WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

шляхом здійснюється вибір оптимального стану виробництва, доцільне виконання замовлень і послуг. Керівнику надається можливість прогнозувати склад витрат, а також отримання максимального прибутку.
Хоча з переходом України до ринкових відносин і СНР (система національних рахунків) стоїть завдання вдосконалення системи показників діяльності підприємств, але планування витрат здійснюється як і раніше, що регламентується "Типовим положенням з планування, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України у 1996 р.
Група вчених-економістів (Орлов О., Ларіонова І. та інші) вважають, що перш за все слід вирішити питання про базу відліку. Традиційно, у відповідності з вимогами адміністративно-планової економіки, такою базою були показники звітного (базового) року. Саме вони були тією базою, зміни якої директивно закладалися в плани щодо зниження собівартості продукції, підвищення продуктивності праці або зростання обсягу продукції. Це закладалося в основу системи економічного стимулювання діяльності підприємств.
Для врегулювання обліку витрат важливе значення має уточнення їх складу. Для цього повинна бути розроблена і затверджена у централізованому порядку Інструкція по обліку витрат, в якій би деталізувалася кожна стаття витрат, подібно, як це мало місце в Типовому положенні з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості.
Аудит витрат починається із побудови методичної моделі аудиту, і проводиться згідно з типовою програмою аудиту витрат.
Зроблені висновки і пропозиції ще раз доказують, що об'єкт дослідження є складним і потребує постійного вивчення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абрютина М.С. Экономический учет и анализ деятельности предприятий //Вопросы статистики.- 2000. - № 11 - с. 15-23.
2. Адаме Р. Основы аудита. - М.: Аудит ЮНИТИ, 1995. - 398 с.
3. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. - М.: Издательство "Дело и сервис", 2000. - 432 с.
4. Амортизація основних засобів // Все про бухгалтерський облік - № 52.- 2000- с. 19-22.
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (объединений)/Под ред. В.А.Роевського. - М.: Финансы и статистика, 1988. - 415с.
6. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма//Под ред. проф. В.Е.Рыбадкина: Учебник. - М.: Международные отношения, 1999. - 304с.
7. Андреев В.Д. Практический аудит: Справочное пособие. - М.: Экономика, 1994. - 368 с.
8. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/За редакцією Ф. Ф. Бутинця - Житомир, ПП "Рута", 2001. -416с.
9. Аудит. Практческое пособие /Под редакцией А.Кузаминского. - К.: "Учетинформ", 1996. - 283 с.
10. Бабук И.М. Экономика легкой промышленности. Учебник. - М.: Высшая школа. 1998. - 201 с.
11. Баканов МИ., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 416 с.
12. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. - М.:Информационно-издательский дом "Филин", 1995. - 448 с.
13. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", КОО. 1999.-574с.
14. Боженко О.М. Виробничий потенціал галузі: ефективність використання, проблеми розвитку //Поліграфія і видавнича справа 2000 № 32. - с. 26-28.
15. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств: Навчальний посібник. - Львів: Спалом, 1998.
16. Бутинець Т.А. та інші. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник /за редакцією професора Ф.Ф.Бутинця - Житомир: ЖІТІ. 2000. - 672 с.
17. Бутинець Ф. Ф. та Інші. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник ./За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ПП"Рута",2001.-544с.
18. Бутинець Ф. Ф., Горецька Л. Я. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. - Житомир: ПП "Рута", 2002. -544с.
19. Бутинець Ф., Чижевські Л. Герасимчук Н. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник для студентів спеціальності "Облік - аудит" - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 448 с.
20. Бухгалтерський аналіз: Пер. с англ./Под ред. М.А.Гольцберга, Л.М.Хасан-Бек: Торгово-издательское бюро, 1993. - 428 с.
21. Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник 2-ге видання доповнене і перероблене/ Укладачі Я.Д. Крупка, З.В. Задорожній та інші - Тернопіль: Економічна думка, 200 - 288 с.
22. Бухгалтерський облік і відображення у фінансовій звітності витрат відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" // Галицькі контракти - 2000.- № 11 - с. 20-37.
23. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник /за редакцією С.Ф.Голова-Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-клуб", 2000 - 768 с.
24. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/За ред С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2001.-832с.
25. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей 5-те видання, доповнене і перероблене.- К.: А. С. К., 2000. - 784 с.
26. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /за редакцією професора Ф.Ф.Бутинця з-те видання, перероблене і доповнене, - Житомир: ЖІТІ, 2001 - 672 с.
27. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /за редакцією професора Ф.Ф.Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 806 с.
28. Бухгалтерський фінансовий облік/Під редакцією Бутинця Ф.Ф. -Житомир, ПП "Рута", 2001. - 608 с.
29. Воротняк О.С. Фінансовий облік та аналіз в ситемі управління підприємством // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту - 1999 - № 9 с. 236-240.
30. Гарасим П. М, Кізима А. Я., Забчук В. Д. Та ін. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей/ За ред. Хомина П. Я. Тернопіль:Астон, 2000. -288 с.
31. Голов С- Ф. Управленческий бухгалтерский учет. - К.:Скарби, 1998. -382с.
32. Голов С. Ф., Костюченко В. М.Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.:м Лібра, 2001.-840с.
33. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. пос.: 3-тє вид., допов. - К.; А.С.К., 2001.-416с.
34. Грачева Р. Запаси, бухгалтерський облік.// Спеціальний додаток до тижневика "Дебет - кредит"-27.11 2001р.
35. Грицун Н. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з давальницькою сировимою//Економіка, фінанси, право. - 2000. - № 9. -с.32.
36. Дегтяренко В.Н. Оценка еффективности и внутренные резервы. - М.: "Эксперементальное бюро", 1997. - 144с.
37. Джон Блейк, Ориол Амат. Европейский бухгалтерский учет. Справочник /Перевод с англ. - М.: ИИД "Филинъ", 1997. - 400 с.
38. Довідник з бухгалтерського обліку//Склад.: Н.І.Циклер, Й.Д.Шляхта, Г.Г.Штулер; За ред. Н.І.Циклер. - Ужгород: ІВА, 2000. - 356 с.
39. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.І/Ред. кол.: С.В.Мочерний

 
 

Цікаве

Загрузка...