WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Історія розвитку господарського обліку - Реферат

Історія розвитку господарського обліку - Реферат

року при ООН створено Міжурядову робочу групу експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, яка займається проблемами обліку та звітності транснаціональних корпорацій, надає допомогу в розробці національних та регіональних стандартів обліку, допомагає в організації бухгалтерського обліку країнам, які розвиваються. До цієї робочої групи входять і представники України.
3. Розвиток обліку на українських землях
На українських землях в усі часи питанням бухгалтерського обліку приділялась значна увага.
За часів Ярослава Мудрого власність князя і держави ототожнювалась. Ведення обліку безпосередньо підпорядковувалося печатнику, який був начальником княжої канцелярії, укладав княжі грамоти, мав на збереженні княжу печатку.
Із поширенням християнства при монастирях створювалися школи, видавалися книги,розвивалася наука, зокрема математика - основа обліку. Облік в монастирях був організований за принципом камеральної форми, вівся несистематично, в записах переважала проста бухгалтерія, подвійний запис майже не застосовувався; в окремих касових журналах реєструвались прибуткові та видаткові операції.
В економічному розвитку країни значну роль відіграло козацтво, яке виникло в XV столітті. Облік майна, доходів і витрат у Запорізькій Січі вів скарбник січового скарбу (шафар) та його підлеглі: два шафари, два підшафарії та кантаржей (хранитель мір і ваг). Доходи і видатки у спеціальних книгах обліковував скарбник та його підлеглі. Окремо велася книга обліку касових операцій та матеріальних цінностей. В ужинних та обмолотних книгах відображання збір врожаю, в "столовій книзі" - списання продуктів. Наприкінції року складали звіт, який подавався кошовому отаманові та Козацькій Раді. З початку XVI і до середини XVII століття в Україні панували ідеї італійської бухгалтерської школи, зокрема, добре відомі були праці Л.Пачолі та В.Петрулі, які широко використовувалися в практиці.
Під час колоніального панування в Західній Україні Австро-Угорської імперії та на сході Російської імперії значним був вплив німецької бухгалтерської школи.
У 1800 році у Росії був затверджений Банкрутський статут, що регламенту-вав систему бухгалтерського обліку. Згідно з цим статутом обов'язковими для використання були товарна, касова та розрахункова книги.
У XX столітті розвиток бухгалтерського обліку в Україні тісно переплітався з його розвитком у державах, до складу яких входили українські землі. Вагомий внесок в розвиток бухгалтерського обліку на українських землях належить това-риству "Просвіта", яке пропагувало, зокрема, впровадження української мови у діловодство та застосування різних видів документів.
Наукові дослідження у 20-х роках XX ст. стосувалися історії бухгалтерського обліку, облікової політики, стандартів та загальних питань звітності, методології наукових досліджень. В 1932 році створено Центральне управління народногосподарського обліку СРСР - ЦУНГО, що було єдиним органом управління соціалістичним обліком.
В 1961 році в Українському Раднаргоспі організовано Методологічну раду з бухгалтерського обліку, ціллю якої було удосконалення форм і методів обліку.
З набуттям Україною незалежності почалися серйозні перетворення в еконо-міці держави, що відобразилися на реформуванні бухгалтерського обліку. Постановою КМУ від 20.10.1998 року затверджено Програму реформування системи бухгалтерського обліку. Основним завданням реформування бухгалтерського обліку було приведення його у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Реформування системи бухгалтерського обліку - це його перебудова за такими напрямами:
- створення нормативної бази, тобто відповідних положень (стандартів) на базі законодавче закріплених принципів ведення бухгалтерського обліку;
- затвердження національного плану рахунків та інструкції щодо його застосування;
__методичного забезпечення необхідними інструкціями, вказівками, коментарями;
- кадрового забезпечення (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації фахівців з бухгалтерського обліку);
- розробки нових форм і методів обліку, перегляду первинних документів відповідно до нових положень (стандартів);
- активного співробітництва з міжнародними спеціалізованими професійними організаціями.
16 липня 1999 року прийнято Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Ця дата неофіційно вважається професійним свя-том бухгалтерів - Днем бухгалтера.
У контексті цього Закону наказами Мінфіну затверджено 27 положень (стан-дартів) бухгалтерського обліку, склад фінансової звітності з примітками до неї, План рахунків та реєстри бухгалтерського обліку, спрощену фінансову звітність і План рахунків для суб'єктів малого підприємництва.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БО - це нормативно-правові акти, що регулюють ведення обліку окремих його об'єктів, зокрема: основних засобів, запасів, нематеріальних активів, витрат, доходів, зобов'язань, дебіторської заборгованості, фінансових інвестицій, формування фінансової звітності тощо. В Національних П(С)БО дотримано вимоги міжнародних стандартів з урахуванням економічних, правових, податкових особливостей та традицій нашої держави.
Наказами міністерств та центральних органів виконавчої влади затверджені методичні матеріали з обліку господарської діяльності з урахуванням особливостей різних галузей економіки. Міністерством праці разом з Мінфіном переглянуті Кваліфікаційні вимоги до працівників бухгалтерських служб підприємств, організацій та установ.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. затверджено перелік заходів щодо реалізації пріоритетних напрямків розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах, зокрема, акціонерні товариства повинні перейти на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту. Цим Розпорядженням передбачається також підготовка та сертифікація бухгалтерів акціонерних товариств відповідно до міжнародних стандартів.
Література:
1. Т.А. Бутинець, Л.В. Чижовська, С.Л Береза "Бухгалтерський облік" Житомир ПП "Рута" 2000.
2. О.В. Лишиленко "Бухгалтерський облік": підручник Київ: в-во "Центр навчальної літератури 2004. -632с.
3. "Бухгалтерський облік в Україні навч. пос. За ред. Р.Л. Хомяка. Львів Національний інститут "Львівська Політехніка"
4. Усач Б.Ф., Шурпенкова Р.К. "Теорія бухгалтерського обліку": навч.пос. - К.: Знання, 2004. 301с.
5. Партин Г.О. "Бухгалтерський облік: основи теорії та практики": Навч.пос. - К.: "Знання" КОО, 2000. 245с.
6. Кужельний М.В., Лінник В.Г. "Теорія бухгалтерського обліку" посібник - К.: КНЕУ, 2001. -334с.

 
 

Цікаве

Загрузка...