WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

для виробничої діяльності структурним підрозділам підприємства, розрахунково-платіжні відомості з оплати праці працівників підприємства, авансові звіти підзвітних осіб, рахунки, фактури, акти про одержані послуги від інших підприємств і т. п.;
б) облікові регістри з аналітичного та поточного синтетичного обліку (картки аналітичного обліку в розрізі об'єктів витрат, групувальні відомості по видах витрат. Журнал № 5, 5а. Головна книга по рахунках 20, 23, 24, 25, 26, 28, 91, 66, 65);
в) нормативні, планові калькуляції, розрахунки до них, кошторис на загальновиробничі та загально господарські витрати, статистична звітність з окремих показників річного звіту (ф. 3);
г) дані податкового обліку про валові витрати на виробництво.
Основні нормативні акти, якими керується аудитор при здійсненні перевірки:
- Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.1999 р. № 996-XIV, зі змінами і доповненнями;
- Типове положення з планування, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт і послуг) у промисловості, затверджене Постановою КМУ від 26.04.96 р. № 473;
- Закон України "Про оподаткування прибутку" від 22.05.97 р. № 283/97 - ВР, зі змінами і доповненнями.
Метою аудиту і ревізії з обліку витрат діяльності є встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат діяльності, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку витрат діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо витрат діяльності, наведеної у звітності господарюючого суб'єкта.
Завданнями аудиту і ревізії операцій з обліку витрат діяльності є:
- встановлення правильності документального оформлення накопичення та списання витрат діяльності;
- перевірка правильності ведення обліку фактичних витрат та наступного включення їх до собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до прийнятого на підприємстві методу обліку витрат та калькулювання;
- підтвердження обґрунтованості обраного методу калькулювання;
- підтвердження правильності методу розподілу непрямих витрат, що використовується, і закріплений в наказі про облікову політику;
- перевірка правильності накопичення, розподілу та списання загальновиробничих витрат;
- перевірка правильності відображення адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат [44:99].
Предметом аудиту і ревізії операцій з обліку витрат діяльності є
господарські процеси та операції, пов'язані з накопиченням та списанням витрат діяльності, а також відносини, що виникають при цьому в середині підприємства і за його межами.
?
3.2. Аналіз витрат підприємства
Велику питому вагу в собівартості промислової продукції мають витрати на сировину, основні й допоміжні матеріали, на паливо та електроенергію для технологічних потреб. Їх відносять до предметів праці.
Раціональне використання предметів праці
- важливий резерв зростання обсягу, зниження собівартості і підвищення ефективності виробництва.
У собівартості продукції розмір витрат на сировину, основні й допоміжні матеріали визначається асортиментом продукції, характером виробництва і становить на підприємствах легкої промисловості 70-90% собівартості одиниці продукції.
Проблема зниження матеріальних витрат у собівартості продукції є подвійною. З одного боку, зменшується кількість використаних у процесі виробництва на одиницю продукції предметів праці, а з другого - кількість авансованих для господарської діяльності підприємства оборотних коштів [29:110].
У собівартості продукції витрати сировини, матеріалів, палива і енергії відображаються у двох розрізах.
а) за прямими статтями калькуляції;
б) за статтями накладних (непрямих) комплексних витрат.
Аналіз витрат на матеріали, покупні вироби і напівфабрикати, паливо, електроенергію починається із загальної оцінки їх величини у собівартості всієї продукції за прямими статтями калькуляції. Для цього на основі плану ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" , форми 2 річної та періодичної звітності і облікової інформації та даних про виконання плану за обсягом продукції проводять розрахунок і аналіз витрат.
Матеріальні витрати за всіма одноелементними статтями в собівартості продукції оцінюють, зіставляючи фактичні витрати з плановими та плановими, перерахованими на фактичний обсяг виробленої продукції. На відхилення фактичних витрат від планових впливають такі фактори:
1) зміна обсягу випуску товарної продукції;
2) зміна обсягу та структури асортименту випущеної продукції;
3) зміна рівня матеріальних витрат у собівартості одиниці продукції.
Для аналізу впливу цих факторів на підставі облікових даних складають таблицю 3.1.
Дані таблиці 3 показують, що вартість сировини та матеріалів у собівартості продукції зросла на 103 тис. грн., допоміжних матеріалів - на 44 тис. грн.
Таблиця 3.1
Вплив факторів на зміну матеріальних витрат
по ЗАТ "Коломийська швейна фабрика"за 2001 рік (тис. грн.)
Стаття витрат План Фактичний обсяг на асортимент Усього Відхилення (+-)
За плано-вими нормами і плановою структу-рою За плано-вими нормами і фактич-ною структу-рою За звітом У тому числі за рахунок
Обсягу випуску продукції (гр.2 - гр.1) Структури (гр.3 - гр.2) Рівня витрат (гр. 4 - гр.3).
1. Сировина і основні матеріали без відходів 1569 1588 1574 1672 +103 19 -14 98
2. Допоміжні матеріали 1276 1291 1283,5 1320 +44 15 -7,5 36,5
Для визначення величини впливу зміни обсягу випуску продукції на суму витрат необхідно витрати за планом кожної статті зіставити з плановими витратами, помноженнями на процент виконання плану випуску продукції (гр. 2 - гр.1).
У нашому прикладі у зв'язку із зростанням обсягу виробництва витрати на сировину і матеріали зросли на 19 тис. грн., а на допоміжні матеріали на 15 тис. грн.
Вплив зміни структури асортименту випущеної товарної продукції визначається як різниця між витратами на фактичний випуск за фактичної та планової структури (гр. 3 - гр.2 ).
За рахунок зміни структури асортименту випущеної продукції витрати сировини і матеріалів зменшились на 14,0 тис. грн., а допоміжних виробів - на 7,5 тис. грн.
Щоб визначити вплив зміни рівня витрат у собівартості окремих видів продукції, необхідно з фактичних витрат за кожною статею відрахувати фактичні витрати відповідно до планових норм витрат і фактичної структури асортименту випущеної продукції (гр. 3 - гр.4). Наше підприємство ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" - об'єкт аналізу під впливом зміни рівня витрат у собівартості окремих видівпродукції допустило перевитрату сировини і матеріалів на 98 тис. грн., допоміжних матеріалів - на 36,5 тис. грн.
Наступним кроком аналізу є вивчення факторів під впливом яких фактичний рівень матеріальних витрат у собівартості всієї товарної продукції та її

 
 

Цікаве

Загрузка...