WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

на збут більше залежить від кількості відвантажень і перевезень, ніж від кількості реалізованої продукції.
Величину кількості отриманих замовлень на продукцію пропонуємо використовувати і для розподілу витрат на управління збутовою діяльністю між ринковими сегментами, проте при складанні кошторису збутових витрат ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" розподіл витрат відділу збуту, який організований за географічним принципом, ми здійснили на основі прямих витрат (таблиця 2.5.). Ця база розподілу в даному випадку є, на наш погляд, більш економічно обґрунтованою. Тобто, при розподілі збутових витрат, окрім загальних рекомендацій необхідно враховувати специфіку кожного підприємства.
Таблиця 2.5
Кошторис збутових витрат на 1 півріччя
2001 року ЗАТ "Коломийська швейна фабрика"
Функціональний вид збутових витрат Регіональні сегменти збуту Разом
східний західний південний
1. Витрати на складування продукції 6792 2210 6621 22095
2. Витрати на пакування продукції 13257 1132 3396
3. Витрати, пов'язані з транспортуванням продукції 30677 4017 52540 87234
4. Витрати на управління збутовою діяльністю 24103 3835 12051 39989
5. Інші збутові витрати 14292 6574 1096 21962
РАЗОМ: 17768 75711 182600
Кошторис збутових витрат відображає обсяг і характер маркетингових зусиль, що зумовлюють отримання бюджетної виручки від продажу. Кошторис збутових витрат, складений у розрізі елементів діяльності, центрів відповідальності є ефективним засобом контролю, визначаючи ці результати, яких чекають від менеджера кожного центру відповідальності.
Ефективним засобом контролю виконання бюджетів збуту, є їх порівняння з даними, отриманими в аналітичній бухгалтерії підприємства. Аналітичний облік процесу збуту досить трудомісткий, тому ця ділянка обліку на більшості швейних підприємств автоматизована. Використання ЕОМ на ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" не тільки зменшує витрати ручної праці, підвищує оперативність даних з обміну готової продукції, її реалізації, заборгованості за реалізовану продукцію, але й дає змогу вдосконалювати організацію і методику обліку, ефективніше управляти збутом продукції. АРМ з обліку процесу збуту тісно взаємопов'язане з АРМ "Управління збутовою діяльністю". Важливу роль в автоматизації обліку збуту виконує система довідників: довідник одиниць величин; довідник договорів-замовлень; коди підприємств, які є споживачами продукції; довідник видів транспорту; ознаки категорії споживачів (платоспроможність, обсяги замовлень, вид оплати); ознаки категорій запасів готової продукції, довідник видів операцій.
АРМ "Обліку процесу збуту" на швейній фабриці повинне включати такі модулі:
1) облік реалізації готових виробів;
2) облік комерційної заборгованості;
3) облік витрат, пов'язаних із збутовою діяльністю.
Перший модуль дозволяє отримувати інформацію на запит споживача про залишки готової продукції на складі й одночасно суму реалізованої продукції в необхідному за номенклатурою групою, видами клієнтів, видами операцій, календарними періодами.
Другий модуль призначений для обліку замовлень, визначення сум заборгованості за платіжними документами, сум простроченої заборгованості в розрізі кількості днів не оплати, видів клієнтів, каналів розподілу.
Третій модуль вирішує завдання формування бази даних про витрати на збут продукції у розрізі зовнішніх сегментів діяльності.
На виході АСБО збутової діяльності підприємства повинна формуватися внутрішня сегментна звітність.
Витрати на збут відображаються в бухгалтерському обліку такими записами:
1) відображення суми витрат на пакувальні матеріали і ремонт тари:
Дт 93 "Витрати на збут"
Кт 204 "Тара і тарні матеріали"
2) відображення суми нарахованої заробітної плати працівникам відділу збуту:
Дт 93 "Витрати на збут"
Кт 661 "Розрахунки за заробітною платою"
3) відображення суми нарахувань на обов'язкове соціальне страхування:
Дт 93 "Витрати на збут"
Кт 65 "Розрахунки зі страхування"
4) відображення суми оплачених послуг збутових посередників, зовнішньоторговельних організацій:
Дт 93 "Витрати на збут"
Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
5) відображення суми амортизації необоротних активів, що використовуються відділом збуту:
Дт 93 "Витрати на збут"
Кт 13 "Знос необоротних активів"
6) списання на рахунок фінансового результату суми витрат на збут в кінці звітного періоду:
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт 93 "Витрати на збут"
Протягом місяця ці витрати обліковуються по дебету рахунок 93 "Витрати на збут" у розрізі встановлених статей витрат.
Фінансовий результат операційної діяльності визначають з урахуванням інших операційних витрат, облік яких ведеться на рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" у розрізі субрахунків:
941 "Витрати на дослідження і розробки"
942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"
943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"
944 "Сумнівні та безнадійні борги"
945 "Втрати від операційної курсової різниці"
946 "Втрати від знецінення запасів"
947 "Нестачі і витрати від псування цінностей"
948 "Визнані пені, штрафи, неустойки"
949 "Інші витрати операційної діяльності".
За дебетом рахунка 94 "Інші операційні витрати" відображаються суми визнаних витрат на підставі первинних документів:
1) списання витрат на дослідження і розробки:
Дт 941 "Витрати на дослідження і розробки"
Кт 20 "Виробничі запаси"
2) списання собівартості реалізованої іноземної валюти за курсом НБУ на дату списання:
Дт 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"
Кт 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"
3) списання собівартості реалізованих виробничих запасів:
Дт 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"
Кт 20 "Виробничі запаси"
Кт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
4) нарахування резерву сумнівних боргів на дебіторську заборгованість за реалізовані товари, роботи, послуги:
Дт 944 "Сумнівні та безнадійні борги"
Кт 38 "Резерв сумнівних боргів"
5) списання втрат від знецінення запасів:
Дт 946 "Втрати від знецінення запасів"
Кт 28 "Товари" або
Кт 20 "Виробничі запаси"
6) списання визнаних штрафів, пені, неустойки:
Дт 948 "Визнані пені, штрафи, неустойки"
Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
Наприкінці місяця або кварталу ці витрати списуються з рахунка № 94 "Інші операційні витрати" в дебет рахунка № 79 "Фінансові результати".
РОЗДІЛ III АНАЛІЗ І АУДИТ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Мета, завдання та джерела аналізу і аудиту витрат підприємства
Аналіз як функція внутрішньовиробничого управління має власну методологічнуоснову: принципи, функції, організаційну структуру, методи та інструменти, інформаційну базу.
Аналітична діяльність спрямована на вивчення обліку попиту та вимог ринку для обґрунтованої орієнтації виробництва на випуск конкурентноздатних

 
 

Цікаве

Загрузка...