 1259,00
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 1188,50 1203,70
Пайовий капітал 310
Додатковий капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380 1188,50 1203,70
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Страхові резерви 415
Частка перестраховиків у страхових резервах 416 ( ) ( )
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 54,20 55,30
Довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом ІІІ 480 54,20 55,30
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні забов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні забов'язання 610
Усього за розділом ІV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630
БАЛАНС 640 1242,70 1259,00
Керівник____________ Камуш Г.А.
Головнийбухгалтер___________Гронь В.В.
Додаток 2
Додаток
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87,
із змінами, внесеними наказом від 25.11.2002 р. № 989
Підприємство ВАТ "Агротех"___________
Територія__________________________ Дата (рік, місяць, число)
Форма власності колективна_____________ за ЄДРПОУ
Орган державного управління_________ за КОАТУУ
Галузь_____________________________ за КФВ
Вид економічної діяльності торгівля за СПОДУ
Одиниця виміру: тис.грн. за ЗКГНГ
за КВЕД
Адреса 03022, м. Київ вул. Огієнка, 53
БАЛАНС
на 31 грудня 2003 року
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
накопичена амортизація 012
Незавершене будівництво 020 196,20 196,20
Основні засоби
залишкова вартість 030 787,80 738,10
первісна вартість 031 920,30 920,30
знос 032 (132,50) (182,20)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові

 
 

Цікаве

Загрузка...