WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

імпорту//Бух гал терсь кий облік і аудит. - 2000. - №9. - с.6-9.
92. Остапчук Н. Облік адміністративних витрат // Бізнес (Бухгалтерія) . - 200. - № 47 - с. 114-119.
93. Остапчук Н. Облік загальновиробничих витрат //Бізнес (бухгалтерія ). - 2000. № 47. - с. 110-114.
94. Островский О.М. Типовые елементы организации бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 207с.
95. Павлюк О. Організаційно-методологічні аспекти аудиту витрат і виконаних робіт підрядних будівельних організацій
96. Палюх М.С. Управлінський облік: проблеми розвитку. Міжнародна науково - практична конференція "Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття". - Львів, - 2001
97. Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах: Учебн. пособие. - Минск: Экоперспектива, 1998. - 238 с.
98. Пантелеев В.Скромна привабливість витрат при придбанні запасів//Дебет- кредит. -2001. -№І2. -с.28-39.
99. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті/Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №8. - с.13-17.
100. Пархоменко В.М. Про реформування бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - № 7, с. 3 - 8.
101. Пархоменко В.М. Регістри облікових записів//Податки та бухгалтерський облік. - 2001. - №5. - с.2-8.
102. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"//Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №11. - с.87-89.
103. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 454с.
104. Пушкар М.С. Контролінг: Монографія. - Тернопіль, 1997. -146 с.
105. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико - методологічні аспекти): Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 423 с.
106. Пушкар М.С. Управлінський облік: Навчальний посібник. - Тернопіль, 1997.- 160с.
107. Пушкар М.С.Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.-628с.
108. Рейцберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Старобудцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: ППФРА-М, 1996. - 496 с.
109. Ригард Томас. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности//Пер. с англ. - М.: Издательство "Дело и сервис", 1999. -432с.
110. Рудницький В. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: "Економічна думка", 1998. - 192 с.
111. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд. - Минск: ООО "Новое знание", 2000. - 688 с.
112. Савченко О. Операції з давальницькою сировиною//Податки та бухгалтерський облік. - 2000. - №11. - с.28-36.
113. Ситник В.Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень./ В.Ф. Ситник, О.С. Олексюк, В.М. Гужва, С.П. Ріппа,. - К.: Техніка, 1995. - 162с.
114. Скоун Т. Управленческий учет / Пер. с англ.под. ред. Н.Д. Эриашвили.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 179 с.
115. Смиричинський В.В. Управління матеріальними ресурсами: Навчальний посібник. - К.: ІСДО, 1996. - 212 с.
116. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 176 с.
117. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1992. - 400с.
118. Соколов Я.В., Пятов М.Л. Бухгалтерская отчетность: степень возможной реальности // Бухгалтерский учет. - 1997. - № 1, с. 54 - 56.
119. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. - М.: Аналитика-Прес, 1998. - 288с.
120. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 500с.
121. Сук Л. К. Синтетичний та аналітичний облік матеріальних запасів//Бухгалтерія. - 2000. - №9. - с.6-15.
122. Теория бухгалтерского учета: Учеб. / И.Н.Белый, П.Я.Папковская, А.П.Михалкевич. - Минск: Мисонта, 1997. - 82 с.
123. Терехов А. А., Терехов М. А. Контроль и аудит:основніе методологические приемы и технология. - М.:Финансы и статистика, 1998.-208с.
124. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. - К.: АСК, 2000. - 784с.
125. Управленческий учет по международным стандартам / Под ред. проф. Я.В.Соколова и доц. А.А. Терехова. - СПб.:СПб ТЭИ,1998. - 84с.
126. Управленческий учет/Под ред. В.Палия и Р.Вандер Вила. - М.: ИНФРА-М, 1997.-480с.
127. Федорович Р.В., Іващук О.Т. Теорія економічного аналізу: економіко - математичний аспект. - Тернопіль.: БІМА, 1997. - 278с.
128. Фінансова звітність за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. - К.: Лібра, 1999.-336 с.
129. Хаддервик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий/Под ред. Ю.Н. Воропаева. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 192с.
130. Харитонова А. Бухгалтерський облік запасів за новим планом рахунків//Баланс-Агро. - 2000. - №6. - с.48-57.
131. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ / Под ред. проф. Я.В.Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 576 с.
132. Хитчинг К., Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ./Пер. с англ. Ю.А. Огибина и др. - СПб.: АОЗТ "Литера плюс", 1998 - 270с.
133. Церетелі Л. Облік запасів//Вісник податкової служби України. - 2000. - №9.-с.59-63.
134. Чумаченко М.Г. Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні та міжнародні стандарти обліку. - К.: Інститут фінансових і банківських досліджень академії економічних наук України, 1997. - 36с.
135. Чумаченко Н.Г. Бухгалтерский учет: прошлое, настоящее... будущее?! //Світ бухгалтерського обліку. - 1997. - №4, с.2 - 12.
136. Шкарабан С.И. Основы оперативного экономического анализа, - Львов. Вища школа, 1998. - 140с.
Відомість надходження матеріалів в аналітичному розрізі на ЗАТ "Коломийська швейна фабрика"
№ п/п Реєстраційний номер документу Номер документу Постачальник Номер прихідного ордеру Дата складання Вартість прибулих матеріальних цінностей, тис. грн. З кредиту рахунку
63 Недостача при оприбуткуванні матеріалів на кінець періоду Сума матеріалів в дорозі на кінець періоду Сума невідфактурованих поставок На початок періоду Сума до оплати
Сума матеріалів у дорозі Сума невідфактурованих поставок Дата З поточного рахунку З валютного рахунку З інших рахунків Сума
201 202 204 207 208 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 64 374 ВАТ "Текстерно" 36 12.0 4.02. 2.8 2.8 3.6 1.05.02 3.0 3.0
2 65 465 ВАТ "Львівський БХК" 45 20.0 4.02. 6.9 6.9
3 66 21 Фірма "Нейл" 48 20.0 4.02 1.2 1.2
4 67 87 ВАТ "Житомирсьий БК 49 21.04.02 5.7 5.7 6.9 03.05.02 6.9 6.9
Разом 16.6 12.6 2.8 1.2 10.5 9.9 9.9
?

 
 

Цікаве

Загрузка...