WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

(відпр. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 864 с.
40. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств/За ред. С.І.Шкарабана, М.І. Сапачова. - Тернопіль, ТАНГ, 1999. - 405 с.
41. Економічний аналіз для промислових підприємств /Під ред. С.І.Шкарабано, М.І.Сапанова - Тернопіль ТАНГ, 1999 - 405 с.
42. Ефимова О.В. Годовой бухгалтерский отчет: раскрытие информации // Бухгалтерский учет. - 1999. - № 2, с. 5 - 11.
43. Журавель Г.П., Крупка Л.Д., Палах М.С. та інші. Бухгалтерський облік особливості в галузях економіки - Тернопіль. Економічна думка, 1999, 449с.
44. Зав городній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. К.: Видавництво "Бліц-Ін форм", 1998 - 132 с.
45. Завгородний В.П. Бухгалтерский облик, контроль и аудит в системе управления предприятием. К.: Издательство "ВАКЛЕР", 1999, - 976 с.
46. Завгородній А.Г., Усач Б.Ф., Хом'як Р.Л. Бухгалтерський облік та аудит підприємницької діяльності. - Львів: Львівська політтехніка, 1995. - 208с.
47. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 - XIV.
48. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. 283/97 - ВР.
49. Зубілевич С. Я., Голов С. Ф. Основи аудиту. К.ІДілова Україна, 1996.-375с.
50. Иващук О.Т., Мех Я.В., Пушкарь М.С. Методические указания к использованию математических методов при изучении учетно - экономических дисциплин.: Тернополь, ТАНГ, 1989. - 28с.
51. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования: Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 413 с.
52. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
53. Інструкція про порядок виготовлення, зберігання і застосування типових форм первинного обліку // Затв. Наказом Дежавного комітету статистики від 27. 07.1998 р. № 263.
54. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих та використаних довіреностей на одержання матеріальних цінностей:затв. Наказом Міністерства фінансів України від 16. 05.1996 № 99// Бізнес. -1996.-№26.
55. Карлин Т.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе ОААР): Учебник. - М.: ИНФРА - М, 1998. - 328 с.
56. Карпик Я.М., Пушкар М.С., Аналіз господарської діяльності (посібник для бізнесменів). - Тернопіль, 1993. - 48с.
57. Карпова Т.Ф.: Управленческий учет. Москва. Инфра- М., 1997. 892 с.
58. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами ОААР. - М.: Дело, 1998. - 452 с.
59. Ковалев В.В. Управление финансами: Учебное пособие. - М.: ФБК - Пресс, 1998. - 194 с.
60. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 512 с.
61. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с.
62. Коршикова Р. Консолідована фінансова звітність: призначення та методика складання // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 7, с. 28 - 40.
63. Костюченко В. Облік запасів за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку//Бухгалтерський облік і аудит. -2000. -№5. - с.23-40.
64. Крамаровський Л.М. Ревизия и контроль: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 300 с.
65. Кужельный Н.В. Бухгалтерский учет и его контрольные функции. - М.: Финансы и статистика, 1985. - 215с.
66. Кузьмінський А., Сопко В., Єфіменко В., Голов С., Бірмані Е. Концепція національного плану рахунків бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - №1, с.4 - 9.
67. Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г,. Лук'яненко Л.І., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. - К.: Аграрна наука, 2000. - 396 с.
68. Курсові різниці: бухгалтерський та податковий облік//Все про бухгалтерський облік. - 1999. №87. - с.14-18.
69. Лист Мінекономіки України (Зовнішньоекономічні договори)//Бухгалтерія. - 200!. - 3 травня. - с.9-12.
70. Литвин Б.М. Аналіз господарської діяльності в будівництві. - Львів: Світ, 1992. - 272с.
71. Литвин І. Інформаційні системи в управлінні. Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 303с.
72. Литвин Ю.Я., Олійник В.М. , Палюх М.С., Семчишин М.В. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві. - Тернопіль: "Тернопіль", 1998. - 376с.
73. Литвин Ю.Я., Хомин П.Я., Совінський В.С. та інші. Бухгалтерський облік в сільському господарстві: Підручник для вузів. - 2 - ге вид., пер. і доп. - Тернопіль: Чарівниця, 1995, - 824 с.
74. Максимова О.Я. Постійні і змінні затрат // Баланс. - 1999. - № 18 - с. 54-55.
75. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 384 с.
76. Мельник В.Г. Словник - довідник бухгалтера - підприємця. - Тернопіль, 1993. - 127с.
77. Мех Я.В. , Сумкіна Н.В. , Дерій В.А. Облік , контроль та аналіз в умовах ринкових відносин. - К.: НМК ВО, 1992. - 124с.
78. Мех Я.В. Облік і аналіз внутрішніх резервів промислового підприємства. - К.: НМК ВО, 1990. - 144с.
79. Мех Я.В. Обліково - аналітична інформація в управлінні внутрішніми резервами (на прикладі підприємств промисловості України): Монографія, - Тернопіль: Економічна думка, 2000, - с. 553
80. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений//Под ред. Елесеевой И.И. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 408 с.
81. Мних Є.В. Аналіз і оцінка виробничої діяльності підприємств. - К.: 1994. - 104с.
82. Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - Львів: Армія України, 2000. - 144 с.
83. Нагорний В. Облік витрат на виробництво продукції національні стандарти // Все про бухгалтерський облік. - 2000 - № 25 - с. 19-26.
84. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України "Про затвердження норм коштів на представницькі цілі,рекламу на виплату компенсацій за використання відповідно до наказу особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх використання від 12 листопада 1993 р. № 88.
85. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Зб. Нормативних актів - К.: СП "Юрінком Інтер", 2000. - 231 с.
86. Нидиз Б., Андерсон Х., Колдуєлл Д. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. /Под ред. Я.В.Соколова. - М.: Финансы и статистика. 1993 - 492 с.
87. Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування) Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Карт-Бланк, 2000 - 288 с.
88. Облік запасів//Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №7. - с.20.
89. Облік запасів//Дебет-кредит. - 2000. - №17. - с.40-49.
90. Облік запасів//Дебет-кредит. - 2000. - №20. - с.24-25.
91. Облік і звітність в іноземних валютах. Облік придбання товарів по

 
 

Цікаве

Загрузка...