WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду” (на прикладі ЗАТ „Коломийська швейна фабрика”) (магістерська) - Реферат

рахунок 23 "Виробництво". При цьому можна зробити такі записи:
Дт 23 "Виробництво".
Кт 66 "Розрахунок по оплаті праці"
Дт 23 "Виробництво"
Кт 65 "Розрахунки по страхуванню".
Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період призначений рахунок № 81 "Витрати на оплату праці", який має такі субрахунки:
811 "Виплати за окладами і тарифами".
812 "Премії та заохочення".
813 "Компенсаційні виплати"
814 "Оплата відпусток".
815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу"
816 "Інші виплати на оплату праці".
За дебетом рахунку 81 "Витрати на оплату праці" відображають суму визнаних витрат на оплату праці, а на кредиті - списання цих витрат, на виробництво продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних виробництв, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), на рахунки класу 9 - витрати, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
Нарахування заробітної плати апарату управління підприємства, їх господарському та обслуговуючому персоналу відображається наступними проводками:
Дт 23 "Виробництво"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші операційні витрати"
Кт 661 "Розрахунки за заробітною платою"
Відображення суми витрат, пов'язаних нарахуванням забезпечень майбутніх витрат і платежів (наприклад, відпусток).
Дт 23 "Виробництво"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші операційні витрати"
Кт 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".
Для розподілу нарахованої заробітної плати за видами оплати необхідну інформацію відображають у відповідній відомості.
За нею здійснюється контроль за витрачанням фонду заробітної плати, за видами оплати праці, проводять аудит і аналіз.
Отже, на ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" організовується контроль за використанням фонду заробітної плати, правильністю застосування тарифних ставок, посадових, окладів, норм виробітку підрахунком сум заробітної плати з використанням обчислювальної техніки; розрахунками середньої заробітної плати тощо.
Інші прямі витрати
До інших прямих витрат відповідно до п. 14 ПБО-16 відносять усі виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат. Зокрема до таких витрат у ПБО-16 віднесено:
- відрахування на соціальні заходи;
- плату за оренду земельних паїв та майнових паїв;
- амортизацію;
- витрати від браку, що становлять вартість остаточно забракованої продукції (виробів, напівфабрикатів);
- витрати на виправлення браку за вирахуванням остаточно забракованої продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовується працівниками, які допустили брак; суми одержаної від постачальників за неякісні матеріали та комплектуючі вироби тощо.
Тобто, у складі цієї групи витрат можна виділити кілька під статей.
Відрахування на соціальні заходи. Як і раніше до складу цієї статті включають внески і збори, що їх нараховують на ту оплату праці, яка виділена у статтю "Витрати на оплату праці робітників, зайнятих виробництвом продукції" (за умови включення таких виплат до сукупного оподаткованого доходу працівників).
Відповідно до чинного нині порядку до складу цієї статті включають:
- збори на державне пенсійне обов'язкове страхування;
- внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок втрати працездатності та витрати, зумовлені народженням і похованням;
- внески на загально обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
- внески на загально обов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (які встановлюють залежно від класу професійного ризику виробництва).
Відрахування на соціальні заходи здійснюються по встановлених тарифах від фонду оплати праці.
Таблиця 2.2
Тарифи відрахування на соціальні заходи від фонду оплати праці
Види відрахувань від фонду оплати праці Тарифи відрахувань
Пенсійний фонд 32%
На загально обов'язкове державне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами зумовленими народженням та похованням 2,9%
На загально обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 2,5% (2,1%)
На загально обов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків 0,2 - 13,8
На ЗАТ "Коломийська фабрика" відрахування на загально обов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків 1,12%.
Питання, пов'язані з нарахуванням амортизації матеріальних необоротних активів регулює ПБО-7, а пов'язані з нарахуванням амортизації нематеріальних активів ПБО-8.
У ПБО-7 введено низку нових для нас положень і підходів до оцінки основних засобів та визначення амортизаційних відрахувань.
Власне кажучи, саме з прийняттям ПБО-7 податковий і бухгалтерський облік остаточно сформувалися, як два окремих обліки.
Передусім, варто відзначити, що вартість, яка амортизується, тісно пов'язана з таким поняттям, як економічна вигода, під якою у Законі про бух облік розуміють потенційну можливість, одержання підприємством коштів від використання активів [4:21].
Звідси випливає кілька принципових, погляду калькулювання собівартості продукції, моментів.
По-перше, підприємство самостійно визначає справедливу вартість та термін корисної експлуатації основних засобів, у разі потреби проводить переоцінку балансової вартості, змінює термін корисної експлуатації.
По-друге, оскільки зміну вартості основних засобів, пов'язують тільки зі зміною економічних вигод, то вартість ремонтів може змінювати вартість основних фондів лише у податковому обліку.
П(С) БО-7 передбачає такі методи нарахування амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів):
- прямолінійний;
- зменшення залишкової вартості;
- подвійного залишку, що зменшується;
- кумулятивний;
- виробничий.
Розглянемо кожен із даних методів нарахування амортизації.
За методом прямолінійного списання вартості об'єкта основних засобів, що амортизується рівномірно списується (розподіляється) протягом строку його експлуатації. Щорічні амортизаційні відрахування визначаються за формулою:
Виробничий метод оснований на тому, що амортизація є тільки результатом експлуатації об'єкта основних засобів, і тимчасові строки не відіграють ніякої ролі в процесі її нарахування. Щорічна сума амортизації при цьому методі визнана так:
в свою чергу:
Суть прискорених методів амортизації основних засобів в тому, що на початку експлуатації основних засобів суми нарахованої амортизації значно перевищують амортизаційнісуми, нарахованої, в кінці строку служби об'єкта. Використовуючи ці методи, виходять з того, що багато видів основних засобів виробничого

 
 

Цікаве

Загрузка...