WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація як складова частина облікової політики - Курсова робота

Інвентаризація як складова частина облікової політики - Курсова робота

використовуються податковою інспекцією, аудитоськими фірмами та іншими відповідними службами при перевірці діяльності підприємства. Наказ про облікову політику на торгівельному підприємстві ВАТ "Агротех" наведено в додатку 7.
Положення облікової політики фіксуються в наказі керівника підприємства, що передбачає наступні розділи:
Преамбула (загальні відомості)
1. Організація роботи бухгалтерської служби.
2. Методика бухгалтерського обліку.
3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку.
Преамбула. Враховуючи те, що фінансова звітність складається для певного кола користувачів і повинна бути зрозумілою для нього, вона повинна містити вичерпні відомості про підприємство. У зв'язку з цим до наказу про облікову політику підприємства повинна бути включена наступна інформація:
- назва, організаційно-правова форма і місцезнаходження підприємства;
- короткий опис основної діяльності підприємства;
- назва органу управління, у віданні якого знаходиться підприємство чи назва його материнської компанії;
- середня чисельність персоналу протягом звітного періоду.
Перший розділ присвячений питанню регламентації порядку організації роботи облікового апарату: вказується форма організації бухгалтерського обліку, права та обов'язки головного бухгалтера, взаємодія з іншими підрозділами. [21]
В другому розділі наказу "Методика бухгалтерського обліку" визначаються способи ведення бухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішень користувачами бухгалтеської звітності. До них відносять:
- оцінку запасів, товарів, незавершеного виробництва і готової продукції;
- методи амортизації основних засобів;
- методи амортизації нематеріальних активів та інших необоротних активів;
- визначення доходів та витрат від реалізації продукції, робіт і послуг;
- варіанти ведення обліку витрат виробництва;
- інші способи, що відповідають вимогам суттєвості.
Третій розділ наказу присвячується організаційно-технічним питанням бухгалтерського обліку. В ньому визначаються:
- форма ведення бухгалтерського обліку;
- розробка та затвердження робочого плану рахунків;
- розробка систем і форм управлінського (внутрішньогосподарського) обліку, звітності і контролю;
- затвердження правил документообігу і технології обробки облікової інформації та регістрів аналітичного обліку;
- кількість і дати проведення інвентаризації.
В додатку 10 наведено наказ про облікову політику на торгівельному підприємстві ВАТ "Агротех".
Оскільки способи ведення бухгалтерського обліку, обрані підприємством, повинні застосовувати з 1-го січня, то документація, якою оформлюються зміни в обліковій політиці, повинна підготовлюватися і затверджуватися до цієї дати. Цю роботу доцільно проводити в четвертому кварталі паралельно з підготовкою до складання річного бухгалтерського звіту. В той же час доцільно готувати відповідний розділ приміток до річної фінансової звітності з поясненням облікової політики, прийнятої у звітному році. [27]
Отже, облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Основної її метою є забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.
Висновки та пропозиції
На основі проведеного дослідження зроблено наступні висновки.
1. Інвентаризація є способом виявлення (з наступним обліком) господарських засобів і джерел їх формування, не оформлених поточною документацією, для забезпечення достовірності показників обліку і звітності підприємства. Здійснюється інвентаризація шляхом перевірки в натурі наявності майна (господарських засобів) підприємства (зважуванням, переліком, обміром тощо) і порівняння одержаних результатів з даними бухгалтерського обліку. Це дає змогу встановити розходження між даними обліку і фактичною наявністю засобів, тобто лишки або нестачі (якщо вони мали місце), які оформляють відповідними документами і відображають в обліку.
2. Дослідження інвентаризації як складової частини облікової політики проведено на базі торгівельного підприємства ВАТ "Агротех". Провівши аналіз складу, структури, динаміки майна підприємства та джерел його формування, аналіз рівня та динаміки фінансових результатів та провівши аналіз основних фінансових показників підприємства потрібно відмітити, що ВАТ "Агротех" повністю неліквідне та фінансово нестійке підприємство. Постійне збільшення залученого капіталу є негативним явищем, так як при цьому не змінилась балансова вартість основних засобів, та практично не змінилися залишки матеріальних цінностей. Тобто всі залученні кошти були витрачені не на розширення діяльності і отримання більших прибутків, а для погашення заборгованості перед робітниками та зменшення кредиторської заборгованості. Тобто підприємству ВАТ "Агротех" потрібно переглянути свою політику діяльності. Тому що, якщо воно й надалі буде проводити свої діяльність в такому напрямку, то через декілька років підприємство повністю буде залежати від інших суб'єктів господарської діяльності, або просто збанкротує.
3. Важливим в процесі формування облікової політики підприємства та проведення інвентаризації є повнота та законність приведеної інформації. Особливого значення набуває ця проблема в умовах реформування системи бухгалтерського обліку, вводяться новіпринципи, стандарти, змінюється законодавча база, що накладає свій відбиток на задачі організації правильного обліку касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами. Тому далі в роботі розглядаються законодавчі та нормативні акти, що регулюють інвентаризацію як складову частину облікової політики. Далі в цьому ж питанні розглянуто періодичну спеціальну літературу з питань контролю оплати праці та розрахунків з персоналом.
4. Своєчасне проведення інвентаризації основних засобів на підприємстві дуже важливе. Це не лише допоможе встановити фактичну наявність основних засобів на підприємстві але й завадить крадіжкам та зловживанням використання основних засобів. Під час інвентаризації комісія в обов'язковому порядку проводить перевірку відповідності технічної документації, записує в описи повні найменування цих об'єктів та їхні інвентарні номери.
До початку інвентаризації перевіряють:
- наявність і стан реєстрів обліку (карток, книг, описів тощо);
- наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації;
- наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті установою в оренду, на зберігання, на тимчасове користування. За відсутності документів слід забезпечити їх отримання чи оформлення.
5. Інвентаризація каси проводиться з метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємстві. Правила проведення інвентаризації каси повинні обов'язково бути обумовлені в наказі про облікову політику підприємства. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія,

 
 

Цікаве

Загрузка...